TCO:s experter kommenterar budgeten

Nyheter 11:33 2 oktober, 2010

Här följer TCO:s experters kommentarer till utvalda delar av budgeten:

Finanspolitiken: Finanspolitiken är åtstramande
Göran Zettergren, chefsekonom. Tel. 070-753 33 52

Sveriges regering fortsätter att utmärka sig på det stabiliseringspolitiska området. Sverige hade utomordentliga offentliga finanser innan krisen. Regeringen har tillåtit de automatiska stabilisatorerna att verka men man har - netto - inte vidtagit några åtgärder för att mildra krisen.

Regeringens politik går ut på att ”samla i ladorna” när läget är osäkert och sedan spendera överskottet i form av skattesänkningar när läget är stabilare. Därför talar man nu om en säkerhetsmarginal på ”minst” 1 procentenhet av BNP 2014, utöver vårt redan ambitiösa medelfristiga sparmål på en procentenhet. Denna politik har klara procykliska drag.

Det är intressant att notera att finanspolitiken 2009 nu bedöms ha varit kontraktiv, åtstramande. I BP:n har man reviderat ner uppskattningen av den expansiva finanspolitiken 2009-10 med nära hälften.

Utgiftstaken föreslås öka med 10 mdkr 2013 (och 2014) för att ”i högre grad är förenliga med överskottsmålet”. Utgiftstak på denna nivå implicerar en betydande åtstramning av framtida utgifter. Ökningarna motsvarar en höjning av takbegränsade utgifter med 0,9 procent per år. Det innebär en betydande minskning av utgiftskvoten av BNP (som kan antas växa 4-5% nominellt). Regeringen har tidigare varit bekymrad över att utgiftstaken, givet skattesänkningar och sparandemål, inte varit bindande på senare år. Man behöll exempelvis betydande marginaler mot taken även krisåren 2009 och 2010.

Förändring av strukturellt sparande (procent av BNP)

  2009   2010  2011  2012
VÅP-10  0,0  -1,9  0,4  0,8
BP11  0,4  -1,5  0,4 1,0

Minus = expansiv finanspolitik 

 


Regeringen har lagt en sitt-stilla-i-båten-budget

Kristian Skånberg, ekonom. Tel. 070-2839411

Den positiva tolkningen av budgeten är att eftersom Sverige har EU:s kanske mest avundsvärda offentliga ekonomi, och vi inte vet om krisen faktiskt är över, så är det bäst att inte ändra på någonting.  Oron inför förnyelse av lån i PIIGS-länderna framöver, annonserad åtstramningspolitik i länder vi exporterar till, frågetecken för USAs återhämtning, fortsatt oro inför bankernas stabilitet i problemländer och hur det kan smitta finansmarknaderna har fått regeringen att inte en passiv roll. Regeringen vågar inte använda de stora överskott den tror ska trilla in under mandatperiodens senare del till att föra en aktiv offensiv politik nu för att öka sannolikheten för att ekonomin faktisk ska gå så bra att överskotten trillar in sedan. En offensiv politik nu när arbetslösheten fortfarande är mycket hög hade kunnat ge ännu högre aktivitet i ekonomin, mer skatteinbetalningar och lägre kostnader för arbetslösheten och därmed ännu högre överskott i slutet av mandatperioden. 

På skatteområdet görs egentligen ingenting som har någon större betydelse förutom den utlovade skattesänkningen till pensionärerna som står för 2½ av de 3 miljarder som skatterna sänks. Det finns skrivningar om utredningar kring nystartszoner (sänkta arbetsgivaravgifter i delar av landet med låg sysselsättning och hög arbetslöshet), effektivare klimat/miljöskatter osv, men ingenting är bestämt eller budgeterat.

På miljö- och kilmatområdet säger regeringen att de har reformer för drygt 3 miljarder under mandatperioden, men tittar man på utgiftsområdet för miljö (UO20) så sjunker summan där efterhand, likaså för UO 21 (energi) och för OU 23 (areella näringar), vilket beror på att tidigare tillfälliga tidigare satsningar faller bort. Sett över tiden så minskar dock utgifterna och därmed satsningarna på dessa områden.


Arbetsrätten: I stort sett det som stod 
i Alliansens valmanifest

Samuel Engblom, arbetsrättsjurist. Tel. 070-2503770

• Regeringen vill introducera en särskild anställningsform för gymnasielärlingar.
Det är problematiskt att man återigen ökar antalet anställningsformer och ett typexempel på något som borde lösas i kollektivavtal. Hur kommer den nya anställningsformen att samspela med övriga anställningsformer vad gäller kvalifikationstider etc?

