Mobbning på arbetsplatsen måste stoppas

Nyheter 11:44 24 juni, 2011

TCO kräver upprustning av Arbetsmiljöverket, översyn av sanktionsmöjligheter samt utvärdering av diskrimineringslagstiftningen för att få stopp på vuxenmobbning i arbetslivet.

DN-journalisten Maciej Zaremba har i sin uppmärksammade artikelserie belyst hur anställda mobbas ut i arbetslivet. Problemen med vuxenmobbning på svenska arbetsplatser måste hanteras och lösas. För det krävs att vi inser vikten av att tidigt ta itu med konflikter innan de når så långt som till mobbning. 

I fackförbunden inom TCO görs stora insatser - varje dag - för att lösa konflikter, stoppa onda spiraler, stötta enskilda och finna lösningar. Ändå upplever många att facket sviker. Det innebär att facket behöver jobba mer med arbetsmiljöfrågor, men också att Arbetsmiljöverket måste jobba med förstärkning av sin inspektionsverksamhet så att de goda intentionerna som finns i Arbetsmiljölagen har en chans att bli verklighet. 

Mobbningsprocessen startar ofta subtilt och arbetskamrater dras med. Chefer är i lika hög grad mobbare som arbetskamrater och detsamma gäller kvinnor och män som mobbare och mobbade.  Ofta blir det en skuldfråga om vem som har rätt och vem som har fel, och vem som bär skulden till konflikten.  Mobbning handlar inte om skuldbedömning, utan om en individs upplevelse av att ha varit utsatt för kränkande särbehandling i form av ”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar”.

Bakom mobbning finns vanligen inte ett utan flera, sammansatta problem på en arbetsplats. Många arbetskamrater vid sidan av konflikten ser ofta vad som händer, men vågar inte ingripa av rädsla att själv råka illa ut. För det lokala fackombudet innebär det ofta en balansgång, med medlemmar i samma fackklubb på olika sidor i konflikten. Då behövs ofta hjälp utifrån. 

Det är ett dilemma för facket att det inte finns rättsliga, effektiva tillvägagångssätt i dagens lagstiftning. Uppsägning i arbetsdomstolen på grund av samarbetsproblem är svåra att vinna om det bedöms att den mobbade” inte är helt utan skuld”.  Mobbning på en arbetsplats prövas inte i rättsprocess och har inte nämnts i något domslut.  Kort sagt finns låg möjlighet till upprättelse i domstol.

 – I dagens Sverige har mobbning på jobbet hamnat mellan stolarna, i gränslandet mellan juridik och beteendevetenskap. När mobbningsärenden kommer till en facklig organisation har det ofta gått för långt för att lösa konflikten på arbetsplatsen, säger Åsa Kardelind, jurist på symfonikernas fackförbund SYMF. Därför är det oerhört viktigt att tidigt ta tag i konflikter.

Det behövs insatser på flera områden, för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna. Arbetsgivare och arbetstagare behöver mer utbildning om mobbning, och om psykosocial arbetsmiljö överhuvudtaget.

Om en mobbningsprocess uppstår och pågår ska den uppmärksammas och det ska markeras av ledningen att det inte är okej. Det behövs närvarande chefer som ser vad som pågår och arbetskamrater som vågar stå upp för den mobbade. Vi måste i högre grad också inse värdet av olika uppfattningar. Om alla ofta tycker lika på en arbetsplats är det en varningsklocka.

– Mobbning kan drabba oss alla och det handlar om att inte låta det upprepas. Från fackligt håll måste vi därför bli bättre på att följa upp arbetsmiljön på arbetsplatser där mobbningsfall blivit utköpta, fortsätter Åsa Kardelind.

För att Arbetsmiljölagens goda intentioner ska kunna förverkligas krävs naturligtvis att myndighetstillsynen via Arbetsmiljöverket och dess inspektörer, fungerar och att den arbetsgivare som medvetet bryter mot lagen får kännbara sanktioner. Så är det inte idag. Därför krävs en upprustning av Arbetsmiljöverket och en förstärkning av dess inspektionsverksamhet. 

Det krävs dessutom en ordentlig översyn och en skärpning av de sanktionsmöjligheter som står till buds när en arbetsgivare uppbenbart bryter mot lagstiftningen. Men det handlar också om att noggrant analysera hur diskrimineringslagsstiftningen efterlevs och att kontinuerligt utvärdera den, så att regelverket kan skärpas, eftersom det finns behov av det.

Mobbning på våra arbetsplatser måste helt enkelt stoppas. 

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.