Underkänt för Engströms hantering av visstider

Debatt 10:32 21 januari, 2013

Efter Hillevi Engströms misslyckande krävs bred uppgörelse i riksdagen för att stoppa utnyttjandet av visstidsanställningar. Det skriver Samuel Engblom, chefsjurist TCO.

Tidsbegränsade anställningar behövs. Arbetsgivare måste ha möjlighet att ta in vikarier för personer som är sjuka eller föräldralediga och att tillfälligt utöka personalstyrkan när det under en tid blir mer att göra. Ibland finns det behov av att ta in särskild kompetens.

Tidsbegränsade anställningar kan också vara ett sätt för en arbetsgivare att pröva en person som man av någon anledning känner sig osäker på. Det tycker jag ska vara möjligt.

Detta normala bruk av tidsbegränsade anställningar är i dag tämligen okontroversiellt, även i fackliga kretsar. Men när samma individ tvingas gå under lång tid med osäkra anställningsförhållanden uppstår problem.

Den ekonomiska otryggheten blir påtaglig, det kan bli svårt att få lån eller bostad och stressen ökar. Lagstiftningen måste därför balansera arbetsgivarens intresse av att kunna anställa tidsbegränsat mot arbetstagarens intresse av anställningstrygghet.

För den som har svalt myten att svensk arbetsrätt skulle ha varit oförändrad sen 1970-talet kan det komma som en överraskning att LAS regler om tidsbegränsade anställningar reformerades i grunden 2007. Listan på tillåtna grunder för att anställa tidsbegränsat hade under 80- och 90-talen växt sig lång och en förenkling var nödvändig.

I dag finns det i LAS fyra typer av tidsbegränsade anställningar: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och anställning på viss tid av personer över 67 år. Därutöver finns möjlighet till tidsbegränsad provanställning i max sex månader. Allmän visstidsanställning (ALVA) var den stora nymodigheten 2007 då den till skillnad från övriga visstidsformer inte kräver att arbetsgivaren måste ange varför anställningen ska vara tidsbegränsad. I praktiken är det dock inte så stor skillnad mellan ALVA och vikariat då det enligt Arbetsdomstolens praxis inte ställs krav på att vikariat ska vara för en viss person.

Både ALVA och vikariat är försedda med tidsgränser. Den som har varit anställd sammanlagt mer än två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare på ALVA eller vikariat har rätt till en tillsvidareanställning.

Tidsgränserna räknas dock separat för varje anställningsform vilket får till effekt att det går att vara anställd upp till två år på ALVA och upp till två år på vikariat sammanlagt två år under samma femårsperiod. Om det finns glapp på några veckor mellan de olika tre-, fyra- eller sexmånaderskontrakten kan fem år ha förlupit och allt börja om på en ny kula. För timanställda är det än svårare att nå upp till tidsgränserna.

Erfarenheten från fackliga ombudsmän och förtroendevalda är tyvärr att många arbetsgivare har stenkoll på tidsgränserna och ser till att växla mellan ALVA och vikariat på ett sätt som gör att ingen tjänar in rätt till en tillsvidareanställning.

Redan när förslaget till ny lagstiftning remissbehandlades varnade TCO för att det kunde bryta mot EU:s visstidsdirektiv, vilket kräver att medlemsländerna ska ha ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

När förslaget ändå röstades igenom anmälde TCO därför Sverige till EU-kommissionen. Några år tidigare hade anmälan i ett annat ärende mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen varit framgångsrik då den efter att kommissionen inlett sin granskning ledde till att regeringen ändrade sig.

Efter drygt två års skriftväxling mellan EU-kommissionen, den svenska regeringen och TCO utfärdade kommissionen i mars 2010 ett formellt yttrande där den gjorde bedömningen att de svenska reglerna bröt mot Visstidsdirektivet. Ett formellt yttrande är första steget i ett fördragsbrottsärende och brukar normalt följas av medlemsstaterna.

