TCO:s remissvar angående Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Remisser

TCO har erhållit promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd på remiss. TCO lämnar härmed ett remissvar som med tanke på den korta remisstiden huvudsakligen inriktar sig på frågor om arbetslivets förutsättningar, enligt följande.

I promemorian föreslås hur vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd i steg 3 och 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner, dvs. när det finns deltagartak (steg 3) men även när deltagartaken tagits bort och flera andra restriktioner har lättats (steg 4). 

Allmänna och sammanfattande synpunkter

TCO kan se flera fördelar att införa en möjlighet för anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster att ställa krav på vaccinationsbevis. Sådana fördelar är tydliga när det till exempel gäller kultursektorn där ett vaccinationsbevis kan vara en viktig del i arbetet för att skapa en trygghet för publiken att återvända, men också för att trygga de medverkandes arbetsmiljö.

TCO ser dock även nackdelar och saknar i detta sammanhang ett arbetslivsperspektiv i promemorian, både i förslags- och konsekvensdelen. Det gäller såväl förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som vad som gäller för de personer som befinner sig på en sådan sammankomst eller tillställning som arbetstagare för att utföra sitt arbete. 

TCO anser att det måste tydliggöras att sådana arbetstagare inte är deltagare i förordningens mening. Med denna reservation kan TCO tillstyrka införandet av vaccinationsbevis i enlighet med promemorians förslag.

Vem är att betrakta som deltagare?

Begreppet deltagare har förekommit i flera av de lagar och förordningar som beslutats med anledning av covid-19-pandemin, men utan att det getts en självständig definition. I stället har det hänvisats till Polismyndighetens tillämpning av begreppet. Inte heller i det nu aktuella lagstiftningsärendet definieras deltagare i förslagets förordningstext och det utvecklas inte heller i promemorian.

Som deltagare anges på Polismyndighetens webbsida följande:

En bedömning av vem som är att anse som deltagare måste göras i varje enskilt fall, där man tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Det har betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i sammankomsten eller tillställningen. Som deltagare räknas de personer som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Inte heller annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas som deltagare.

Som generella exempel anges:

Teaterföreställningar, operaföreställningar och konserter: endast publiken räknas som deltagare. Ensemblen eller bandet räknas inte som deltagare. Publiken utgör den större folksamlingen.

Danstillställningar: Alla som befinner sig i de utrymmen som besökarna till danstillställningen har tillgång till räknas in i deltagarantalet. Om danstillställningen exempelvis hålls på en restaurang och deltagarna kan röra sig fritt mellan dansgolv, restaurang och övriga ytor räknas alla besökare där som deltagare. Personer som köar utanför räknas inte som deltagare.

Av denna beskrivning kan man inte klart utläsa vad som gäller för de arbetstagare som utför sitt arbete i samband med en allmän sammankomst och offentlig tillställning samt platser för privata sammankomster. Det finns många situationer som kan bli aktuella, en del av dem är sådana som man inte omedelbart tänker på. Det kan till exempel gälla en arbetstagare som utför vaccinationsbeviskontroller eller utövar tillsyn över dessa på ett idrottsevenemang men också lärare som i sin yrkesutövning är i en lokal vid en allmän sammankomst, där det sker elevframträdanden.

Både TCO:s medlemsförbund Symf och Fackförbundet Scen & Film har uppgett att tillämpningen av de nuvarande begränsningarna av antalet deltagare enbart avser publiken och inte de som arbetar inom verksamheten, varken på eller vid sidan av scenen.

Det är av stor vikt att det tydliggörs att inga av de personer som befinner sig på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som arbetstagare i sin yrkesutövning är eller ska betraktas som deltagare och de ska därmed inte omfattas av de föreslagna bestämmelserna om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. 

Om sådana arbetstagare skulle ingå i begreppet deltagare aktualiseras en rad komplicerade integritets- och arbetsrättsliga frågor, bland annat om möjligheten för en arbetsgivare att ställa krav på sina anställda att vara vaccinerade mot covid-19. Det kan konstateras att vaccination mot covid-19 visserligen är rekommenderat, men frivilligt, i Sverige. Därför är ett vaccinationskrav framställt av en arbetsgivare en väldigt ingripande åtgärd, därtill är utgångspunkten inom offentlig sektor att den kroppsliga integriteten är skyddad (2 kap. 6 § regeringsformen). TCO vill allmänt understryka vikten av att vara varsam med inskränkningar av fri- och rättigheter. 

Om en arbetstagare ingår i begreppet deltagare skulle det innebära långtgående konsekvenser för denne vilket överhuvudtaget inte berörts i konsekvensbeskrivningen i promemorians avsnitt 7 och har därför inte ingått som en del av Regeringskansliets beredning och inte heller i denna remiss. Det kan i detta sammanhang också nämnas att Fackförbundet Scen & Film uppger att man nu börjar se att medlemmarna inte får arbete samt sägs upp och arbetsbefrias på grund av att de inte är vaccinerade. 

TCO:s utgångspunkt är att så länge det inte finns ett allmänt vaccinationskrav i samhället ska det inte heller finnas ett direkt eller indirekt krav på anställda inom till exempel utbildnings- och kultursektorerna att tvingas vaccinera sig.  

Avslutande synpunkter

TCO menar utifrån de givna förutsättningarna ovan att för kultursektorn kan ett vaccinationsbevis bli en viktig del i arbetet för att återskapa en trygghet för publiken att återvända, men också för att trygga de medverkandes arbetsmiljö. Ett smittoutbrott i samband med en publik föreställning skulle kunna rycka undan mattan för kulturens återstart och åter riskera att lamslå en redan mycket drabbad bransch. 

Det bör därför kunna övervägas att möjliggöra användande av vaccinationsbevis i fler sammanhang än de som promemorian omfattar, detta bland annat för att minska risken för ett nytt totalstopp. Även andra smittskyddsåtgärder än sådana som begränsar deltagarantalet bör fortsatt övervägas. 

Fackförbundet ST har framfört farhågor om att de föreslagna smittskyddsåtgärderna får konsekvenser för de statliga tjänstemännens yrkesutövning. Arbetssituationen har redan påverkats kraftigt i och med pandemin. TCO förutsätter att tjänstemännens arbetsbelastning inte ökar ytterligare utan att de berörda myndigheterna ges tillräckliga resurser för att så inte ska ske.

 

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.