Yttrande angående promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Remisser

TCO har erhållit promemorian "Upphovsrätten på den digitala inre marknaden" och TCO lämnar härmed följande yttrande.

TCO kommer i yttrandet att ange några mer allmänna synpunkter på promemorian om upphovsrätten på den digitala inre marknaden som föreslår hur EU-direktivet (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (direktivet) ska genomföras.

För synpunkter på detaljnivå hänvisar TCO till medlemsförbundens remissvar, dvs. Fackförbundet Scen & Film (Scen & Film), Svenska Journalistförbundet (SJF) och Sveriges Yrkesmusikförbund (Symf), i detta ärende.

TCO kan konstatera att marknaden för den digitala upphovsrätten och närstående rättigheter är i ständig förändring med ökad internationalisering och snabb teknisk utveckling. Det är av största vikt att lagstiftningen avseende rättigheter följer denna utveckling och förändring, för att säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer kan erhålla skälig ersättning och rimliga villkor när deras rättigheter nyttjas. En viktig utgångspunkt är att ersättningen ska spegla rättigheternas marknadsvärde liksom nyttjandets omfattning.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att arbetsmarknadens parter har det huvudsakliga ansvaret för att reglera löner och anställningsvillkor i kollektivavtal. Att vara bunden av ett kollektivavtal innebär inte bara att sådana frågor regleras utan medför också formella konsekvenser för parterna, till exempel regler om preskription.

Den svenska modellen gäller även i sektorer där upphovsrättsliga frågor och ersättningar är aktuella, men praxis samt förekomst och tillämpning av kollektivavtal varierar på de olika områdena. TCO hänvisar av den anledningen till de åberopade medlemsförbundens remissvar i dessa delar. 2(4)

Angående promemorians förslag om nya ersättningsbestämmelser och rätten till information verkar de att i flera avseenden kunna förstärka upphovsmän och utövande konstnärers möjligheter att utnyttja sin upphovsrätt. I andra avseenden behövs dock förbättringar och förtydliganden för att säkerställa att rättighetshavarna erhåller en skälig ersättning för nyttjandet av deras verk och prestationer. Exempelvis måste rätten till ersättning utformas så att samtliga omständigheter beaktas vid beräkningen av skälig ersättning och ytterligare skälig ersättning. Rätten till skälig ersättning måste omfatta även tiden innan ett yrkande framställs och det bör framgå att alla rättigheter köps loss för ett engångsbelopp, så kallade buy-outs, inte är en fungerande modell för skälig ersättning.

I film- och tv-produktioner är finansieringen och inkomstflödet i dag i majoriteten av produktionerna strukturerat så att produktionsbolaget som är rättighetshavarens avtalspart inte får del av stor del av de intäkter som en produktion genererar, se Scen & Films remissvar, särskilt punkt 13.3. Mot denna bakgrund kan inte rätten till ytterligare ersättning baseras endast på förvärvarens intäkter. I stället måste sådan rätt till ytterligare ersättning baseras på samtliga omständigheter (intäkter, försäljning, tittarsiffror med mera) som relaterar till en viss produktion, oavsett vilken part i kedjan som fått dessa till godo. Utan detta blir rätten till ytterligare ersättning ett slag i luften.

Ett av direktivets primära mål är att så kallade globala plattformar (”nätjättar”) i högre grad än hitintills ska göra rätt för sig ekonomiskt gentemot europeiska rättsinnehavare, medieföretag och upphovsmän, samtidigt som europeiska medieföretag i högre grad än tidigare ska betala för sin användning av skyddat material gentemot europeiska upphovsmän och utövande konstnärer.

Det är centralt att till exempel de aktörer som tagit viktiga delar av annonsmarknaden inom EU börjar göra rätt för sig och att mediehus som under lång tid har utnyttjat enskilda upphovsmäns texter eller bilder genom en omfattande meranvändning, men utan motsvarande betalning, också börjar att göra rätt för sig.

För att direktivet ska ha avsedd effekt är det viktigt att förstå att pengaflödet från de aktörer som ska betala, enligt såväl artikel 15 som artikel 18, kan komma att ändras i syfte att minimera de ersättningar de med den nya lagstiftningen måste betala till enskilda medverkanden. Det finns flera exempel på sådant kringgående. Ett är att stora mediekoncerner i stället för att sälja texter och bilder till varandra fakturerar ett årligt belopp i samproduktionskostnad (gällande bilagor och magasin/tidskrifter), vilket inte ska befria dem från att betala ersättning till den enskilde upphovsmannen. 3(4)

Uppfinningsrikedomen i detta avseende kan antas bli stor; detta gäller såväl de globala plattformarna som större svenska och nordiska medieföretag. Av den anledningen är det angeläget att såväl artikel 15 som artiklarna 18–20 genomförs i svensk rätt och att det motverkas att dessa kringgås.

I promemorian föreslås att Sverige ska avvakta med att genomföra vissa frågor och man kan ha en viss förståelse för detta men när det gäller till exempel de krav som ställs för att någon ska få ta i anspråk vissa inskränkningar i ensamrätten, såsom att ange källan och upphovsmannens namn bör dessa genast genomföras.

TCO välkomnar att det införs bestämmelser om upphovsrättsligt ansvar för onlinetjänster (artikel 17). Dessvärre är artikeltexten i vissa hänseende otydlig och EU-kommissionens vägledning och generaladvokatens förslag i det pågående målet i EU-domstolen (se hänvisning på s. 131–132 i PM:en) har knappast bidragit till att klargöra innebörden av artikeln.

TCO anser att artikel 17 ska genomföras direktivnära på ett korrekt och konsekvent sätt som har förutsättningar att fungera under många år framöver. Det är dock angeläget att införandet av de nya bestämmelserna inte inkräktar på rättighetshavares legitima intressen och att en rimlig avvägning görs i förhållande till yttrandeoch informationsfriheten.

Det är mycket viktigt att det i förslaget till 27 och 29 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) klargörs att det såväl innefattar användning av upphovsmannens avtalspart som användning av tredje part, dvs. sådana andra aktörer som upphovsmannens avtalspart ingått sublicensavtal med. Det finns ett allt starkare incitament att styra om flödena bort från upphovsmannen som avtalspart.

Slutligen vill TCO peka på att vissa begrepp som används i promemorian, liksom också i (översättningen av) direktivet och i förslaget till lagtext, till exempel ”användning” (”användare”), ”utgivning (”utgivare”), ”publicering”, ”spridning”, ”leverantörer” har inte alltid en entydig och korrekt betydelse.

Ett tydligt exempel finns i inledningen till promemorian. Där har begreppet ”spridning” på sidan 5 jämfört med samma begrepp på sidan 11 olika betydelser.

Användningen av "utgivare" (utgivning) och "publicering" osv. i 48 b §, 48 c § med flera lagrum på rättskyddet för presspublikationer (en producenträtt som i första hand skyddar Internet-medier) bör ersättas av enligt svensk rätt etablerade begrepp som "tillgängliggörande" eller "överföring" (och "spridning" i den del det gäller användningar som motsvarar just spridning i EU-rättens 4(4) mening)". "Publicering" bör över huvud taget inte användas i lagtext då begreppet har en oklar innebörd

EU

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.