Redan då uppmanade TCO regeringen att kalla arbetsmarknadens parter till samråd och tillsätta en utredning med uppdrag att hitta ett sätt att anpassa LAS till EU-rättens krav.

Regeringen valde dock en annan strategi. Ett initialt förnekande av problemets existens följdes av tystnad. I juni 2011 skickades så en departementspromemoria (Ds 2011:22) med ett förslag ut på remiss. Förslaget hade inte diskuterats med arbetsmarknadens parter och uppenbarligen heller inte med så många andra.

Regeringens egna expertmyndigheter sågade förslaget som ett otillräckligt sätt att genomföra EU-rätt och det försvann från dagordningen.

Efter debaclet med Ds 2011:22 skulle man kunna tro att regeringen hade lärt sig sin läxa. Tyvärr var det inte så. Efter ytterligare en intern utredning, utan att konsultera parterna, kom i juni 2012 en ny departementspromemoria Ds 2012:25. Även detta förslag hade stora brister.

Från arbetsgivarhåll kritiserades det för att vara krångligt och från fackligt håll för att dessutom inte ge ett tillräckligt starkt skydd mot tidsbegränsade anställningar. När samtliga oppositionspartier den 30 oktober 2012 bokstavligen gjorde tummen ner för förslaget i SVT:s nyhetssändning var det i praktiken dött.

Den 14 januari i år bekräftades detta av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I en intervju med TT berättade hon att regeringen inte kommer att lägga fram något förslag om ändrade visstidsregler. Motivet angavs vara att regeringen med tanke på den höga arbetslösheten inte vill begränsa möjligheterna att anställa tidsbegränsat. Samtidigt sa hon att regeringen inte har sett att sådant missbruk sker. Den givna följdfrågan borde ha varit hur en begränsning av något som i hennes mening inte förekommer kan leda till färre jobb.

Att argumentationen inte går ihop är inte så konstigt. Den är en efterhandskonstruktion för att dölja det faktum att regeringen trots att man har försökt i två års tid inte har lyckats prestera ett begripligt och fungerande förslag som uppfyller EU-rättens krav och kan få en parlamentarisk majoritet.

I samma intervju hävdade även arbetsmarknadsministern att det är ”en ocean mellan det som mindre och medelstora företag kräver och det TCO säger”. Även detta påstående bör granskas närmare.

TCO:s förslag, som torde vara väl känt för ministern och hennes medarbetare, innebär att en person som varit visstidsanställd i tre år under en femårsperiod, oavsett om det varit i ALVA, vikariat eller säsongsanställning, ska kunna kräva en tillsvidareanställning.

Gränsen är alltså tre år. 36 månader. 156 veckor. 1095 dagar. Det ger gott om tid för den arbetsgivare som vill ta in en vikarie, expandera sin verksamhet på prov eller pröva en arbetstagare. Det är inte månen vi ber regeringen ta ner. Vad vi vill se är en modest förändring av 5§ andra stycket anställningsskyddslagen.

Förslaget är dessutom garanterat i överensstämmelse med EU-rätten då en övre sammanlagd tidsgräns uttryckligen nämns i EU:s visstidsdirektiv som ett av de sätt på vilket EU-rättens krav kan uppfyllas. EU-kommissionen har själva föreslagit en sådan lösning, liksom Arbetsdomstolen i ett av sina remissvar.

Stöd för att lösningen är såväl praktiskt som politiskt genomförbar kan hämtas från det faktum att arbetsmarknadens parter i den kommunala sektorn, med SKL på arbetsgivarsidan, i våras skrev in en sådan 3-5-regel i ett av arbetsmarknadens största kollektivavtal. Detta trots att kommuner och landsting sannolikt tillhör de större syndarna på detta område.

Eftersom det pågår ett fördragsbrottsärende mot Sverige måste något göras. När regeringen nu tycks ha gett upp är det rimligen riksdagens arbetsmarknadsutskott som måste göra något. En bred uppgörelse vore det bästa, så att vi får stabila spelregler. Men glöm inte att prata med parterna.

Samuel Engblom,  chefsjurist, TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.