Vi måste agera mot de som inte följer reglerna

Debatt 10:29 7 februari, 2013

Det finns mycket klokt i det som Svenskt näringslivs vice vd Christer Ågren och tre andra arbetsgivarföreträdare skriver om arbetskraftsinvandring på Brännpunkt 6/2. Vi delar analysen att öppenhet för arbetskraftsinvandring även från länder utanför EU kan vara en konkurrensfördel för Sverige och svenska företag. 

Samtidigt har svagheterna i det som OECD har kallat ”världens mest öppna system för arbetskraftsinvandring” blivit uppenbara. I takt med att alltfler fall av missbruk uppdagas urholkas förtroendet för systemet. 

Grunddragen i de svenska reglerna är bra. Arbetsgivare har möjlighet att rekrytera från länder utanför EU, men bara om löner, försäkringar och övriga villkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal. Om reglerna följs är risken för utnyttjande och rekrytering som bara handlar om billig arbetskraft liten. Problemet, vilket TCO varnade för redan innan reglerna infördes 2008, är att bristande kontroll och obefintliga sanktioner gjort att alltför många av de som kommit till Sverige inte fått de villkor som utlovats. 

Det är därför glädjande att Svenskt näringsliv nu tycks ha anslutit sig till några av de krav på förbättringar som TCO länge har drivit. I artikeln nämns såväl mer effektiva kontroller av att reglerna verkligen följs som sanktioner mot de arbetsgivare som bryter mot reglerna. 

Med en ökad samsyn mellan arbetsmarknadens parter om bristerna i dagens system och vilka åtgärder som behöver vidtas ökar pressen på politikerna att göra något. TCO har tagit fram ett antal handfasta förslag som det borde gå att nå bred uppslutning kring, såväl mellan arbetsmarknadens parter som bland de politiska partierna. Utgångspunkterna har varit att bevara öppenheten och tillförsäkra migrerande arbetstagare bra villkor utan att öka skötsamma arbetsgivares administrativa börda. 

Viktigast är systematiska efterhandskontroller av att utbetald lön motsvarar den utlovade som låg till grund för arbetstillståndet och verksamma sanktioner mot de arbetsgivare som bryter mot reglerna. 

Vi vill även se en vandelsprövning av alla presumtiva arbetsgivare och en stärkt rättslig ställning för de villkor som utlovades i anställningserbjudandet. På TCO-förbundens avtalsområden finns dessutom en särskild problematik beträffande personer som formellt sett är anställda i ett annat land, trots att de utför arbete i Sverige. 

En ytterligare utgångspunkt har varit att värna den svenska kollektivavtalsmodellen. Då det enklaste sättet för ett företag att uppfylla kraven för att få rekrytera från länder utanför EU är att teckna kollektivavtal har detta kunnat användas som en hävstång för att förmå fler företag att teckna avtal. Incitament att teckna avtal finns även inbyggt i det certifieringssystem som tagits fram av Migrationsverket och TCO-förbundet Unionen för att förenkla och korta handläggningstiderna för seriösa företag. Mer kan dock göras, till exempel genom bättre återkoppling från Migrationsverket till arbetsmarknadens parter. 

Som ett ytterligare sätt att koppla arbetskraftsinvandring till den svenska modellen erbjuder Unionen sedan några månader tillbaka som första svenska fackförbund ett kraftigt rabatterat gästmedlemskap till nyanlända arbetskraftsinvandrare. Medlemskapet är ett sätt att ta ansvar för att de som arbetskraftsinvandrar till Sverige ska ha bra villkor. 

När Svenskt näringsliv nu närmat sig de förslag som bland annat TCO har drivit blir migrationsministerns hårdnackade motstånd mot alla förbättringar allt mer ohållbar. 

Vi vill se en bred politiskt uppgörelse där öppenheten i dagens system behålls samtidigt som kontroll och sanktioner skärps så de människor som kommer till Sverige för att arbeta garanteras schyssta villkor. En bred uppgörelse skapar stabilitet och förhindrar att politiska partier med främlingsfientliga motiv snarare än omtanke om de migrerande arbetstagarna ges inflytande.
SAMUEL ENGBLOM

chefsjurist, TCO


SONJA HALLSTEN

ansvarig för migrationsfrågor, Unionen

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.