• Inrätta lärlingsprovanställningar som ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden.
Lärlingsprovanställning har inget med ”lärlingar” att göra. Lärlingsprovanställningarna är en åtgärd som bara resulterar i minskat trygghet för unga. Arbetsgivare har redan idag stora möjligheter att pröva unga vilket vi sade redan i september.

• Arbetsgivarnas kostnader vid tvist om uppsägning ska begränsas.
Här döljer sig förslaget om att en arbetstagare inte längre ska ha rätt till lön under den tid tvist pågår, utan istället eventuellt ha rätt till a-kassa. Det skulle innebära en allvarlig försämring av arbetstagarnas, särskilt tjänstemännens, anställningstrygghet, se vårt tidigare pressmeddelande.  

• Medlingsinstitutet ges ett tydligt uppdrag om att informera företagare om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal.

• En dialog i Pensionsgruppen för att undersöka möjligheterna till höjd ålder för rätten att kvarstå i anställning från 67 till 69 år.
Här är knäckfrågan hur det påverkar avtalen. Hos ILO ligger ett pågående ärende sedan den förra höjningen där Sverige har fått kritik. Den svenska regeringen har inte gett ILO något svar som organisationen är nöjd med.Skatterna: Det stora greppet saknas

Lena Orpana, statistiker. Tel. 070-481 91 07

• Bra att gränsen för statlig inkomstskatt höjs.
• Saknar ett samlat grepp om skattesystemet. Förslagen bidrar ytterligare till systemets komplexitet och dess karaktär av lappverk.
• Ytterligare ett höjt jobbskatteavdrag har relativt liten effekt på utanförskap och sysselsättning. De senare stegen i jobbskatteavdraget har dessutom haft mindre effekt på grund av mättnadseffekten.
• Jobbskatteavdraget och krisens effekter gör skattelättnader för pensionärer nödvändiga ur fördelningssynpunkt.
• Sänkt moms på cateringtjänster är ett egendomligt förslag som inte medför nämnvärt fler jobb i ekonomin.
• En skattereduktion på 25 procent dock max 1500 kr per person och år för gåvor till vissa ideella organisationer. Rent principiellt är inte syftet med skattesystemet att skapa incitament för gåvor.
• En ny schablonbeskattad sparform, investeringssparkonto, för att förenkla för privatpersoner att spara i aktier och andra värdepapper. Bättre att i så fall öka det skattegynnade utrymmet att spara i privata pensionsförsäkringar. • Förslagen riskerar det att på samma sätt som tidigare skatteförändringar ytterligare bidra till skattesystemets komplexitet. TCO:s allmänna hållning är att hela skattesystemet bör ses över i syfte att göra det enkelt, rättvist, genomskinligt och effektivt. De nya föreslagna förändringarna gör detta behov än tydligare. 


Sjukförsäkringen: Brist på nytänkande och 
ovilja att se allvarliga systemfel

Kjell Rautio, utredare, socialförsäkringar. 
Tel. 070-223 32 29

Trots att en rad brister i lagstiftningen och rättssäkerheten blivit uppenbara den senaste tiden står regeringen mer eller mindre utan åtgärder för att rätta till dessa. Det handlar då bland annat om oviljan att göra justeringar av de uppenbart orimliga tidsgränserna i sjukförsäkringen, bristen på satsningar på mer individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser samt oförmågan att analysera och åtgärda effekterna av att vi idag faktiskt har OECD-områdets hårdaste regler för sjukersättning (förtidspension eller sjukpension).

Visserligen utlovar regeringen i budgettexten att en översyn av regelverket i sjukförsäkringen ska komma igång ”i närtid”, men hur denna översyn ska genomföras och vilka tidsramar som gäller är dock fortfarande oklart. Bristen på konkretion i denna fråga är bekymmersamt inte minst för att regeringen just nu har en unik möjlighet att visa att han inte enbart är intresserad av att rätta till bilden av sig själv eller av att göra små taktiska retoriska reträtter för att själv framstå som mer inkännande och ödmjuk. Just nu finns en reell möjlighet för regeringen att visa att man verkligen kan ta konstruktiv kritik och att man kan lägga partiprestigen åt sidan för att lösa ett viktigt samhällsproblem. Det börjar sannerligen bli hög tid för regeringen att fylla sitt löfte, om en översyn av sjukförsäkringens regelverk, med ett reellt innehåll.

