TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Nyheter 11:43 2 juli, 2021

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Flera av EU:s medlemsländer agerar i strid med rättsstatens och demokratins principer. Arbetslösheten är hög på många håll och en omfattande strukturomvandling väntar. Sociala utmaningar och ojämlikhet har samtidigt åtföljts av nya krav på EU-reglering, vilket påverkar och allvarligt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För att möta utmaningarna antar TCO nu ett nytt EU-politiskt program. Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef på TCO, utvecklar idéerna bakom programmet:

– Programmet ska samla TCO:s principiella ställningstaganden kring vår syn på hur EU bör utvecklas framöver. Det innebär inte att vi jobbar med aktivt påverkansarbete kring alla punkter i programmet, utan det ska fungera som en bas för att kunna ta ställning i frågor som kommer upp på EU-agendan. En tydlig och positiv facklig agenda för EU helt enkelt.

Varför behövdes ett nytt EU-politiskt program?
– Mycket har ju hänt i EU sedan 2017, när det senaste programmet antogs. Den sociala pelaren finns på plats och visar på en tydlig viljeinriktning om att EU ska fokusera mer på sociala frågor och partssamverkan. Samtidigt ser vi nya krav på EU-reglering som påverkar och utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. I pandemins spår har det blivit ännu viktigare hur vi kan bygga en konkurrenskraftig ekonomi i hela Europa och se till att strukturomvandlingen kan leda till nya, trygga jobb.

Vilka nya utmanimngar inom EU har påverkat innehållet?
– Exempelvis frågan om den globala konkurrensen, som till viss del lett till att frihandel och globalisering ifrågasätts. Det kan man i sin tur koppla ihop med klimatfrågan, som kommit allt högre upp på dagordningen – och som måste bli en del av den ekonomiska omställningen. Och så har vi tyvärr problemet med allt fler EU-länder som på olika sätt underminerar rättsstaten och kränker EU:s grundläggande värden. En hel del frågor att bita i alltså.

Vilka områden har TCO utvecklat?
– Hur vi skapar förutsättningar för trygga jobb i Europa framöver spelar en nyckelroll i programmet. Vi har nu tydligare ståndpunkter om klimatomställningen, global handel, om hur EU-budgeten bör användas – men också hur EU kan bidra till att stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. De globala frågorna har fått en framskjuten plats, exempelvis kring hur EU bör jobba för hållbara leverantörskedjor och fackliga rättigheter i omvärlden. En annan fråga är jämställdhet och mångfald, där TCO menar att EU kan vara en nagel i ögat på medlemsländerna för att göra nödvändiga reformer. Vi har också vässat våra ställningstaganden kring demokrati och rättsstatsfrågor. Och så finns det tydliga skrivningar om gränsen för vad EU bör och inte bör göra på arbetsmarknadsområdet, så att man ser till att skydda väl fungerande partsmodeller.

Hur har pandemin påverkat innehållet i programmet?
– Inte så mycket egentligen. TCO har under lång tid drivit frågor kring fri rörlighet för arbetstagare, något som försvårats under pandemin. Men samtidigt kan man väl säga att pandemin påskyndat både digitalisering och klimatomställning, och det passar bra ihop med TCO:s syn på framtidens jobb.

Slutligen: Välj tre områden ur programmet som särskilt viktiga.
– Det är många områden som är viktiga, men de här kan nämnas särskilt:

• Trygga jobb genom rättvis klimatomställning
• Försvara EU:s grundläggande värden
• Värnet av partsmodellen och mer social dialog

– Faktum är att alla områden i programmet på ett eller annat sätt hänger ihop. Trygga jobb kräver mer social dialog. Men ingen långsiktig konkurrenskraft utan fungerande rättsstat eller bättre jämställdhet för den delen. Och en rättvis globalisering kräver att frihandeln är hållbar och bidrar till stärkta rättigheter för arbetstagare.

Kvinnors löner släpar efter i nio år efter barnafödande

Kvinnors inkomster faller brantare än mäns när de blir föräldrar, och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass. Det visar vår rapport.

Läs mer

Debatt

Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass

Debatt

Pensionssystemet är bra – förstör det inte

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Hemarbete vanligast i Stockholms län

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 september, 2021

Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Corona, Distansarbete

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

18 oktober, 2021

Den modiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter i Belarus – men det gör också förtrycket

Belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko har alltsedan han kom till makten på 90-talet successivt ökat förtrycket mot de som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter i landet. När det stod klart i augusti 2020 att Lukasjenko återigen fuskat sig till en valseger följdes detta av en folklig protestvåg. Dessa demonstrationer blev katalysatorn för de allvarligaste kränkningarna av yttrande- och föreningsfriheten sedan Belarus blev självständigt.

Internationellt

Håkan Gustavsson - Utredare ekonomi och arbetsliv

14 oktober, 2021

Missriktade förslag för ökad självförsörjning

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Svenskt Näringsliv en politik för ökad självförsörjning. För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. De som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska stöttas genom insatser som vilar på aktuell och relevant forskning. Dit hör inte sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga, åtgärder som skuldbelägger människor eller som gör livet svårare för de som redan är i ett utsatt läge.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2021

Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Trygghetssystem, Pension

Lise Donovan - Jurist

29 september, 2021

Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

26 Oktober

Tisdag 26 oktober 08:30 - 09:30 |

Arbetsmiljöfrukost

Mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och dagen före skyddsombudens dag bjuder TCO in till en arbetsmiljöfrukost med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.