Eva Nordmark öppnade TCO:s 25 ordinarie kongress

Nyheter 14:30 4 maj, 2015

Eva Nordmark öppnade idag TCO:s 25 ordinarie kongress. Talade gjorde också statsminister Stefan Löfven samt Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och Göran Arrius, ordförande Saco

Här kan du läsa Eva Nordmarks inledningstal. Det talade ordet gäller.

Kongressdeltagare - ombud, gäster – fackliga kollegor från våra nordiska systerorganisationer, Europafacket, mina ordförandekollegor Karl-Petter Thorwaldsson LO och Göran Arrius Saco, TCO:s tidigare ordföranden Björn Rosengren, Inger Ohlsson och Sture Nordh. Och sist men inte minst statsminister Stefan Löfven

Varmt välkomna till TCO:s kongress!

I torsdags nåddes vi av beskedet om TCO:s tidigare ordförande Lennart Bodströms bortgång.

Lennart var ordförande i TCO 1970-1982. Han anställdes på TCO 1964. Lennart ledde TCO i vår kanske mest expansiva tid. Under hans ordförandeskap fördubblades TCO-förbundens medlemsantal. Det var en tid av stora arbetsrättsreformer vilket också ställde krav på en kraftigt utbyggd facklig utbildningsverksamhet. Lennart Bodström var modig och spelade en viktig roll i att bygga det fackliga inflytandet starkt i vårt land. Samtidigt var han en utpräglad samarbetsmänniska och byggde relationerna mellan TCO:s medlemsförbund starka. Lennart kände starkt för TCO och deltog på alla våra julluncher med pensionärer fram till för två år sedan.

Jag föreslår att vi reser oss upp och hedrar deras minne med en tyst stund.

Jag önskar att Lennart hade hört när jag säger detta till er idag:

Vänner! Tjänstemannarörelsen växer! Sedan förra kongressen har det samlade medlemsantalet vuxit med över 125 000! Tillsammans är vi nu över 1,3 miljoner i våra 14 förbund! Det är en helt enastående utveckling, som saknar motstycke i vår tid. TCO är den organisation som växer mest i Europafacket och ingen annan stans i världen har vi en så hög organisationsgrad bland tjänstemän som i Sverige.  

Att vi växer ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa ett jämställt och hållbart arbetsliv med fler och bättre jobb och bättre karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Det ger oss förutsättningar att utveckla den svenska partsmodellen som vi är så stolta över och stärka vår påverkanskraft gentemot politiken och som samhällsaktör.

Det finns huvudsakligen två anledningar till att vi växer. Utvecklingen på arbetsmarknaden med allt fler jobb inom tjänstemannayrken är en av dem.

Men den allra viktigaste anledningen: Ert mod och hårda arbete för att förnya och utveckla oss som fackliga organisationer för att varje dag vara relevanta för medlemmarna och rekrytera nya. Tack för ett strålande jobb!

Kongressdeltagare,
När jag valdes på kongressen 2011 fick jag det viktiga uppdraget och mandatet av er att fortsätta förnya och utveckla TCO, ett arbete som hade inletts av min företrädare Sture Nordh.

Vi har under kongressperioden gjort ett genomgripande arbete med att identifiera rollen och uppdraget för TCO i en ny tid. Vårt arbete har resulterat i ett nytt handslag mellan förbunden som jag är otroligt stolt över. Det är ingen enkel resa, men viktig och nödvändig. Varje organisation som vill vara framgångsrik måste våga ompröva sitt arbete och sina prioriteringar när tiderna förändras. Vi har tillsammans haft modet och kraften att göra denna resa och därmed gett oss själva de bästa förutsättningarna att vara en inflytelserik facklig påverkanskraft.

En liten detalj i förnyelsen som vi fattade beslut om på förra kongressen är att downsiza våra kongresser. Det märker ni idag. Less is more! Vi kommer att jobba effektivt både i tid och resurser. Vi kommer att ha en helt annan närhet till varandra då vi inte är så många. Det är något jag ser fram emot – att på den första kongressen som jag deltagit i någonsin (och det är många!) faktiskt ha möjlighet att hinna prata med alla som är med.

