”Vi vill fördjupa dialogen om framtidens svenska välfärd”

Debatt 09:58 1 juli, 2013

Nytt samarbete. Svensk välfärd står inför stora och långsiktiga utmaningar. Med vår erfarenhet från breda fält startar vi nu ett forum för faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg, skriver styrelsen för Forum för välfärd.

Vi, med erfarenheter från akademi, näringsliv, fack, sjukvård, myndigheter och politik, är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sveriges hälso- och sjukvård, äldreomsorg och utbildningsväsende står inför kan finna svar i bred och långsiktig samverkan.

Men då behövs det fler mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte, som sätter det gemensamma bästa i förgrunden och fokuserar på de verkliga utmaningarna. I dag tar vi därför initiativ till en gemensam plattform från vilken vi genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med dem som är engagerade inom och runt verksamheterna vill bidra med konkreta, genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg; Forum för Välfärd.

Vi delar uppfattningen att välfärdstjänster av högsta kvalitet är bärande delar för att vårt samhälle ska fungera väl. Därför brådskar det att fler tar sig an och diskuterar de stora framtidsfrågorna: Hur ska välfärdens finansiering säkras mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och medborgarnas växande kvalitetskrav? Hur kan vi stimulera nytänkande och innovativa arbetsmetoder? Hur kan vi bättre tillvarata den höga kompetens och erfarenhet som redan i dag finns hos de verksamma och hos patientföreningarna för att utveckla vårdens olika delar, där patientens behov och förutsättningar sätts i fokus? Finns det lärdomar från andra länder och branscher som gör att välfärden kan förbättras? Hur ska sjukvården och omsorgen attrahera fler unga och skapa ytterligare karriärvägar så att framtidens kompetensförsörjning tryggas?

Även om vi i Sverige har en i grunden välfun­gerande hälso- och sjukvård, så är utmaningarna många – och vi delar uppfattningen att dagens struktur, arbetssätt, nytänkande och innovationsgrad i välfärdssektorn inte räcker till.

Vi är övertygade om att svensk välfärd berikas av olika erfarenheter. Vår ambition är därför att Forum för Välfärd ska bidra till en bred uppslutning i det svenska samhället kring lösningar på relevanta frågeställningar. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt, partipolitiskt obundet, utan krav på ersättning och med en konsensusmodell kring de förslag som gruppen levererar. Det utgör på det sättet inget tillfälligt projekt eller kampanj.

Inom ramen för forumet kommer vi att etablera arbetsgrupper som genom kvalificerat analysarbete bidrar i dialogen – där ledande svenska och internationella aktörer engageras. Erfarenheterna sammanställs och ger underlag för diskussioner som ska leda fram till hur välfärdssektorn kan vidareutvecklas på lång sikt. Arbetsgrupperna kommer att vara sammansatta av personer med hög kompetens och stor erfarenhet – och genom starkt administrativt stöd och egna utredningsresurser säkrar vi effektiv framdrift och leverans på de frågor vi tar oss an. Men målet är inte att driva akademisk forskning eller att ta fram partsinlagor. Vi söker fakta som kan klargöra samband och förhållanden, stimulera till dialog samt utgöra bas till konkreta och genomförbara förändringar.

Fokus i arbetet kommer att ligga både på regelverk, det vill säga de ramar som demokratiskt sätts upp för sektorn, och på processer, metoder och verktyg som kan bidra till en positiv utveckling av välfärden. Forum för Välfärd har redan nu beslutat att belysa några första centrala frågeställningar:

• Stora resurser går i dagens system förlorade i gränssnitten mellan olika vårdgrenar – vilka verktyg och styrmodeller krävs för att åstadkomma en mer integrerad vårdkedja i Sverige?
• Hur kan vi bygga ett mer heltäckande kvalitetssystem för vården som stimulerar både kvalitets- och produktivitetsutveckling?
• Hur kan vi realisera möjligheterna kring e-hälsa? Vilka lösningar har visat sig fungera internationellt – och hur kan vi dra lärdom av dessa?

Vi är alla besjälade av att Sverige tar sig an de verkliga utmaningar som den svenska välfärden står inför. Sveriges historia visar tydligt kraften hos bred och långsiktig samverkan över politiska och disciplinära gränser när vi har stora gemensamma utmaningar att lösa. Vi vill på det här sättet bidra till att vårt samhälle kan stärkas långsiktigt.

Forum för välfärds styrelse 
Carl Bennet, ordförande Getinge 
Börje Ekholm, vd, Investor, ordförande Kungliga tekniska högskolan
Anders Hamsten, rektor Karolinska institutet 
Chris Heister, landshövding Stockholms län, ordförande Swecare 
Ulrica Messing, entreprenör, tidigare statsråd 
Eva Nordmark, ordförande TCO och Luleå tekniska universitet 
Anna Omstedt Lindgren, vd MedUniverse, styrelseledamot Sveriges radio och Hemfrid 
Magnus Tyreman, Nordenchef McKinsey & Co 
Peter Wallenberg jr., vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, styrelseledamot Investor

Nytt samarbete. Svensk välfärd står inför stora och långsiktiga utmaningar. Med vår erfarenhet från breda fält startar vi nu ett forum för faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg, skriver styrelsen för Forum för välfärd.

