Yttrande över promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.

Remisser

Yttrande över promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förslagen i promemorian finns även med i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) som remissbehandlas parallellt med promemorian. I remissvaret på betänkandet välkomnar TCO förslagen i de delar som rör sjukersättningen.

I promemorian föreslås att vid prövning av rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras mot samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning. Prövningen av arbetsförmågan ska göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller mot annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.

Vidare föreslås att arbetsförmågan hos försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning ska bedömas i förhållande till förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och som den försäkrade har erfarenhet av eller till annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Vid bedömningen av om det finns återstående rehabiliteringsmöjligheter ska det endast beaktas sådana insatser som syftar till att den försäkrade ska kunna arbeta i ett förvärvsarbete som han eller hon har tidigare erfarenhet av och som ingår i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Med arbeten som den försäkrade har erfarenhet av ska det avses arbeten som han eller hon har haft under en tidsperiod på femton år före prövningen av rätten till sjukersättning.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

TCO kommentarer

Båda förslagen finns även med i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) som remissbehandlas parallellt med promemorian. I remissvaret på betänkandet välkomnar TCO förslagen i de delar som rör sjukersättningen. I promemorian tidigareläggs ikraftträdandet av förslagen till den 1 juli 2022 istället för den 1 januari 2023 som föreslås i betänkandet.

Ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp.

TCO välkomnar promemorians förslag om ett ändrat arbetsmarknadsbegrepp för sjukersättningen. För att ett arbete är ”tillgängligt för den försäkrade” måste det finnas ett konkret erbjudande om ett lämpligt arbete (s. 23). Att det måste finnas ett konkret erbjudande om ett lämpligt arbete för att detta ska anses vara tillgängligt förhindrar dagens situation där försäkrade nekas sjukersättning med hänvisning till att de har arbetsförmåga i ett anpassat arbete trots att möjligheten att få ett sådant arbete i praktiken är obefintlig.

Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder.

TCO välkomnar promemorians förslag. TCO-förbunden möter inte sällan äldre medlemmar som nekas sjukersättning och istället uppmanas ställa om till annat arbete där deras eventuella kvarvarande arbetsförmåga kan tillvaratas trots att förutsättningarna för den enskilda att ställa om är mycket begränsade. Exempelvis kan en omställning genom utbildning innebära att den försäkrade efter avslutad utbildning har uppnått eller rent av passerat den ålder då den försäkrade tänkt gå i pension. Att den som har mycket kort tid kvar i arbetslivet förväntas ändra hela sitt liv - och sina närståendes liv – genom att sälja hus och hem och flytta i syfte att kunna arbeta ett eller några år ytterligare framstår ofta för den enskilde som orimligt.

Nekad sjukersättning resulterar inte sällan i att den försäkrade lämnar arbetslivet helt och går i pension när alternativet skulle ha kunnat vara att arbeta kvar på deltid med sjukersättning på deltid. Utredningens förslag bedöms därför innebära ökade möjligheter för äldre att ta tillvara resterande arbetsförmåga och stanna kvar längre i arbetslivet vilket gynnar den enskilde som får stanna kvar i arbetslivet samt arbetsgivare och samhället som får ta del av äldres kompetens och erfarenhet.

När det gäller vilka arbeten den försäkrade kan sägas ha erfarenhet av framhålls det i betänkandet SOU 2021:69 att erfarenhet av ett arbete föreligger när den försäkrade faktiskt har jobbat i detta arbete. Att endast ha en för ett arbete relevant utbildning är i sig inte tillräckligt för att ha erfarenhet av detta arbete (s. 499). Vidare framhålls det i betänkandet att samtliga arbeten som den försäkrade har erfarenhet av ska räknas in, varför de som har haft flera olika arbeten kommer att bedömas mot fler arbeten än de som har haft få tidigare arbeten (s. 499).

När Försäkringskassan tittar på vilka arbeten den försäkrade har erfarenhet av ska myndigheten titta 15 år tillbaka i tiden. I betänkandet problematiseras detta utifrån att tidigare erfarenhet i många arbeten snabbt kan bli inaktuell och ger ett exempel på drifttekniker inom IT. I betänkandet slås det ändå fast att erfarenheter på upp till 15 år ska bedömas som relevanta (s. 501).

TCO vill här lyfta fram att det rimligen faller inom Försäkringskassans utredningsansvar att säkerställa att den försäkrades arbetserfarenhet är relevant vid en bedömning av rätt till sjukersättning. Som påpekas i betänkandet faller det inte inom ramen för Försäkringskassans uppdrag att ha kunskap om vilken erfarenhet som är relevant inom olika arbeten. Däremot bör Arbetsförmedlingen ha denna kunskap och kunna bistå Försäkringskassan i en sådan bedömning. Arbetsförmedlingen bör också kunna bedöma vilka utbildningsinsatser som skulle behövas för att den försäkrade ska uppdatera sin kunskap inom ett tidigare arbete, varpå Försäkringskassan bedömer om det är rimligt att ställa kravet att den försäkrade genomgår dessa. Arbetsförmedlingens bedömning av relevansen av tidigare arbetserfarenheter ska, även om arbetserfarenheterna ligger närmare i tid än 15 år tillbaka, ingå i Försäkringskassans bedömning.

TCO noterar också att flertalet förslag kring sjukersättningen från betänkandet saknas i promemorian, exempelvis förslaget om ändrat varaktighetskrav till överskådlig tid. TCO vill framhålla att övriga förslag kring sjukersättningen, tillsammans med förslagen i föreliggande promemoria, tillsammans utgör en helhet och att samtliga förslag är viktiga delar i en reformerad sjukersättning och att reformerna inte får stanna vid förslagen i denna promemoria.

I promemorian diskuteras förslagen också som en del av en ”trygghetspension”. TCO vill här betona att det är viktigt att hålla fast vid att sjukersättningen är en del av sjukförsäkringen, och inte av pensionssystemet som tidigare när sjukersättning betecknades förtidspension. Det är därför olyckligt att förslagen beskrivs som en ”trygghetspension”.

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.