Det finns mycket att säga om vårt påverkansarbete under kongressperioden. Om arbetet för en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen, visstidsfrågan, vårt framgångsrika arbete på europeisk nivå tillsammans med LO och Saco för lönebildningen som en nationell angelägenhet och TTIP (frihandelsavtalet mellan EU och USA) Idag vill jag särskilt peka på två områden där vi har haft stor framgång:

A-kassan. Vi har jobbat hårt för att påverka PSFU och de politiska partierna. Som kuriosa kan jag nämna att from maj 2011 har a-kassa och TCO nämnts inte mindre än i 3403 artiklar. Under valåret 2014 hade vi 3,6 klipp per dag i snitt! Äntligen, efter år av hårt arbete har vi fått ett löfte om höjt tak i a-kassan! Att taket nu höjs för första gången sedan 2001 är värt en applåd!

Partsmodellen. Genom två filmer, Like a swede och Business like av swede (som vi dessutom fått fina utmärkelser för) har vi synliggjort kollektivavtalen och partsmodellen på ett helt nytt sätt än tidigare. Syftet har varit att säkra partsmodellen för framtiden genom att öka medvetenheten om vår svenska vinna-vinna-modell bland unga beslutsfattare och opinionsbildare. Vi har inte bara haft ambitionen att de ska förstå den, utan också att de ska älska den! Vi har lyckats mycket bra. Som en ung politiker sa ”kollektivavtal och partsmodell är hett som tusan ju” Tack för att ni hade modet att låta TCO busa med något så viktigt och allvarligt som vår partsmodell – det har stärkt den positiva bilden av facket, kollektivavtalen och partsmodellen.

Vi har också använt vår konsumentmakt och tecknat ett helt unikt bolån med SEB. Nyligen också ytterligare ett med Nordea. Detta har påverkat bolånemarknaden till förmån för medlemmarna i förbunden och som sedan fler har hakat på.

Nu startar vi också en ny tankesmedja! Den första tankesmedjan som drivs av partipolitiskt fristående fackföreningar, som utgår ifrån välutbildade samhällsbärande gruppers intressen. Den ska bidra till en långsiktig idédebatt om partsmodellen, arbetsmarknaden och välfärden.

Det känns fantastiskt att vi vill och vågar! Min utgångspunkt som facklig ledare är att den dagen vi lämnar över våra uppdrag till kommande ledare - ska vi lämna ifrån oss en starkare facklig organisation än den vi själva klev in i. Det har vi alla förutsättningar att göra. Men det kräver att vi har modet och viljan att jobba hårt, framtidsinriktat och aldrig släppa fokus på att vara relevanta!

Kongressdeltagare!

I TCO tror vi på framtiden – vi längtar efter den!

Vårt arbete och engagemang för goda villkor i arbetslivet är nyckeln till en bra framtid - för våra medlemmar och för Sverige.

När vi känner arbetsglädje, trygghet, lust och rätt förutsättningar att utvecklas och bidra, när vi har inflytande och balans mellan jobb och privatliv – då livspusslet funkar. Det är då vi presterar som bäst på jobbet. Vi vill enkelt uttryckt ha ett arbetsliv som innebär att när var och en går hem efter arbetsdagen eller passets slut ska vi känna glädje och stolthet över det arbete vi uträttat. Jobbet ska inte bara ge en rimlig lön för mödan. Jobbet ska ge oss personlig utveckling, glädje och energi att leva våra liv fullt ut!

Att TCO-förbundens medlemmar ges de allra bästa förutsättningarna i sina yrken är avgörande för Sverige.

Att läraren ges de bästa förutsättningarna i mötet med varje elev,

att ingenjörer och programmerare har de bästa möjligheterna att utveckla produkter som vi idag inte kan drömma om, men som imorgon är en självklar del av vår vardag,

att sjuksköterskan har tid att möta varje patient,

att journalisten har rätt förutsättningar att granska makten,

att arbetsförmedlaren kan stötta varje enskild arbetssökande,

att regissören kan hitta nya uttryck för att spegla vår samtid,

att chefen har de bästa förutsättningarna att se och leda sina medarbetare,

att polisen kan upprätthålla lag och ordning.