Vi, med erfarenheter från akademi, näringsliv, fack, sjukvård, myndigheter och politik, är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sveriges hälso- och sjukvård, äldreomsorg och utbildningsväsende står inför kan finna svar i bred och långsiktig samverkan. Men då behövs det fler mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte, som sätter det gemensamma bästa i förgrunden och fokuserar på de verkliga utmaningarna. I dag tar vi därför initiativ till en gemensam plattform från vilken vi genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med dem som är engagerade inom och runt verksamheterna vill bidra med konkreta, genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg; Forum för Välfärd.

Vi delar uppfattningen att välfärdstjänster av högsta kvalitet är bärande delar för att vårt samhälle ska fungera väl. Därför brådskar det att fler tar sig an och diskuterar de stora framtidsfrågorna: Hur ska välfärdens finansiering säkras mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och medborgarnas växande kvalitetskrav? Hur kan vi stimulera nytänkande och innovativa arbetsmetoder? Hur kan vi bättre tillvarata den höga kompetens och erfarenhet som redan i dag finns hos de verksamma och hos patientföreningarna för att utveckla vårdens olika delar, där patientens behov och förutsättningar sätts i fokus? Finns det lärdomar från andra länder och branscher som gör att välfärden kan förbättras? Hur ska sjukvården och omsorgen attrahera fler unga och skapa ytterligare karriärvägar så att framtidens kompetensförsörjning tryggas?

Även om vi i Sverige har en i grunden välfun­gerande hälso- och sjukvård, så är utmaningarna många – och vi delar uppfattningen att dagens struktur, arbetssätt, nytänkande och innovationsgrad i välfärdssektorn inte räcker till.

Vi är övertygade om att svensk välfärd berikas av olika erfarenheter. Vår ambition är därför att Forum för Välfärd ska bidra till en bred uppslutning i det svenska samhället kring lösningar på relevanta frågeställningar. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt, partipolitiskt obundet, utan krav på ersättning och med en konsensusmodell kring de förslag som gruppen levererar. Det utgör på det sättet inget tillfälligt projekt eller kampanj.

Inom ramen för forumet kommer vi att etablera arbetsgrupper som genom kvalificerat analysarbete bidrar i dialogen – där ledande svenska och internationella aktörer engageras. Erfarenheterna sammanställs och ger underlag för diskussioner som ska leda fram till hur välfärdssektorn kan vidareutvecklas på lång sikt. Arbetsgrupperna kommer att vara sammansatta av personer med hög kompetens och stor erfarenhet – och genom starkt administrativt stöd och egna utredningsresurser säkrar vi effektiv framdrift och leverans på de frågor vi tar oss an. Men målet är inte att driva akademisk forskning eller att ta fram partsinlagor. Vi söker fakta som kan klargöra samband och förhållanden, stimulera till dialog samt utgöra bas till konkreta och genomförbara förändringar.

Fokus i arbetet kommer att ligga både på regelverk, det vill säga de ramar som demokratiskt sätts upp för sektorn, och på processer, metoder och verktyg som kan bidra till en positiv utveckling av välfärden. Forum för Välfärd har redan nu beslutat att belysa några första centrala frågeställningar:

• Stora resurser går i dagens system förlorade i gränssnitten mellan olika vårdgrenar – vilka verktyg och styrmodeller krävs för att åstadkomma en mer integrerad vårdkedja i Sverige?
• Hur kan vi bygga ett mer heltäckande kvalitetssystem för vården som stimulerar både kvalitets- och produktivitetsutveckling?
• Hur kan vi realisera möjligheterna kring e-hälsa? Vilka lösningar har visat sig fungera internationellt – och hur kan vi dra lärdom av dessa?

Vi är alla besjälade av att Sverige tar sig an de verkliga utmaningar som den svenska välfärden står inför. Sveriges historia visar tydligt kraften hos bred och långsiktig samverkan över politiska och disciplinära gränser när vi har stora gemensamma utmaningar att lösa. Vi vill på det här sättet bidra till att vårt samhälle kan stärkas långsiktigt.

Forum för välfärds styrelse 
Carl Bennet, ordförande Getinge 
Börje Ekholm, vd, Investor, ordförande Kungliga tekniska högskolan
Anders Hamsten, rektor Karolinska institutet 
Chris Heister, landshövding Stockholms län, ordförande Swecare 
Ulrica Messing, entreprenör, tidigare statsråd 
Eva Nordmark, ordförande TCO och Luleå tekniska universitet 
Anna Omstedt Lindgren, vd MedUniverse, styrelseledamot Sveriges radio och Hemfrid 
Magnus Tyreman, Nordenchef McKinsey & Co 
Peter Wallenberg jr., vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, styrelseledamot Investor

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.