Andelen kvinnor som är chefer har ökat

Pressmeddelanden 14:39 4 mars, 2013

En högre andel kvinnor har blivit chefer både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. Utvecklingen i privat sektor har skett från en långsam och ibland stillastående utveckling av den kvinnliga chefsandelen i början och mitten av 2000-talet.

- Det är glädjande att andelen chefer i privat sektor som är kvinnor ökar, men det går för långsamt, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. En jämn könsfördelning på alla nivåer i samhället är viktigt och kanske av störst betydelse på högre positioner där beslut som rör många fattas. Beslut blir bättre i grupper med blandade erfarenheter.

Framstegen i privat sektor finns dock mestadels på mellanchefsnivå, andelen kvinnliga VD:ar är fortsatt låg. Kvinnor återfinns också framförallt inom de traditionella stabsfunktionerna ekonomi/personal/ information, och inte på de mer operativa resultatinriktade funktionerna som försäljning och marknad – den karriärväg som leder snabbast till toppen.

Andelen chefer som är kvinnor i det privata näringslivet är 34 procent i mindre företag och 29 procent i större företag. Det betyder att under de senaste fyra åren har kvinnliga chefers andel ökat med nästan två procentenheter om året i de mindre företagen. I de större företagen med i genomsnitt en procentenhet om året. Inom bemannings- och rekryteringsbranschen är den kvinnliga chefsandelen näst högst.

Andelen chefer som är kvinnor i offentlig sektor har sedan 2008 ökat från 62 till 66 procent. I landstingen är andelen kvinnliga chefer hela 73 procent, i kommunerna 68 och i staten 43 procent. Den vanligaste chefsposten för kvinnor i offentlig sektor är rektor, följt av enhetschef. För män är den vanligaste chefsposten IT-chef.

- Det finns könsmönster som behöver brytas också inom chefsområdet, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande. Där inte traditionerna är så starka som i nya branscher tar sig glädjande nog kvinnor snabbt fram till chefspositioner.
Lönemässigt ligger kvinnor som är chefer efter sina manliga kollegor i privat sektor medan löneskillnaderna är små inom den offentliga sektorn.

- Det är välkänt att de största löneskillnaderna finns mellan privatanställda kvinnor och män med högre utbildning, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Nu kan vi se att det även gäller på chefsposition. Det kan finnas relevanta förklaringar men det har också med chefens könstillhörighet att göra och det måste vi sätta ljuset på för att kunna ändra.

Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än män som är chefer

Data ur TCO:s kommande stressbarometer visar att kvinnor som är chefer med underställd personal har högre press på sig vad gäller arbetsbelastning, möjligheten till kontroll över arbetstidens förläggning och när arbetsuppgifter skall utföras samt psykisk stress som att inte kunna koppla bort tankarna på jobbet. Fler kvinnor som är chefer än män anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten

- Det speglar troligen att så många av kvinnor som är chefer finns inom utbildning och omsorg där pressen är stor, säger Eva Nordmark. Vi vet att exempelvis rektorer och arbetsledare inom omsorgen har ett stort antal underställd personal och kraftig press att leverera mer till lägre kostnader. Det här kommer inte i längden att vara hållbart.

Så här är undersökningen om antalet chefer som är kvinnor utförd

TCO har undersökt antalet chefer, från mellanchefer upp till toppchefsnivå uppdelat på kön via person- och adressregistret PAR. PAR säljer adresser till olika befattningshavare i Sverige och dess databas innehåller uppgifter om en miljon befattningshavare. Adresser är en färskvara och varje dag görs 20 000 ändringar i databasen. Inrapporteringen av namnen på de olika befattningshavarna sker via en kontaktperson på företaget/hos arbetsgivaren, det vill säga inte av enskilda individer. Registret gör det möjligt att dela in cheferna efter flera faktorer, som funktion, bransch, företagets storlek och olika geografiska områden.


Gällande uppgifter om genomsnittslöner är dessa hämtade från Medlingsinstitutet 2011. Avser genomsnittlig månadslön, tid – och prestationslön inkluderat. Då det är en urvalsundersökning ska data tolkas med viss försiktighet

Så här är undersökningen om arbetsmiljön för chefer som är kvinnor med underställd personal utförd

Statistiken är hämtad från kommande Stressbarometern 2013. Undersökningen genomfördes av Novus Opinion oktober 2012 bland drygt 3000 tjänstemän. Enkäten inkluderar frågor om tjänstemännens arbetssituation; arbetsbelastning, krav, kontroll, psykisk stress et cetera. 201 kvinnor som är chefer med underställd personal (331 män i samma position) ligger till grund för svaren och det är exempelvis 1:a linjens chefer, mellanchefer, högre chefer samt företagsledande ställning – samtliga har underställd personal

För ytterligare information om rapporten kontakta Ulrika Hagström, utredare och jämställdhetsansvarig på TCO, 070-555 12 20 samt Jana Fromm, utredare och arbetsmiljöansvarig vid TCO, 070481 91 24..

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.