Varje dag bidrar TCO-förbundens medlemmar till tillväxt, utveckling och välfärd. Att de viktiga samhällsbärande grupperna har de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete är viktigt för oss alla.

Kongressdeltagare,

Vi vill se en ny agenda för fler och bättre jobb!

Vårt välstånd som land och vårt välmående som individer bygger på att vi kan skapa fler och bättre jobb.

Jag vet att vi delar vårt engagemang med statsminister Stefan Löfven. TCO välkomnar flera av de reformer som aviserats. Höjningen av taket i a-kassan, satsningar på högre utbildning, arbetsmiljö och unga. Snabbspåret för nyanlända. Innovationer.

Allt detta är viktiga reformer och vi ser möjligheter och behov av att bidra till att utveckla en ny jobbagenda för Sverige. En jobbagenda med höga ambitioner som utgår ifrån att vi lever i en ny tid, med allt starkare konkurrenstryck från omvärlden. En jobbagenda som utgår ifrån en arbetsmarknad med allt fler välutbildade och allt fler egenföretagare, kombinatörer och tillfälligt anställda eller anlitade.


Jag ska nämna några områden som är viktiga för denna jobbagenda – bättre möjligheter till utveckling och omställning, utbildning i världsklass, förbättrade trygghetssystem, behov av investeringar och sist men inte minst jämställdhet.

Bättre möjligheter till utveckling och omställning

Varje år omsätts ca 900 000 jobb i Sverige. Globaliseringen och digitaliseringen är ständigt närvarande och förändrar förutsättningarna i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Med det starka omvandlingstrycket i ekonomin kommer omsättningen på jobben med all sannolikhet att öka i framtiden.

Rätt hanterat innebär detta stora möjligheter. Men för att möta det starka omvandlingstrycket i ekonomin behöver vi bättre omställnings- och utvecklingsmöjligheter.

Det kommer inte att räcka att utbilda sig en gång – de allra flesta kommer behöva fylla på med kunskap under hela yrkeslivet. Det är flera som måste dela på ansvaret för att detta ska bli verklighet– staten, parterna (omställningsorganisationerna och kollektivavtalen) och individerna. Staten bland annat genom att se till att utbildningsutbudet anpassas för de behov som finns för personer mitt i yrkeslivet.

Idag utgår dimensioneringen i den högre utbildningen utifrån hur många 19-24åringar det finns i varje årskull. Det är alldeles otillräckligt. Utbildningsutbudet måste också anpassas till behoven på arbetsmarknaden. För alla de som måste, behöver och vill ställa om.

Vi kommer i eftermiddag att få veta mer om hur möjligheterna ser ut för att läsa på fristående kurser på universitetet. Utbudet har minskat och tillgängligheten har försämrats, när den tvärtom skulle behöva öka.

Under årets första månader har vi tyvärr sett flera stora varsel i den svenska telekomindustrin. För de människor och orter som drabbats är detta ett hårt slag. Vi vet också att när högutbildade lämnar industrin och går ut i arbetslöshet så innebär det att även andra arbetstillfällen försvinner. Vår utmaning är att utnyttja den kunskap, erfarenhet och potential som finns hos de som tvingas lämna sina jobb. För det krävs en fungerande omställningskedja, forskningsmiljöer som kan ta tillvara på spetskompetensen och goda möjligheter att starta nya företag.

För att bevara och utveckla såväl svensk konkurrenskraft som välfärd krävs satsningar på de yrkesverksammas kontinuerliga kompetensutveckling. Också studiemedelssystemet måste anpassas till de yrkesverksammas behov.

Sverige ska ha en utbildningspolitik i världsklass, från förskola till den högre utbildningen och forskningen.

