Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - vad bör fack och arbetsgivare göra?

Nyheter 11:27 29 oktober, 2011

Hur rekryterar man utan att diskriminera och hur ser den etniska diskrimineringen ut på den svenska arbetsmarknaden? Det var några av frågorna på konferensen "Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - vad kan fack och arbetsgivare göra?".

Bakom konferensen stod TCO tillsammans med Unionen, Vårdförbundet, Finansförbundet, SKTF, ST och Lärarförbundet. Bland talarna fanns professor Paulina de los Reyes som beskrev forskningsläget kring etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden, tillsammans med diskrimineringsombudsmannen Katri Linna och TCO:s ordförande Sture Nordh. I samband med konferensen släpptes TCO:s handbok ”Rekrytera utan att diskriminera” som i 12 steg beskriver hur rekrytering utan diskriminering kan göras.

Sture Nordh, ordförande i TCO, inledde konferensen med att säga att de grundläggande fackliga värderingarna om alla människors lika värde och möjligheter är mer aktuella än någonsin när nu ett nytt parti kommit in i riksdagen vars idé är att peka ut en grupp som sämre än en annan. Sture Nordh manade till samling för demokratin och för människors lika värde och rätt. Det är det, sade Sture Nordh, vi som fackliga organisationer är uppbyggda på.

Sture Nordh fortsatte med att vi ser att det finns normer och rutiner som förhindrar att vissa får tillgång till arbetsmarknaden. Människor med utländskt klingande namn får än i dag i Sverige färre jobb än de med svenskt klingande namn, trots att de har samma kompetens. Alla människor, sa Sture Nordh, måste ges lika jobbförutsättningar för en fungerande arbetsmarknad. I dag finns en stor arbetskraftsreserv som inte utnyttjas i Sverige.

Sture Nordh lyfte även fram kollektivavtalet som en viktig grund för arbetet med likabehandling. Vi måste motverka särbehandling på grund av etnisk diskriminering, sade Sture Nordh. Han förklarade också att handboken ”Rekrytera utan att diskriminera” är skriven med praktisk utgångspunkt ur det faktiska rekryteringsarbetet. Han avslutade med att konstatera att det fortfarande i dag i Sverige är så att inrikes födda har större makt och välstånd, lägre arbetslöshet, högre lön, bättre hälsa, mer nöjda med sitt boende, överrepresenterade i Sveriges Riksdag, än utrikes födda.

Diskriminering har sin grund i bilden av "den andre". Men det finns inget "vi" och "dem". För oss finns det bara ett vi, sade Sture Nordh.

Läs hela Sture Nordhs inledningstal på konferensen "Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - vad kan fack och arbetsgivare göra?"  

 

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, beskrev tre synsätt kring diskriminering; som anomali, som rationellt val och som maktfråga. Hon landade i att det handlar om en maktfråga på samma sätt som teoribildningen kring könsmaktsordningen växt fram genom forskningen kring ojämlikheten mellan kvinnor och män. Det finns en föreställning, menade Paulina de los Reyes att här står vi med två grupper som är mycket olika, det baseras på ett särtänkande som bildar en normativ botten. Normen associeras i det här fallet med svenskheten. Genom detta skapas en polaritet där vissa människor automatiskt görs till främlingar, samt en rangordning mellan vi och dem.

Paulina de los Reyes beskrev även strukturell diskriminering. Även vid stora likheter i form av uppväxt, utbildning och intressen sker en diskriminering bara i skillnaden när det gäller namn och ens föräldrars ursprungsland, menade Paulina de los Reyes. Vad är det i samhället som gör att människor uppfattas som annorlunda? Hur ser våra normer ut? Varför fokusering på olikheter, och tystnad om det som förenar oss? Det är viktiga frågor, sa Paulina de los Reyes, för att förstå hur diskrimineringen sker. Hon förklarade också att diskriminering bygger på ett skillnadstänkande och att det då är viktigt att veta vilka aktörer som driver på detta. 

När hon intervjuande studenter vid Uppsala universitet, beskrev många utrikes födda att de ofta fick höra "vad duktig du är som pluggar på universitet och talar svenska". När de fått sådana kommentarer av många personer blir frågan varför utrikes födda ska berömmas för något så naturligt som att tala bra svenska och plugga på universitet. Man blir ett undantag som inte riktigt tillhör det här och därför måste bevisa och markera sin sociala närvaro i rummet, beskrev Paulina de los Reyes. Är det då problematiskt att berätta sin historia? Paulina de los Reyes sa att det måste göras på egna villkor, man ska inte avkrävas en förklaring. Diskriminering, beskrev Paulina de los Reyes, är verksam även när den inte manifesterar sig ungefär på samma sätt som kvinnor som inte utsatts för våld ändå känner hot på grund av det generella våldet som riktas mot kvinnor.

Vad visar forskningen om diskriminering på arbetsmarknaden? Den sker inte bara vid rekrytering, utan bygger även på en föreställning om att etnicitet och kultur formar människor mer än det faktiskt gör, sa Paulina de los Reyes. Det finns en föreställning om att det är problematiskt med en viss kulturell bakgrund. Diskrimineringen är även kopplad till andra sociala villkor. Därför är det, menade Paulina de los Reyes ofta svårt att mäta den etniska diskrimineringen. Akademiker är dock en tacksam grupp då alla dessa har hyfsat lika kompetens och där har bland annat Lena Schröder gjort en undersökning som visar att utrikes födda akademiker missgynnas på den svenska arbetsmarknaden. Människor anpassar sig till det som är gångbart där de är. Paulina de los Reyes beskrev att det är ok i Sverige att föra samtal om diskriminering på grund av kön medan däremot etnisk diskriminering tenderar att leda till beskyllningar om rasism. Om någon särbehandlas är det därför lättare att tala om kön än rasistiska undertoner. Jämställdhet har därför kommit att bli en gemensam arena där man kan hävda jämlika villkor.

