TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

Pressmeddelanden 08:41 21 maj, 2022

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

– Den senaste tidens politiska förslag från regeringen och oppositionen riskerar att underminera hela pensionssystemet och tryggheten för dagens och morgondagens pensionärer. TCO har därför tagit fram ett förslag som leder till högre pensioner och som vi menar borde kunna få stöd av en bred majoritet i riksdagen, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

TCO står bakom pensionssystemets grundprinciper och utformning. Det innebär bland annat att inkomstpensionen och premiepensionen ska utgå från tidigare inkomst. När systemet sjösattes var ambitionen att det skulle vara hållbart över tid samtidigt som det skulle ge minst lika hög pension som det gamla systemet, det vill säga 60 procent av tidigare inkomst. Sedan dess har medellivslängden ökat i en högre takt än förväntat. Det innebär att pensionerna måste räcka under längre tid och att pensionsnivån, det som pensionären får utbetalat varje månad, blir lägre. Med TCO:s förslag bedöms pensionerna öka med i storleksordningen 7 procent.

– Pensionssystemet har under en längre tid haft svårt att leverera tillräckliga pensioner. I takt med att medellivslängden ökar, vilket så klart är positivt, så får det konsekvensen att pensionerna är lägre än vad som var tänkt när systemet gjordes om för knappt 25 år sedan. TCO:s nya förslag innebär att det fortfarande är arbete som ligger till grunden för pension samtidigt som sker en generell höjning för samtliga pensionärer. Nu krävs det att pensionsgruppen samlas och försöker hitta en bred lösning. Det är min förhoppning att TCO:s förslag kan ligga till grund för de samtalen, säger Therese Svanström.

TCO:s förslag i korthet:

1. Höjd pensionsavgift

TCO föreslår att ålderspensionsavgiften i arbetsgivaravgiften ökar med 1,29 procentenheter. Detta växlas mot en lika stor sänkning av den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften. Därmed ökar inte det totala uttaget av arbetsgivaravgifter. I stället uppstår ett inkomstbortfall i statens finanser som måste hanteras inom ramen för budgetprocessen. Det handlar om ca 25 miljarder kronor som ska dirigeras till pensionssystemet.

De ökade avgiftsintäkterna i pensionssystemet ska leda till att pensionsutbetalningarna ökar i motsvarande mån. Eftersom utgående pensioner är beskattningsbar inkomst så ökar skatteintäkterna med cirka 10 miljarder kronor. Nettoeffekten för staten blir därmed cirka 15 miljarder.

2. Höjda utgående pensioner

TCO föreslår att det överskott som följer av höjd avgift delas ut enligt nedan: 

Avgiftshöjningen leder till ett överskott och ett höjt balanstal i pensionssystemet. Det överskott som alltså genereras av avgiftshöjningen delas ut i sin helhet till pensionssparare och pensionärer.

En sådan höjning av pensionsavgiften som också blir bestående, innebär att värdet av pensionsspararnas pensionsbehållningar samt utgående pensioner höjs i motsvarande grad.

Genom att den höjda pensionsavgiften blir bestående kommer även framtida intjänande att i motsvarande grad blir högre.

Mekanismen för utbetalningen är att överskottet delas ut. Detta sker genom att det högre balanstalet som följer av avgiftshöjning leder till utdelning av överskottet. Detta överskott blir till en stadigvarande ökning eftersom pensionsavgiften blir bestående på den högre nivån. Överskottet delas ut i sin helhet. Detta innebär att värdet av utgående pension, innestående pensionsbehållning och framtida intjänande räknas upp motsvarande det höjda balanstalet.

3. Utdelning av tillfälliga överskott

Överskott och höjt balanstal kan också uppstå i pensionssystemet genom exempelvis kohorteffekter, som medför högre intäkter än skulder och genom att AP-fondernas avkastning överstiger inkomstutvecklingen.  Detta är alltså överskott som uppstår genom andra mekanismer än genom de föreslagna höjda avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet.

Även dessa överskott bör delas ut till pensionssparare och pensionärer, genom att pensionsbehållning och utgående pension räknas upp motsvarande utdelningen.

Eftersom kohorters storlek och inkomsterna i ekonomin varierar, är dessa överskott tillfälliga och en viss försiktighet bör iakttas för att inte utdelningen ska medföra kommande underskott.  TCO föreslår i likhet med Pensionsmyndigheten att dessa överskott hanteras på motsvarande sätt som ”bromsen” vid underskott med det dämpade balanstalet. En tredjedel av överskottet överstigande 10 procent delas ut under tre på varandra följande år.

Kontakt

José Gutierrez, presschef
072-207 35 53 
jose.gutierrez@tco.se 

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.