Fler ska kunna göra den klass- och utbildningsresa som en majoritet av TCO-förbundens medlemmar gjort. Tyvärr finns det idag indikationer på att den sociala rörligheten snarare minskar än ökar. Att föräldrarnas utbildningsbakgrund har större betydelse för elevernas skolresultat idag än för 25 år sedan är en allvarlig varningssignal.

TCO kommer aldrig att kompromissa vad gäller allas möjlighet till utbildning. Vi vill ha en skola i världsklass som tar tillvara och utvecklar alla elevers fulla potential.

Trygghetssystemen måste anpassas till den moderna arbetsmarknaden där allt fler är egenföretagare, kombinatörer och tillfälligt anställda eller anlitade För några veckor sedan visade vi att skyddet vid sjukdom och föräldraledighet är mycket sämre för uppdragstagare och visstidsanställda.

Arbetslöshetsförsäkringen måste också breddas och omfatta fler. Bland de öppet arbetslösa, inskrivna på arbetsförmedlingen, är det bara hälften som har rätt till a-kassa pga det tuffa villkoren. Resten är hänvisade egna besparingar, till familj och vänner eller till kommunernas försörjningsstöd. Här har vi ett antal idéer på hur man skulle kunna förbättra sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna så att fler omfattas av tryggheten.

Jag skrev en artikel för en tid sedan med budskapet att medelklassen inte kan vara statens kassako. Vi betalar relativt sett höga skatter i Sverige. Vi vet att våra medlemsgrupper är solidariska. Men våra hårt arbetande yrkesgrupper väntar sig att få trygghet om de behöver. Annars riskeras trygghetssystemens hela legitimitet.

TCO visade för något år sedan att Sverige behöver skapa 400 000 nya jobb på tio år för att nå en sysselsättningsgrad på 80 procent. Det är 40 000 nya jobb om året. Regeringen har höga ambitioner. För att lyckas måste de offentliga investeringarna öka. Vi välkomnar att regeringen vill se över överskottsmålet. Det finns stora behov av upprustning ex av vägar, järnvägar och miljonprogramsområden. Idag är det nästan gratis att låna till dessa viktiga investeringar. Gör det! Se till att använda de verktyg vi har till att öka efterfrågan i ekonomin!

Tillväxtfrågan kommer att fortsätta att vara central under de kommande åren, i såväl Sverige som EU. Juncker-pakten är en vändning efter många är av åtstramningspolitik, även om den kanske bara räcker en bit på vägen. Förhoppningsvis har vi ändå nått en ände på åtstramningspolitiken och försämrade villkor för och rättigheter för löntagarna.

Europa ska vara den kontinent där människor utvecklas, där vi har forskning i världsklass och innovativa företag. Sveriges framtid är till stor del beroende av att Europa utvecklas positivt. Vi måste alla bidra till ett EU med högre ambitioner för jobb och tillväxt.

Vi behöver också en innovationspolitik som utgår ifrån insikten om att innovationer skapas på arbetsplatserna. Att vi har miljontals potentiella innovatörer i form av löntagare och företagare i vårt land.

Vi vill se en blocköverskridande skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och som ger tillräckliga skatteintäkter för att finansiera en god framtida välfärd.

Vi ska också använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa fler och bättre jobb.

Slutligen några ord om jämställdhet. Det är ett av de områden som jag är mest stolt över när jag ser tillbaka på TCO:s historia. På kongressen 1970 när Lennart Bodström valdes till ordförande tog vi ett mycket radikalt jämställdhetspolitiskt program och vi fick stora framgångar med vårt påverkansarbete de kommande åren. Särbeskattningen 1971 som innebar att gifta kvinnors sysselsättningsgrad ökade från 50 till 80% på 10 år. Utbyggd förskola och föräldraförsäkringen som TCO var pådrivare av. Det sägs att Olof Palme vid en middag med TCO-styrelsen lät sig övertygas om att det skulle bli en föräldraförsäkring, inte en moderskapsförsäkring som S stod för vid den tiden. Vi har också framgångsrikt drivit frågorna om livspusslet och jämställdhetsbonusen. Vi vet att politiken spelar roll. Vi har drivit på för en tredje så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen och är glada över att det nu ser ut att bli verklighet.