Paulina de los Reyes konstaterade att det finns betydande skillnader när det gäller anställningsformer och lön mellan utrikes- och inrikesfödda. Etnicitet spelar en roll när det gäller lönenivån, men det är svårt göra rättvisa löneanalyser baserade på etnisk diskriminering, sa Paulina de los Reyes. Hon förklarade också att utländskt födda kvinnor är överrepresenterade när det gäller osäkra anställningar.

Individuell diskriminering möjliggörs av en tillåtande omgivning. Därför blir skillnadstänkandet centralt för möjligheten att diskriminera. På samma sätt går det inte att diskriminera någon som vi uppfattar som lika oss. Shahram Khozravi har skrivit om irreguljära immigranter, dessa görs först till osynliga, sedan annorlunda, sedan misstänkliggjorda och slutligen till hot. Särskiljande leder till bortsorterande och då öppnar vi dörren till värre våld, avslutade Paulina de los Reyes.

Se hela Paulina de los Reyes presentation på: http://www.slideshare.net/TCOpresentation

 

Katri Linna, diskrimineringsombudsman (DO), beskrev diskrimineringslagen som en ramlagstiftning. Hon sa också att diskrimineringslagen är en grund för parternas arbete mot diskriminering i arbetslivet sedan 30 år tillbaka. Men en skärpt diskrimineringslag är en dålig väg enligt en debattartikel 2006 av Svenskt Näringsliv, TCO, LO, Sveriges kommuner och landsting, Saco och Arbetsgivarverket. 

Istället, menade dessa, bör satsningar ske på information, utbildning och andra former av åtgärder som parterna vidtar. Katri Linna talade även om att regelverket i diskrimineringslagen har en metodisk effekt, men är resurskrävande. Hon slog fast att partsarbetet är viktigast för att motverka etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. DO vill ge metodstöd och anpassa utbildningarna för att användas i det vardagliga partsarbetet. Katri Linna avslutade med att tala om att hon tror på det lokala kollektivavtalet som en väg att motverka diskriminering, samt såg fram emot att sprida kunskap om goda lokala exempel och se ännu mer handling från parterna för att motverka den etniska diskrimineringen.

Se hela Katri Linnas presentation på http://www.slideshare.net/TCOpresentation

 

Emelie Rennerfelt, jurist på DO, talade om aktiva åtgärder och lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Hon konstaterade att det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad. Förhoppningen är att slippa utsättas för en diskriminerande situation. Diskrimineringsgrunderna som enligt diskrimineringslagen kräver aktiva åtgärder är: etnisk tillhörighet, religion och kön. Emelie Rennerfelt menade dock att religion ofta samverkar med etnisk tillhörighet. 

Hon exemplifierade hur parterna på arbetsmarknaden kan minska förutsättningarna för etnisk diskriminering genom lokala kollektivavtal och tog arbetsförhållandena som exempel: skriv in i kollektivavtalet att man kan byta ut julledigheten mot till exempel ramadan. Att förebygga trakasserier är en viktig chefsuppgift men det är samtidigt viktigt med en handlingsplan som alla kan följa, menade Emelie Rennerfelt.

Se hela Emelie Rennerfelts presentation på http://www.slideshare.net/TCOpresentation

 

Malin Lindelöw, filosofie doktor i psykologi samt författare till boken kompetensbaserad personalstrategi, beskrev hur man kan rekrytera utifrån prestation. Hon talade om validiteten i olika bedömningsmetoder, där 1,0 är perfekt förutsägande av personens prestation och 0,0 innebär ett slumpmässigt samband med prestation. Bäst validitet, 0,56, har kompetensbaserade intervjuer, följt av arbetsprover (0,54), färdighetstest (0,51), strukturerade intervjuer (0,51), ostrukturerade intervjuer (0,38), referenser (0,26), antal års yrkeserfarenhet (0,18), antal utbildningsår (0,10).

Malin Lindelöw uppmanade alla som ska rekrytera att börja med en behovsanalys som sedan mynnar ut i en mål- och ansvarsbeskrivning. Dessa ligger sedan till grund för kravspecifikationen.

Kravspecifikationen är en strategisk bedömningsgrund för samtliga bedömningskriterier, förklarade Malin Lindelöw. Vem gör då kravspecifikationen och när? Inte bara chefen, involvera brett, var Malin Lindelöws tips. Hon framhöll en samverkan där alla delar med sig av perspektiv, horisontellt perspektivet, inifrån, underifrån, fackligt, kundperspektiv etc. Vad bör en kravspecifikation innehålla? Utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och motivation, övriga krav. Alla dessa krav bör sänkas och breddas när det är rimligt och relevant. Kraven måste kunna motiveras utifrån arbetets innehåll, förklarade Malin Lindelöw.

Malin Lindelöws presentation följdes av hur en kompetensbaserad personalstrategi genomförts i praktiken på olika arbetsplatser.

Se presentationen om hur Gävle kommun arbetar med att rekrytera utan att diskriminera.

Se även presentationen om hur Arbetsförmedlingen arbetar med aktiva åtgärder.

Se också hur Eon Nordic genom sitt mentorskapsprogram motverkar etnisk diskriminering.

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.