Ser man lite mer detaljerat på förslagen kan man även bland annat notera följande i huvudsak positiva förslag:

- Från 1 januari 20011 införs en ”sorgepeng” som gör att en arbetstagare som mister ett barn ska få rätt till ledighet med ersättning från föräldraförsäkringen

- Från och med 1 januari justeras de orimliga konsekvenserna som är förknippade med den som är arbetslös idag måste anmäla sig till Arbetsförmedlingen för att rätt till sjukpenning m.fl. dagersättningar ska föreligga. Nu föreslår regeringen undantag från denna anmälningsplikt, vilket innebär att sjukpenning ska kunna lämnas de första 14 dagarna i en period ”om det skulle framstå som oskäligt att begära att den försäkrade ska anmäla sig som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen samt vara beredd att ta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den bestämda sjukpenninggrundade inkomsten.”

- Dessutom är det positivt att en särskild tandvårdssubvention utreds för personer som får/fått försämrad tandhälsa på grund av sjukdom eller medicinering. Som det ser ut i texten kommer denna reform dock sannolikt inte att införas före 2012.Arbetsmiljön: Inga nyheter

Jana Fromm, utredare arbetsmiljö. 
Tel. 070- 481 91 24

Överlag är de satsningar som presenteras är inte nya, utan påbörjade sedan tidigare. TCO skulle ha velat se mer satsningar på arbetsmiljöforskningen. Vi ser därför positivt på att SBU får ett anslag om 3 miljoner per den 2011 och sedan 5 miljoner årligen (från 2012) för att kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomsten av sjukdomar.

Arbetsmiljöverket får i princip oförändrade anslag. Inspektörerna har ägnat mer tid åt inspektion och därmed har antalet besök per inspektör ökat med cirka fem procent förra året. Trots detta redovisas en total minskning av antalet besökta arbetsplatser under de senaste tre åren och Arbetsmiljöverket tilldelas inte mer resurser för att öka antalet inspektioner. TCO hade därför velat se en förstärkning av Arbetsmiljöverkets resurser för tillsynsverksamheten.

Däremot satsas 2 miljoner på informations- och kunskapsspridning till utländska företag om arbetsmiljö samt 8 miljoner på ett pilotprojekt för tillsynsverksamheten. Båda dessa satsningar är dock pågående projekt som varit kända sedan tidigare.Arbetsmarknadspolitiken: Bra åtgärder för unga

Mats Essemyr, utredare, arbetsmarknadspolitik. Tel. 070-582 92 25
 
Att regeringen i budgeten för 2011 vidtar en rad åtgärder för att förbättra sysselsättningen är positivt. Problemet är att åtgärderna är alldeles för begränsade och därför inte kan förväntas bidra särskilt mycket till att förbättra arbetsmarknadssituationen i konjunkturuppgången. Regeringen förlitar sig uppenbarligen på att tillväxten i ekonomin skall klara hem situationen på arbetsmarknaden.
 
• Bäst i budgeten är de åtgärder som riktar sig till unga. Det gäller höjt studiemedel för att slutföra grund- eller gymnasieskola, fortsatt satsning på folkhögskolor inom jobbgarantin för unga samt en regel som möjliggör för unga att ta ett tillfälligt jobb utan att hamna utanför jobbgarantin. Regeringens stora satsning på lärlingsplatser inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen är i huvudsak positiv eftersom det innebär ytterligare en väg in i gymnasieskolan. Det är dock viktigt att de som går lärlingsutbildningar bibehåller statusen som elev och att det därmed är skolan som bär huvudansvaret. Regeringen vill också införa en ny anställningsform, lärlingsprovanställning. Det har inget särskilt med lärlingar att göra, utan är bara ytterligare en anställningsform men med än mer osäkra villkor än vad som redan finns. Eftersom arbetsgivare redan idag har möjligt att avtala om denna typ av anställningar är åtgärden onödig. 

• För att få bukt med ökad inkommande arbetslöshet satsar regeringen resurser som motsvarar en ökning på 6000 praktikplatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Det är en alldeles för begränsad volymökning av platserna i kompetenshöjande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I övrigt satsas resurser motsvarande ytterligare drygt 13 000 platser hos jobbcoacher, till en stor del inom garantierna. Med tanke på att den senaste utvärderingen av jobb- och utvecklingsgarantin, vilket påvisade stora brister när det gäller aktivitetsgraden, borde regeringen ha ändrat inriktning och ökat de kompetenshöjande inslagen i arbetsmarknadspolitiken.

