En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Remisser

TCO har getts möjlighet att yttra sig över styr- och resursutredningens slutbetänkande, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

TCO välkomnar att högskolans styrning och resurstilldelning ses över. TCO anser att delar av utredningens förslag är positiva och att andra behöver utvecklas vidare för att kunna genomföras.

Utredningen presenterar ett ramverk för högskolans styrning och resurstilldelning utan författningsförslag. Detta försvårar i vissa fall möjligheten att bedöma de exakta konsekvenserna av deras genomförande. Det innebär även att somliga förslag kommer att behöva vidareutvecklas på Utbildningsdepartementet.

Detta gäller exempelvis förslaget om ett förfarande med överenskommelser mellan lärosäte och departement. TCO ställer sig skeptisk till förslaget. Om regeringen avser genomföra det vill TCO betona vikten av att det görs stegvis, inte minst för att finna formerna för en fungerande modell för uppföljning och utvärdering, vilket saknas i förslaget. Inget konkret förslag på hur uppföljning bör ske presenteras i utredningen och ingen avvägning görs därmed huruvida ökade krav på uppföljning skulle undergräva fördelarna med modellen. 

TCO ser dock gärna att regeringen fördjupar och utvecklar myndighetsdialogen med lärosätena.

TCO anser även att vissa frågor inte bara kan hänskjutas till överenskommelserna. Det gäller exempelvis frågan om breddad rekrytering där TCO efterfrågar ytterligare initiativ under mandatperioden.

Däremot menar TCO att det finns delar av utredningen som regeringen omgående kan gå vidare med och vill särskilt lyfta fram förslaget om livslångt lärande. TCO ställer sig positiv till att utredningen föreslår att högskolans ansvar för livslångt lärande skrivs in i högskolelagen (1992:1434). TCO anser att detta är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för högskolan. TCO anser dock att förslaget är för snävt då det enbart omfattar fort- och vidareutbildning. När författningstexten bereds anser TCO att det bör formuleras i termer av ett omställningsuppdrag så att det även omfattar karriärväxling och andra behov av omställning på arbetsmarknaden. Därutöver menar TCO att en förutsättning för att det ska bli verklighet av det livslånga lärandet är att särskilda resurser tillsätts. Dels behöver högskolan byggas ut så att det livslånga lärandet inte sker på bekostnad av antalet nybörjarplatser inom den högre utbildningen. Dels menar TCO, till skillnad från utredningen, att det är viktigt att ekonomiska incitament införs för att täcka utvecklingskostnader för detta nya utbildningsutbud samt för att säkerställa att uppdraget inte hamnar i skymundan av andra verksamheter inom högskolan.

Generellt anser TCO att utredningen har en för restriktiv inställning till särskilda medel. TCO anser exempelvis att det är angeläget att en resurstilldelning för validering tas fram. Utredningens argument emot detta är inte övertygande.

TCO ställer sig i grunden positiv till utredningens ansats om att förstärka kopplingen mellan utbildning och forskning. TCO tillstyrker därför förslaget om en sammanhållen proposition för utbildning och forskning. TCO ställer sig däremot skeptisk till förslaget om ett samlat anslag, och vill bestämt framföra att en modell för uppföljning i syfte att säkerställa transparens är en förutsättning för förslagets genomförande. 

TCO menar att utredningen inte tar ett helhetsgrepp om kompetensförsörjningsfrågorna. TCO hade bland annat gärna sett skarpare förslag på hur tillgängligheten av utbildning i hela landet samt utbildningssamverkan regionalt och nationellt kan förbättras. TCO menar dock att det finns flera relevanta och viktiga förslag att bygga vidare på från andra utredningar. Regeringen bör skyndsamt gå vidare med förslagen från Valideringsdelegationen. Regeringen bör även gå vidare med Arbetsmarknadsutredningens förslag om en samlad kompetensförsörjningspolitik, och ge högskolan en tydlig roll i denna.

TCO ställer sig positiv till förslaget om ändring av högskolelagen i syfte att bredda högskolans uppdrag att bedriva samverkan. TCO delar däremot inte utredningens bedömning vad gäller frågan om att främja samverkan ekonomiskt. TCO anser att Utbildningsdepartementet bör ta ytterligare initiativ för att utveckla ekonomiska incitament för samverkan inom såväl forskning som utbildning. TCO tillstyrker utredningens förslag om att stärka den akademiska friheten genom en förändring av högskolelagen.

Otänkbart att regeringen kan gå vidare med LAS-utredningen

TCO är starkt kritiska till LAS-utredningen som överlämnas till regeringen idag.

Läs mer

Debatt

Nej, anställda har inte för mycket trygghet

De förslag som nu presenterats av den så kallade LAS-utredningen riskerar att öka godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten. Skulle de bli verklighet kommer balansen mellan arbetsmarknadens parter att kraftigt rubbas, till arbetsgivarnas fördel. Det finns inga sakliga skäl för sådana förändringar. Det är arbetsmarknadens parter som ska sätta upp spelreglerna, inte politikerna.

Nyheter

LAS-utredningen minskar tryggheten för alla anställda

TCO är starkt kritiska till LAS-utredningen. Godtyckliga uppsägningar, försämrad arbetsmiljö och ökad otrygghet är några av konsekvenserna som skulle uppstå om utredningens förslag blir verklighet. TCO anser det som otänkbart att regeringen skulle kunna gå vidare med utredningens förslag.

Pressmeddelanden

TCO starkt kritiska till LAS-utredningen

TCO är starkt kritiska till LAS-utredningen som överlämnas till regeringen idag. Godtyckliga uppsägningar, försämrad arbetsmiljö och ökad otrygghet är några av konsekvenserna som skulle uppstå om utredningens förslag blir verklighet. TCO ser det som otänkbart att regeringen skulle kunna gå vidare med utredningens förslag.

Debatt

Bygg upp en jobbakut mot massarbetslöshet

Världen ställs ibland inför stora utmaningar där det samhälle som vi känner till skakas om. Coronaviruset skapar stor osäkerhet om nuet och än större ovisshet om framtiden. Vi står dessutom sedan tidigare inför en betydande acceleration av den strukturomvandling som drivs av digitalisering, automatisering och en etablering av helt nya affärsmodeller och konkurrenter.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

01 juni, 2020

Vad skulle LAS-förslagen betyda på din arbetsplats?

LAS-utredningens förslag skulle få stora konsekvenser ute på arbetsplatserna. Stora som små arbetsplatser berörs och många av TCO-förbundens medlemmar skulle få sin trygghet och rättssäkerhet urholkad.

Arbetsrätt, Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.