Stoppa trakasserier i arbetslivet

Debatt 10:09 28 mars, 2013

I Sverige idag kan anställda frysas ut, systematiskt mobbas av chefer, underställd personal eller kollegor, utan att någon ställs till svars trots att det kränkande beteendet fortgår år efter år.

Kan detta bero på en lucka i svensk lagstiftning? LO, TCO och Saco uppmanar nu regering och riksdag att inspireras av det lagförslag som fackförbundet Vision presenterade i våras och tillsätta en utredning att se över frågan. 

Tempot och kraven ökar i arbetslivet. Bemanningen på arbetsplatserna minskar. Allt detta  innebär att klimatet på arbetsplatserna blir allt tuffare. 

Arbetsmiljöverket genomför regelbundet undersökningar av arbetsmiljön ute på landets arbetsplatser. Den senaste undersökningen från 2011 visade att de som upplevt sig mobbade av sin chef eller sina kollegor det senaste året varit i snitt 9 procent. Det motsvarar omkring 425 000 personer. 

Värst är situationen självklart för den som utsätts för mobbningen och som får betala i form av ohälsa, försämrad självkänsla och försämrad privatekonomi genom en högre sjukfrånvaro. Det kan ta lång tid att komma tillbaka efter att ha utsatts för kränkande behandling på sin arbetsplats.  Det är dock inte bara ett problem för individen. Även arbetsplatsen och kollegorna tar skada av beteendet. 

Forskning visar att på arbetsplatser där det förekommer mobbning är det inte bara den mobbade som drabbas av till exempel högre sjukfrånvaro – även andra anställda på arbetsplatsen mår ofta dåligt och har en högre sjukfrånvaro.  Sammantaget blir mobbningen en kostsam historia, för såväl individen, samhället och arbetsgivarna i form av bland annat sjukskrivningskostnader och nedsatt produktivitet i verksamheten. 

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren har ett ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det finns också en särskild föreskrift om kränkande särbehandling. Den tydliggör arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet för att, så långt det är möjligt, förhindra att kränkande särbehandling sker. Det handlar om rutiner, åtgärdsplaner och stöd och hjälp till den drabbade. 

De fackliga organisationerna spelar en viktig roll, inte minst genom skyddsombuden som dagligen arbetar med att få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren. Även arbetskollegor har, enligt Arbetsmiljölagen, ett ansvar för att verka för en god arbetsmiljö och för att gällande föreskrifter följs. Målet är naturligtvis att mobbning aldrig ska förekomma på våra arbetsplatser och många gånger fungerar det förebyggande arbetet bra. Men tyvärr visar statistiken att regelverket inte räcker hela vägen. 

Problemet är att Arbetsmiljölagen är en förvaltningsrättslig lag som reglerar förhållandet mellan staten och arbetsgivaren. Därför kan inte Arbetsmiljöverket, utifrån den roll de har idag, gå in i individuella ärenden. Arbetsmiljöverket kan bara inspektera hur själva systemen fungerar på arbetsplatsen, exempelvis hur arbetar arbetsgivaren systematiskt med att förebygga att kränkande särbehandling förekommer? Finns det brister kan arbetsgivaren ställas ansvarig att åtgärda dem så att inget händer i framtiden. Detta är nog så viktigt, men det hjälper inte den individ som redan är utsatt. Arbetsmiljöverket kan aldrig i sådana här fall ställa arbetsgivaren till svars för något som redan har inträffat. 

Det finns idag ett skydd mot trakasserier i diskrimineringslagstiftning men i arbetsrätten i övrigt, som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, finns det idag inget att hämta för enskilda eller för fackförbund som vill hjälpa utsatta medlemmar.

I Sverige idag kan anställda frysas ut, systematiskt mobbas av chefer, underställd personal eller kollegor, utan att någon ställs till svars trots att det kränkande beteendet fortgår år efter år. Detta får inte fortsätta! LO, TCO och Saco uppmanar nu regering och riksdag att ta intryck av det lagförslag som fackförbundet Vision presenterade i våras och tillsätta en utredning att se över frågan. Vi tror att en bred översyn av problemen och av olika lagstiftning/regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet är nödvändig. Fokus i denna översyn måste naturligtvis vara att finna möjliga, framkomliga lösningar på problemen. Visions lagförslag är ett exempel på en sådan möjlig lösning för att tydliggöra att mobbning inte är acceptabelt. 

Nya lösningar tillsammans med ett starkt förebyggande arbete, som redan idag bedrivs på många arbetsplatser, skulle hjälpa oss att gemensamt komma till rätta med de trakasserier som dagligen sker på våra arbetsplatser.

Samuel Engblom, Chefsjurist, TCO
Lena Maier Söderberg, Chefsjurist, Saco
Sofie Rehnström, Jurist, LO 

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.