Staten tar inte ansvar för arbetskraftsinvandringen

Debatt 10:04 15 juli, 2013

Migranters rättsskydd måste stärkas, men att återinföra arbetsmarknadsprövningen är inte rätt väg. Vi har nu skickat ett gemensamt brev till migrationsminister Tobias Billström där vi ställer sex krav, skriver Ella Niia, Hotell- och restaurangfacket, Eva Nordmark, TCO och Cecilia Fahlberg, Unionen.

Vi vill stärka migranters rättsskydd – men inte återinföra arbetsmarknadsprövningen

Sverige har tagit emot arbetskraftsinvandrare under lång tid. Det har berikat landet kulturellt och ekonomiskt och många av de migranter som har flyttat hit har fått drömmar om ett bättre liv uppfyllda. Vi vill att Sverige ska vara ett öppet land och motsätter oss en tillbakagång till systemet med arbetsmarknadsprövning. Men vi ser också dagens regelverk inte ger ett tillräckligt skydd för att förhindra oseriösa arbetsgivare att betala alltför låga löner. Detta missbruk kan fortgå utan att arbetsgivare riskerar mer än sitt goda rykte – sanktionsmöjligheterna är närmast obefintliga.


Arbetskraftsmigranter som kommer till Sverige har olika bakgrund. En del är välutbildade och ser arbete i ett europeiskt land som en merit. Migranter som kommer till hotell- och restaurangbranschen har dock ofta låg utbildning, talar sällan något annat språk än sitt modersmål och kommer ofta från mycket fattiga förhållanden. Uppföljningar som Hotell- och restaurangfacket (HRF) har gjort visar att nästan inga migranter får de villkor och löner de utlovats. 


Även i övrigt seriösa företag letar efter kryphål, till exempel genom att istället för att ge lön i nivå med svenska kollektivavtal till personal som formellt sett är anställd i dotterbolag i andra länder hävda att tillägg för boende och traktamente ska räknas ihop med grundlönen från hemlandet. Ett förfarande som saknar stöd i svensk lagstiftning och praxis, men som används för att hålla nere lönerna.

 
Som fackförbund har vi ett stort ansvar för att följa upp att tecknade kollektivavtal följs. Vi arbetar aktivt med att ge alla arbetstagare bra villkor på svensk arbetsmarknad. Unionen erbjuder ett rabatterat medlemskap under ett år. När det gäller arbetskraftsmigration får vi yttra oss över om lönen och arbetsvillkoren som erbjuds arbetskraftsmigranter ligger i nivå med gällande kollektivavtal.

Vilket beslut Migrationsverket fattar får vi dock ingen information om. Det gör det svårt för oss att följa upp att migranterna får den lön och de villkor som utlovats. Den svenska modellen innebär inte att staten kan avsvära sig ansvaret för migranternas arbetsvillkor.  Staten har ansvaret för att följa upp att löftet om lön och arbetsvillkor på vilka Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd grundades faktiskt efterlevs. Hittills har staten vägrat att ta det ansvaret.


Våra utgångspunkter är att det ska vara lätt att röra sig över gränserna, att migranter har rätt till likabehandling och att såväl staten som parter har ett ansvar för att hindra att människor far illa. Det går att uppnå, men att det kräver förändringar. Vi skickar därför idag ett gemensamt brev till migrationsminister Tobias Billström. Vi bland annat se följande åtgärder:

  
• Ge ansvariga myndigheter ett tydligt uppdrag att kontrollera att reglerna följs – utan att återinföra den gamla arbetsmarknadsprövningen. 
• Anställningserbjudandet som Migrationsverket bygger sina arbetstillstånd på måste bli bindande så att den som kommer till Sverige för att arbeta kan lita på att de minst kommer att få den lön och de villkor som utlovades.
• Inför tydliga sanktionsmöjligheter för arbetsgivare som bryter mot reglerna. Arbetstagare som har blivit lurade av sina arbetsgivare måste ha bättre möjligheter att stanna i Sverige för att söka nytt arbete och kräva ut innestående lön och eventuella skadestånd.
• Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att göra en tydligare seriositetsgallring av arbetserbjudandet. Idag beviljas företag med mycket liten omsättning och lönsamhet tillstånd att ta hit migranter.
• Regeringen måste tillsätta en referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter som får möjlighet att medverka i arbetet med att förändra regelverket för arbetskraftmigration.
• Migrationsverket bör ges ett tydligare uppdrag att samråda med arbetsmarknadens parter, såväl i form av återkoppling i enskilda tillståndsärenden som vad gäller myndighetens rutiner.


Vi vill medverka till en lagstiftning som välkomnar arbetstagare från hela världen men som motverkar osund konkurrens med dumpade löner och villkor. Bjud in oss i arbetet med att förbättra lagstiftningen! Vi har viktiga erfarenheter att bidra med.


Ella Niia, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Eva Nordmark, ordförande i TCO
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Unionen

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.