Men jämställdheten är också ett område som jag känner stor frustration över. Utvecklingen går för sakta. Redan på 1980-talet kom kvinnor ikapp männen i utbildningsnivå och vi vet idag att flickor och kvinnor presterar bättre genom hela utbildningssystemet. Vi lever relativt jämställt, fram till den dagen vi får barn. Då tar kvinnorna huvuddelen av föräldraledigheten, går ner i arbetstid och halkar efter i lön och karriärmöjligheter och får därmed en sämre pension så småningom.

TCO-kvinnorna jobbar heltid i lika stor utsträckning som männen innan de skaffar barn, medlemmarna i TCO-förbunden delar också generellt sett mer lika på föräldraledigheten, men efter att barnen har kommit jobbar kvinnorna i våra yrken ändå deltid i nästan samma utsträckning som LO-yrkenas kvinnor. Mer än 40 procent går ned i arbetstid en period under förskoleåren.

Om vi tittar på våra medlemsgrupper är det de unga kvinnorna som är tillfälligt anställda. 25 % av kvinnorna under 35 år har en tillfällig anställning medan motsvarande siffra för männen är 10 %.

Den största orsaken till sjukskrivning idag är inte utslitna ryggar. Det är psykisk ohälsa, i hög grad pga stressen och pressen i arbetslivet och kvinnor är särskilt hårt drabbade. Välutbildade, engagerade, hårt arbetande kvinnor i barnafödande ålder går rätt in i väggen. Så kan vi inte ha det.

Gamla värderingar och normer om kvinnor och män spelar oss spratt hela tiden. Vi måste både driva på för politiska reformer men också utmana de förväntningar och värderingar som råder.

Min dotter som snart fyller 17 år frågade mig ”om så många har jobbat för jämställdhet i över 100 år, hur kan det då vara så ojämställt idag?”

Vi har ett stort ansvar att skapa jämställda förutsättningar i arbetslivet och samhället. Vi har många bra förslag på politiska reformer. Vi kommer att fortsätta driva på för ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen och en förstärkt jämställdhetsbonus, årliga lönekartläggningar, insatser för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden liksom för att möjliggöra heltidsarbete och fler kvinnor på ledande positioner för att ta några exempel.  

Detta är ett område där vi måste vässa vårt gemensamma påverkansarbete de kommande åren för att påskynda utvecklingen. Det är vårt ansvar för kommande generationers lika möjligheter i arbetslivet och i samhället.

Kongressvänner,

Jag hoppas att vi ska få två produktiva dagar tillsammans, då vi både fattar viktiga beslut för TCO de kommande fyra åren, och också lär oss nytt på de seminarier vi ska ha. Jag ser också fram emot en riktigt kul kväll tillsammans med er! 

Jag är stolt över vår organisation, som på många sätt är starkare idag än på länge. Vi ska använda den styrkan till att skapa ett jämställt och hållbart arbetsliv med fler och bättre jobb och goda omställnings- och utvecklingsmöjligheter. Ett arbetsliv som bidrar till framgång såväl för den enskilde som för Sverige.

Med de orden förklarar jag TCO:s 25e kongress öppnad! 

Rättvis klimatomställning är en facklig uppgift

Tillsammans med Global utmaning lanserar vi ett utbildningspaket om klimatomställningen. För vi i facket är en viktig del i den gröna omställningen. 

Läs mer

Debatt

Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 januari, 2022

Rättvis klimatomställning - en facklig uppgift

En av Sveriges - och världens - största folkrörelser är facket. Runt om i landet på alla typer av arbetsplatser, i alla sektorer och branscher finns människor som valt att vara medlemmar och förtroendevalda. Därför att de tror på vår grundläggande idé – med kraften bakom mångas stöd och engagemang kan vi göra skillnad. Därför är vi fackliga organisationer också viktiga i många stora frågor där samhället behöver förändras och där arbetsplatserna är viktiga arenor.

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.