Finansdepartementets slutsatser baseras på selektiva resultat

Debatt 10:12 12 mars, 2013

I slutet av januari publicerade TCO rapporten "A-kassan och arbetslösheten", en detaljerad granskning av det vetenskapliga underlaget för regeringens arbetsmarknadspolitik.

Enligt finansdepartementets bedömning skulle den försämrade arbetslöshetsförsäkringen tillsammans med jobbskatteavdraget, vilket fungerar som en straffskatt på arbetslösa, få högst betydande effekter. Arbetskraftsdeltagandet skulle öka med 2 procent och sysselsättningen med 4 procent, så att arbetslösheten skulle falla med 2 procentenheter. Dessutom skulle medelarbetstiden öka för redan sysselsatta.

Finansdepartementets rapport ger dock inte några empiriska belägg för dessa kalkyler. Inte någon enda studie, i något enskilt land, under någon tidsperiod, bekräftar antagandet om sådana omfattande effekter på arbetsmarknadens funktionssätt som finansdepartementet försöker göra gällande.

Vi kan faktiskt inte finna någon enskild studie, baserade på agregerade svenska data, som påvisar att en sänkt a-kassersättning vare sig ger högre arbetskraftsdeltagande, högre sysselsättning, lägre arbetslöshet, eller högre medelarbetstid.

Det finns några svenska individstudier som visar att arbetslösa som får sänkt a-kassa snabbare kommer i arbete. Det finns dock inget som tyder på att detta leder till lägre total arbetslöshet. Orsaken till detta kan vara att matchningen försämras så att de berörda snabbare återkommer i arbetslöshet.

Finansdepartementet refererar också till olika länderjämförelser för OECD-området. Resultaten i dessa studier övertolkas dock på ett sätt som författarna till dessa studier själva uttryckligen varnar för. Bland annat tar man inte hänsyn till andra faktorer, såsom samordnad lönebildning och aktiv arbetsmarknadspolitik, som i hög grad upphäver eventuella skadliga effekter från arbetslöshetsförsäkringen. Det är därför mycket tveksamt om dessa resultat överhuvudtaget går att överföra till svenska förhållanden.

Finansdepartementets slutsatser baseras enbart på selektivt utvalda resultat från högst disparata och ofta inbördes motstridiga studier som staplas ovanpå varandra.

I en riksdagsdebatt om TCO-rapporten mellan Anders Borg och Patrik Björck, S, I fredags hävdade att finansministern att det råder stor enighet kring synen på effekten av regeringens politik:

“På vilket sätt menar Patrik Björck att det inte finns några belägg? Det är bara att slå upp vilken sammanställning av forskningen som helst, med undantag från en partivän till Patrik Björck i TCO som skriver egna skrifter. Men slå upp i de forskningssammanställningar som gjorts av Ekonomisk Debatt, KI, Riksbanken, IMF, OECD, EU-kommissionen och i den forskningssammanställning som Barack Obamas chefsekonom har gjort”, sa Anders Borg.

Att avfärda en seriös TCO-rapport som granskar forskningsläget med att det bara skulle handla om en persons politiska utspel är inte direkt ett högstående debattknep och dessutom vet Anders Borg inget om mina partisympatier. 

Men det stämmer visserligen att många nationalekonomer gör bedömningen att en höjd a-kassa leder till högre arbetslöshet och möjligen också till lägre sysselsättning. Problemet är att de empiriska beläggen i hög grad saknas. Anders Borg citerade bland annat ur standardverket Handbook of Public Economics. Denna artikel visar dock bara att det finns stöd för att högre arbetslöshetsersättning bidrar till längre arbetslöshetstider för försäkrade arbetslösa. 

Den drar inga slutsatser vad gäller eventuella effekter på den agregerade arbetslösheten. Om arbetslösa tar första bästa jobb riskerar de att snabbare återkomma i arbetslöshet. Därför är totaleffekten på arbetslösheten oklar. Artikeln behandlar överhuvudtaget inte effekten på sysselsättning eller arbetskraftsdeltagande.

Dagens Industri rapporterade nyligen att en färsk IMF-studie ger Anders Borg rätt och visar att TCO har haft fel. I Tyskland sägs sänkt ersättningsnivå ha lett till lägre arbetslöshet. Rapporten innehåller dock bara en teoretisk modell som antar dessa effekter men presenterar överhuvudtaget inte några empiriska belägg.

Det enda empiriska underlaget i studien utgörs av ett diagram som visar att sannolikheten för att en arbetslös hittar ett jobb i Tyskland ökade efter 2006. Jobbchanserna ökade främst för de korttidsarbetslösa som inte ens berördes av reformen. I början av 2000-talet genomfördes dessutom flera drastiska reformer på den tyska arbetsmarknaden som troligen hade betydligt större effekt på uppmätt arbetslöshet.

En stor del av det tyska nettojobbskapandet har bestått i konstgjorda och subventionerade låglönejobb. Tyskland har dessutom genom en medveten låglönepolitik aktivt bidragit till en jobböverföring från andra delar av valutaunionen.

Att tro att låg a-kassa är en mirakelkur för att nå full sysselsättningen är en återvändsgränd. Den enda effekt som verkligen är stark, påvisbar och bestående är att de arbetslösa blir fattigare.

GÖRAN ZETTERGREN
Chefekonom TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.