Rätten till sjukpenning riskerar att försämras

Debatt 10:23 15 februari, 2013

Försäkringskassan har lanserat ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga som ska användas i sjukpenningärenden. Vi menar att verktyget i sin nuvarande utformning riskerar att innebära en försämring för de försäkrade och deras rätt till sjukpenning. I praktiken riskerar verktyget innebära att ett nytt arbetsförmågebegrepp införs bakvägen utan att något nytt beslut fattas om ändring i socialförsäkringsbalken.

Verktyget består av tre delar: en första del där den försäkrade själv får beskriva sin situation, en andra del som är en fördjupad medicinsk utredning och slutligen en yrkeslista som anger vilka krav som olika yrken ställer på medicinska förutsättningar för arbete. Verktyget är tänkt att användas i de ärenden där arbetsförmågan är särskilt svårbedömd i första hand efter 180 dagars sjukskrivning när arbetsförmågan ska bedömas mot ”normalt förekommande arbete” i stället för mot det egna arbetet eller annat arbete hos arbetsgivaren.

En rad betänkligheter
Det finns en rättssäkerhetsproblematik vid bedömning av arbetsförmåga. Vi instämmer i att det är angeläget att råda bot på denna. Det är positivt att väga in den försäkrades uppfattning om sin arbetsförmåga – den första delen av verktyget – men formerna för detta måste övervägas ytterligare. Fördjupade läkarutredningar – den andra delen i verktyget - kan komma att bidra till bättre beslutsunderlag, vilka ofta idag är mycket bristfälliga. Om framförallt den sista delen av det nya verktyget – yrkeslistan - har vi en rad betänkligheter.

I yrkeslistan anges vilka olika krav på fysiska, psykiska och kognitiva förmågor som enligt Försäkringskassan ställs på en individ i drygt fyrtio olika yrken. Den försäkrades hälsotillstånd ska jämföras mot dessa krav för att se om det finns något yrke på listan som den försäkrade klarar av trots sina besvär.

I sjukförsäkringen finns det en uttalad koppling till möjligheten att kunna försörja sig på ett arbete på arbetsmarknaden. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom uttalat att med "normalt förekommande arbete" avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. Det handlar alltså om att göra en konkret bedömning av vilka arbeten en försäkrad med sjukdomsbesvär kan tänkas klara av på dagens arbetsmarknad.

Stämmer inte överens 
Vi menar att Försäkringskassans verktyg inte stämmer överens med hur arbetsförmågebedömningen enligt gällande rätt ska gå till i sjukpenningärenden. Yrkeslistan riskerar att definiera vilka krav olika yrken ställer på en försäkrads förmågor i teorin. Detta är problematiskt eftersom gällande arbetsförmågebegrepp ska kopplas till den reella arbetsmarknaden och de krav som ställs på individens förmågor i praktiken.

I listan anges också Försäkringskassans förslag till anpassningsåtgärder i olika yrken. Ofta anges stora anpassningsmöjligheter, men i verkligheten varierar möjligheterna i hög grad. Vi menar därför att verktyget inte stämmer överens med gällande rätt. I ett ”normalt förekommande arbete” ska ringa eller ingen anpassning behöva ske med hänsyn till den försäkrades sjukdomsbesvär och funktionshinder.

Verktyget och yrkeslistan riskerar innebära att en jämförelse kommer att göras mot hypotetiska arbeten. Det innebär i sin tur att en försäkrad kan bedömas klara av flera arbeten på listan och därmed nekas sjukpenning, trots att hon eller han inte skulle klara de krav som ställs i samma arbeten på den reella arbetsmarknaden.

Försäkringskassans nya verktyg innebär alltså en förändring av bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga och motsvarar inte vad lagstiftaren (riksdagen) haft i åtanke och som definierats av högsta domstolsinstans genom rättspraxis. Om ett nytt arbetsmarknadsbegrepp eller en ny innebörd av begreppet arbetsförmåga ska införas i sjukförsäkringen menar vi att det ska ske efter politisk beredning av våra folkvalda parlamentariker och inte genom en ny handläggningsmetod (nytt bedömningsverktyg) som tillämpande myndighet konstruerat.


Claes Jansson, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd AB
Kerstin Burman, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB
Eva Nordmark, ordförande TCO
Tobias Baudin, förste vice ordförande LO
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden
Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap, Umeå universitet
Lotti Ryberg-Welander, jurist, fil dr i rättssociologi, Stockholms universitet

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.