Lägre skyddsnivåer är inte detsamma som enklare regler

Debatt 10:21 20 februari, 2013

Den statliga myndigheten Regelrådet, som häromdagen lämnade sin årsrapport till näringsministern, verkar för att den svenska lagstiftningen till skydd för arbetstagare, miljö och konsumenter ska sänkas till EU:s absoluta miniminivå. Att döma av regeringens agerande i Bryssel är den inne på samma spår. Är vi i det tysta på väg mot en radikal omläggning av svensk politik, där föregångslandet blir eftersläntrare? undrar Eva Nordmark, TCO, och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

EU-samarbetet handlar till stor del om att skapa gemensamma regler. På vissa områden, till exempel vad gäller miljö, konsumentskydd och skydd för arbetstagare, syftar samarbetet till att skapa gemensamma minimiregler. Inom dessa områden finns EU-direktiv som lägger fast en lägsta nivå som medlemsstaterna inte kan gå under. Det hindrar att länder försöker få fördelar genom att konkurrera med till exempel dåligt miljöskydd och oskäliga arbetsvillkor. Samtidigt tillåter ordningen att länder som har högre ambitioner går före.

På senare år kan man dock se en alltmer negativ attityd till möjligheten att ha högre ambitioner. Ett led i detta är lanseringen av begreppet ”gold-plating” (förgyllning) som en nedsättande benämning på när medlemsstaterna går utöver EU-rättens minimikrav. Gold-plating diskuteras ofta i samma sammanhang som regelförenkling. Här är det dock viktigt att göra en distinktion. Enklare regler är alla betjänta av, men lägre skyddsnivåer är inte detsamma som enklare regler.

I rapporten ”Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning” gör Regelrådet, vars uppdrag är att bistå regeringen och myndigheter i arbetet med regelförenkling, ett försök att introducera detta begrepp i Sverige. Regelrådet föreslår att Sverige ska införa en ”minimiprincip”, i praktiken ett slags presumtion för att Sverige alltid ska lägga sig på lägsta möjliga nivå när EU-lagstiftning genomförs samt till fullo utnyttja alla möjligheter till undantag. Om svenska krav går längre än ett direktivs miniminivå, så ska de svenska kraven sänkas. Regelrådet anser att det visserligen inte ska vara omöjligt att gå utöver minimireglerna, men att det måste då motiveras särskilt. När EU-direktiv genomförs idag är utgångspunkten snarare att behålla existerande regler.

Effekterna av en sådan minimiprincip skulle vara långtgående. Av Regelrådets egna exempel framgår att den bland annat skulle innebära en längsta tillåten veckoarbetstid på 72 timmar, fler undantag från skyldigheten att konsekvensbeskriva miljöfarliga verksamheter samt borttagande av krav på att den som skriver en energideklaration ska ha besökt den aktuella byggnaden.

Trots detta har regeringen i ett brev till Regelrådet meddelat att rapporten ”blir en utgångspunkt” för det fortsatta arbetet samt att regeringen har ”för avsikt att omhänderta några av de förslag som framgår” rapporten. Det vill vi bestämt avråda från.

Den svenska regeringen har dessutom vid upprepade tillfällen på EU-nivå ställt sig bakom uppfattningen att nationella regler som ger ett bättre skydd än EU-rättens miniminivå utgör ett problem. Så har skett såväl när näringsministrarna mötts som på stats- och regeringschefernas toppmöte. Frågan regeringen måste svara på är om Sverige är på väg att släppa ambitionerna att vara ett föregångsland på bland annat miljö- och arbetsmarknadsområdena.

Vi är övertygade om att såväl Sverige som EU på lång sikt tjänar på att det finns möjlighet för länder med högre ambitionsnivå – eller som inte ser någon motsatsställning mellan å ena sidan en god miljö och bra arbetsvillkor och å andra sidan en framgångsrik ekonomi – att gå före.

EVA NORDMARK
ordförande TCO

MIKAEL KARLSSON
ordförande Naturskyddsföreningen

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.