Snåla inte på EU:s budget

Debatt 10:19 27 februari, 2013

Länderna i EU är starkt beroende av varandra för tillväxt och sysselsättning. Över hälften av den svenska varuexporten går till EU. Sämre möjligheter för EUs länder att efterfråga svenska produkter leder därför till minskad svensk export och därmed till lägre tillväxt. Krisen i Europa är redan en viktig orsak till den svenska varselvågen.

Därför är den långtidsbudget för 2014-2020 som Europeiska rådet kom överens om den 8 februari en besvikelse. Det borde varit en budget där EUs förmåga att fungera är i fokus och där all kraft satsas på att bekämpa den ekonomiska och sociala kris som blir allt mer uppenbar i många av EUs länder. Dvs en budget där man satsar på framtida möjligheter för tillväxt och sysselsättning. I stället beslöt Europeiska rådet för första gången att minska budgetramen. 

Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, menar att detta är bra. Argumentet är att när medlemsländerna sparar så skall också EU spara. Detta håller inte. En lägre EU-budget kommer att bidra till den samordnade och destruktiva åtstramning som nu sker i EU-länderna och därmed förvärra den ekonomiska och sociala krisen. Därför riskerar budgetbeslutet också att förvärra den politiska krisen inom EU. 

Det kvarstår ett steg i beslutsprocessen. Europeiska rådets beslut måste godkännas av EU-parlamentet och därför har Ministerrådet bjudit in parlamentet till förhandlingar. Förutom att kräva större flexibilitet i hur budgeten används, över åren och utgiftsslagen, uppmanar TCO också svenska EU-parlamentariker att kräva större insyn i de åtgärder EU föreslår att krisländerna skal vidta. 

Åtgärderna måste också vara i linje med internationella konventioner om fackliga och andra mänskliga rättigheter. På så sätt skulle EUs långtidsbudget bättre kunna kopplas samman med visionen om ett EU-samarbete som är mer än bara summan av de rikare ländernas nationella egenintressen.

Budgeten borde också göra mer för att överbrygga klyftan mellan Nord och Syd. Det finns nästan 27 miljoner arbetslösa i EU, tio miljoner fler än 2008. Skillnaderna i arbetslöshet mellan medlemsstaterna har aldrig varit så stora. Ett resultat av detta är att ett ökande antal människor lämnar arbetsmarknaden vilket riskerar att marginalisera stora grupper av arbetskraften. 

Inriktningen och storleken på EUs framtida budget har stor betydelse för krisländernas möjligheter att åter uppnå en balanserad och uthållig tillväxt. Även om budgeten bara utgör runt en procent av EUs samlade BNP är den ett viktigt verktyg när krisländerna måste minska sina utgifter. För vissa medlemsländer motsvarar EUs stöd flera procent av BNP och är helt avgörande för att det överhuvudtaget ska bli några investeringar. 

EU-budgeten ska också stärka de långsiktiga tillväxtförutsättningarna. Där finns det positiva inslag, bland annat en ökning av anslagen till forsknings- och utbildningsprogrammen, även om resultatet blev lägre än Kommissionens ursprungliga förslag. Negativt är dock att satsningarna på infrastruktur kraftigt minskats, bland annat stödet till bredbandsuppbyggnad. Infrastruktursatsningar och IT-investeringar är en av de viktigaste tillväxtfrämjande åtgärder som EU kan göra i dagsläget för att underlätta människors vardag och höja teknikkunnandet. Det underlättar också företags möjligheter att expandera och ta sig ut på nya marknader. 

Jag vill att våra svenska politiker, både i riksdagen och i EU-parlamentet, driver på och tar ansvar för ett EU där det finns ett gemensamt åtagande för länders konkurrenskraft, för öppna marknader och för människors rättigheter och välfärd. Det innebär ett EU som investerar brett i utbildning, forskning och infrastruktur men som också avdelar resurser till regioner som behöver investera för att komma ur sin höga arbetslöshet. 

Ett EU som fördjupar den inre marknaden och samtidigt respekterar ILOs konventioner och stärker arbetstagares rättigheter på den inre marknaden. Det är också ett EU som tar ansvar för en nödvändig klimatomställning, och som värnar mänskliga, medborgerliga och fackliga rättigheter både inom och utanför EU. Ska det bli möjligt behövs en budget som kan göra skillnad och politiker som tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen.

Eva Nordmark
Ordförande TCO 

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.