• När det gäller åtgärder mot den stigande långtidsarbetslösheten finns inte mycket i budgeten. Det enda som föreslås är en förstärkning av det särskilda anställningsstödet samt en blygsam höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 mkr i syfte att förbättra arbetet för personer med funktionsnedsättning. Avsaknaden av aktiva åtgärder mot långtidsarbetslösheten kan inte tolkas som annat än att regeringen förväntar sig att inriktningen av den allmänna politiken, lägre ersättningar i trygghetssystemen och lägre löner, skall få ned långtidsarbetslösheten.


Högre utbildning: Bra satsning på humaniora 
och samhällsvetenskap

German Bender utredare, utbildnings- och forskningspolitik. Tel. 070- 202 31 11

Regeringen gör i höstbudgeten en välkommen satsning på kvalitet i den högre utbildningen. Satsningen riktas mot utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. I den stora undersökning om lärarledd tid som TCO publicerade november 2009 kunde vi visa att hälften av studenterna inom dessa områden har fem lärarledda timmar i veckan eller mindre.
 
– Många högskolestudenter tillbringar betydligt mer tid i biblioteket än tillsammans med sina lärare. Nu kommer de förhoppningsvis att få träffa sina lärare ytterligare någon timme i veckan. Vi hade hellre sett att regeringen gjort en större satsning och att pengarna kommit lärosätena till del redan under mandatperiodens första år. Det är långt kvar till en rimlig nivå på den lärarledda tiden för de här studenterna, men vi ser regeringens satsning som ett positivt första steg, säger TCO:s utredare German Bender.
 
Tyvärr håller regeringen fast vid sin ambition att dra in de tillfälliga högskoleplatser som man tillfört för 2010 och 2011. I ett läge där ungdomskullarna är stora och 60 procent av gymnasieeleverna vill gå vidare till högre utbildning är det en dålig idé att skära ned antalet högskoleplatser. En hög utbildningsnivå är avgörande för Sveriges internationella konkurrenskraft och en förutsättning för att klara framtidens tillväxt och välfärd.
– Sverige måste ha högre ambitioner för den högre utbildningen. Vi behöver fler högskoleutbildade, inte färre, säger TCO:s utredare German Bender.
 
Höjningen av studielånet med 500 kronor kommer tillfälligt att förbättra studenternas levnadsvillkor, men leder i förlängningen till en ökad skuldsättning, vilket är olyckligt. TCO vill se en jämn fördelning mellan lån och bidrag i studiemedlet.

– Att studier leder till ökad skuldsättning kan avskräcka studenter från studieovana hem. Fördelningen mellan lån och bidrag är alltså en viktig jämlikhetsfråga eftersom det påverkar vilka studenter som söker sig till den högre utbildningen, säger TCO:s utredare German Bender.
 
Insatserna när det gäller möjligheterna till vidareutbildning av yrkesverksamma är helt otillräckliga. Ökade utbildningskrav och allt snabbare omställningar på arbetsmarknaden gör att behovet av kunskapspåfyllnad under hela yrkeslivet ökar.
– Vi vet att åtta av tio yrkesverksamma vill vidareutbilda sig men avstår eftersom de inte har råd. Sverige behöver någon form av kompetensförsäkring som kan ge enskilda möjlighet att vidareutbilda sig under sitt yrkesliv, säger TCO:s utredare German Bender.


Jämställdheten: Ny målformulering

Ulrika Hagström, utredare jämställdhet. 
Tel. 070-555 12 20

Ett för jämställdhetens utveckling mycket viktigt område är utgiftsområde 12, ”Ekonomisk trygghet för familjer och barn.” Det tidigare politiska målet för detta område har man med denna budget valt att stryka, för att istället skapa ett nytt. Det förra målet löd: Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella välfärden. Det nya lyder istället: Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer.

Med detta vill man dels att ta bort det relativa i ekonomiska jämförelser mellan hushåll med och utan barn, dels prioritera olika valmöjligheter för familjer framför generella lösningar. I en förklarande text till ändringen står bland annat, ”En modern familjepolitik måste utgå från att familjer är olika, har olika önskemål och behov och är lika mycket värda. Därför är det viktigt med valfrihet och flexibilitet. Familjepolitiken bör respektera de enskilda familjernas val och inriktas på att så långt som möjligt vara stödjande, inte styrande.” Detta är ur jämställdhetssynpunkt oroväckande formuleringar om det betyder att verka för valfrihet kommer prioriteras framför att verka för jämställdhet.

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.