Yttrande angående promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Remisser

TCO har erhållit promemorian "Upphovsrätten på den digitala inre marknaden" och TCO lämnar härmed följande yttrande.

TCO kommer i yttrandet att ange några mer allmänna synpunkter på promemorian om upphovsrätten på den digitala inre marknaden som föreslår hur EU-direktivet (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (direktivet) ska genomföras.

För synpunkter på detaljnivå hänvisar TCO till medlemsförbundens remissvar, dvs. Fackförbundet Scen & Film (Scen & Film), Svenska Journalistförbundet (SJF) och Sveriges Yrkesmusikförbund (Symf), i detta ärende.

TCO kan konstatera att marknaden för den digitala upphovsrätten och närstående rättigheter är i ständig förändring med ökad internationalisering och snabb teknisk utveckling. Det är av största vikt att lagstiftningen avseende rättigheter följer denna utveckling och förändring, för att säkerställa att upphovsmän och utövande konstnärer kan erhålla skälig ersättning och rimliga villkor när deras rättigheter nyttjas. En viktig utgångspunkt är att ersättningen ska spegla rättigheternas marknadsvärde liksom nyttjandets omfattning.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att arbetsmarknadens parter har det huvudsakliga ansvaret för att reglera löner och anställningsvillkor i kollektivavtal. Att vara bunden av ett kollektivavtal innebär inte bara att sådana frågor regleras utan medför också formella konsekvenser för parterna, till exempel regler om preskription.

Den svenska modellen gäller även i sektorer där upphovsrättsliga frågor och ersättningar är aktuella, men praxis samt förekomst och tillämpning av kollektivavtal varierar på de olika områdena. TCO hänvisar av den anledningen till de åberopade medlemsförbundens remissvar i dessa delar. 2(4)

Angående promemorians förslag om nya ersättningsbestämmelser och rätten till information verkar de att i flera avseenden kunna förstärka upphovsmän och utövande konstnärers möjligheter att utnyttja sin upphovsrätt. I andra avseenden behövs dock förbättringar och förtydliganden för att säkerställa att rättighetshavarna erhåller en skälig ersättning för nyttjandet av deras verk och prestationer. Exempelvis måste rätten till ersättning utformas så att samtliga omständigheter beaktas vid beräkningen av skälig ersättning och ytterligare skälig ersättning. Rätten till skälig ersättning måste omfatta även tiden innan ett yrkande framställs och det bör framgå att alla rättigheter köps loss för ett engångsbelopp, så kallade buy-outs, inte är en fungerande modell för skälig ersättning.

I film- och tv-produktioner är finansieringen och inkomstflödet i dag i majoriteten av produktionerna strukturerat så att produktionsbolaget som är rättighetshavarens avtalspart inte får del av stor del av de intäkter som en produktion genererar, se Scen & Films remissvar, särskilt punkt 13.3. Mot denna bakgrund kan inte rätten till ytterligare ersättning baseras endast på förvärvarens intäkter. I stället måste sådan rätt till ytterligare ersättning baseras på samtliga omständigheter (intäkter, försäljning, tittarsiffror med mera) som relaterar till en viss produktion, oavsett vilken part i kedjan som fått dessa till godo. Utan detta blir rätten till ytterligare ersättning ett slag i luften.

Ett av direktivets primära mål är att så kallade globala plattformar (”nätjättar”) i högre grad än hitintills ska göra rätt för sig ekonomiskt gentemot europeiska rättsinnehavare, medieföretag och upphovsmän, samtidigt som europeiska medieföretag i högre grad än tidigare ska betala för sin användning av skyddat material gentemot europeiska upphovsmän och utövande konstnärer.

Det är centralt att till exempel de aktörer som tagit viktiga delar av annonsmarknaden inom EU börjar göra rätt för sig och att mediehus som under lång tid har utnyttjat enskilda upphovsmäns texter eller bilder genom en omfattande meranvändning, men utan motsvarande betalning, också börjar att göra rätt för sig.

För att direktivet ska ha avsedd effekt är det viktigt att förstå att pengaflödet från de aktörer som ska betala, enligt såväl artikel 15 som artikel 18, kan komma att ändras i syfte att minimera de ersättningar de med den nya lagstiftningen måste betala till enskilda medverkanden. Det finns flera exempel på sådant kringgående. Ett är att stora mediekoncerner i stället för att sälja texter och bilder till varandra fakturerar ett årligt belopp i samproduktionskostnad (gällande bilagor och magasin/tidskrifter), vilket inte ska befria dem från att betala ersättning till den enskilde upphovsmannen. 3(4)

Uppfinningsrikedomen i detta avseende kan antas bli stor; detta gäller såväl de globala plattformarna som större svenska och nordiska medieföretag. Av den anledningen är det angeläget att såväl artikel 15 som artiklarna 18–20 genomförs i svensk rätt och att det motverkas att dessa kringgås.

I promemorian föreslås att Sverige ska avvakta med att genomföra vissa frågor och man kan ha en viss förståelse för detta men när det gäller till exempel de krav som ställs för att någon ska få ta i anspråk vissa inskränkningar i ensamrätten, såsom att ange källan och upphovsmannens namn bör dessa genast genomföras.

TCO välkomnar att det införs bestämmelser om upphovsrättsligt ansvar för onlinetjänster (artikel 17). Dessvärre är artikeltexten i vissa hänseende otydlig och EU-kommissionens vägledning och generaladvokatens förslag i det pågående målet i EU-domstolen (se hänvisning på s. 131–132 i PM:en) har knappast bidragit till att klargöra innebörden av artikeln.

TCO anser att artikel 17 ska genomföras direktivnära på ett korrekt och konsekvent sätt som har förutsättningar att fungera under många år framöver. Det är dock angeläget att införandet av de nya bestämmelserna inte inkräktar på rättighetshavares legitima intressen och att en rimlig avvägning görs i förhållande till yttrandeoch informationsfriheten.

Det är mycket viktigt att det i förslaget till 27 och 29 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) klargörs att det såväl innefattar användning av upphovsmannens avtalspart som användning av tredje part, dvs. sådana andra aktörer som upphovsmannens avtalspart ingått sublicensavtal med. Det finns ett allt starkare incitament att styra om flödena bort från upphovsmannen som avtalspart.

Slutligen vill TCO peka på att vissa begrepp som används i promemorian, liksom också i (översättningen av) direktivet och i förslaget till lagtext, till exempel ”användning” (”användare”), ”utgivning (”utgivare”), ”publicering”, ”spridning”, ”leverantörer” har inte alltid en entydig och korrekt betydelse.

Ett tydligt exempel finns i inledningen till promemorian. Där har begreppet ”spridning” på sidan 5 jämfört med samma begrepp på sidan 11 olika betydelser.

Användningen av "utgivare" (utgivning) och "publicering" osv. i 48 b §, 48 c § med flera lagrum på rättskyddet för presspublikationer (en producenträtt som i första hand skyddar Internet-medier) bör ersättas av enligt svensk rätt etablerade begrepp som "tillgängliggörande" eller "överföring" (och "spridning" i den del det gäller användningar som motsvarar just spridning i EU-rättens 4(4) mening)". "Publicering" bör över huvud taget inte användas i lagtext då begreppet har en oklar innebörd

EU

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.