Expertrapport om löner håller inte måttet

Debatt 14:08 17 juni, 2013

Vi har granskat den nyligen släppta IFAU-rapporten om lönebildning och också haft viss kontakt med författarna utan att få några begripliga svar på våra frågor. Detta är problematiskt då studien enligt vår bedömning har stå stora brister att det överhuvudtaget inte går att dra de slutsatser som forskarna gör, skriver Göran Zettergren och Roger Mörtvik, TCO.

Hur höga löneökningarna ska vara är inte bara en fråga som intresserar löntagare, arbetsgivare, fackliga- och arbetsgivarorganisationer. 

Löneökningstakten är också en central fråga för hur väl ekonomin fungerar. Regeringen har i flera av sina åtgärder för att öka sysselsättningen haft som mål att förändra just hur lönebildningen fungerar så att lönerna hålls tillbaka.
Regeringen har dessutom gett olika expertmyndigheter i uppdrag att studera hur väl lönebildningen fungerar. 

Nyligen publicerades en av dessa rapporter via den egna expertmyndigheten för arbetsmarknadsutvärdering, IFAU. I rapporten, skriven av bland andra professor Lars Calmfors, hävdas med bestämdhet att lönerna har hamnat på en lägre nivå än vad de annars skulle ha gjort till följd av regeringens jobbskatteavdrag och den mindre generösa a-kassan.

Regeringens jobbpolitik har i hög grad byggt på att jobbskatteavdrag och sänkt ersättning till de arbetslösa ska ge fler jobb genom att det pressar ned lönerna på arbetsmarknaden. Företrädare för regeringen har dock inte så gärna velat säga öppet att detta är syftet.


I IFAU:s rapport hävdas att den förda politiken har medfört att lönerna har hamnat i storleksordningen 3-6 procent lägre i dag än vad de annars skulle ha varit och att de sänkta lönenivåerna är ett bevis på att regeringens politik har fungerat som tänkt.

Vi har granskat studien och också haft viss kontakt med författarna utan att få några begripliga svar på våra frågor. Detta är problematiskt då studien enligt vår bedömning har stå stora brister att det överhuvudtaget inte går att dra de slutsatser som forskarna gör. Studien baseras på löneutvecklingen för drygt 100 000 individer per år åren 2006-09. En central del i den tes som förs fram är att en sänkt ersättning till de arbetslösa ska ha haft en avgörande effekt på lönebildningen. Problemet är bara att IFAU:s datamaterial inte omfattar uppgifter om vilka individer som faktiskt påverkas av förändringar i ersättningsgraden. Istället hittar man på en teoretisk ersättningsgrad baserad på antagandet att samtliga individer berörs fullt ut.

Visst har försämringen av a-kassan varit omfattande, men det har också lett till att allt fler tvingats privatisera sitt inkomstskydd. Drygt hälften av löntagarna har inkomstförsäkringar som skyddar dem från de regelförändringar som forskarna i rapporten utgår ifrån att de har drabbats av. Nästan alla på arbetsmarknaden berörs av omställningsavtal som ger ekonomiskt stöd och hjälp att hitta nytt jobb vid uppsägningar. Dessutom är en fjärdedel av löntagarna inte längre medlemmar av a-kassan och berörs därför inte heller. Det är således bara en liten minoritet vars incitament i verkligheten kan antas påverkas av just dessa förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som man utgår ifrån har gett så stor effekt.

Ändå är vår allvarligaste invändning mot forskarnas slutsatser att man inte tar någon hänsyn vare sig till produktivitetsutvecklingen i ekonomin eller till den effekt som hela den finansiella krisen haft på lönebildningen. Detta är uppseendeväckande då produktivitetsutvecklingen är helt avgörande för löneutvecklingen även i den teoretiska modell som studien bygger på.

Forskarna har visserligen rätt i att löneökningstakten dämpades påtagligt efter 2007. Men detta berodde på helt andra faktorer. Finanskrisen ledde till stigande arbetslöshet vilket ledde även till att facken tog ett större ansvar för att löneökningarna inte skulle förvärra krisen i företagen. Samtidigt föll produktiviteten kraftigt vilket minskade löneutrymmet. Det är därför inte förvånande att löneutvecklingen dämpades under denna period.

Detta visar i själva verket bara att partssystemet fungerar och att det under krisen har lyckats leverera både låga nominella löneökningar och låg inflation men också stigande reallöner för flertalet löntagare.

Rapporten om de sänkta löneökningarna fick stort genomslag i media. Vår bedömning är att rapporten inte håller måttet. Studien har i själva verket så allvarliga brister att det är märkligt att den har lyckats passera den akademiska granskningsprocessen.

Att inte ta hänsyn till produktivitetsutvecklingen i ekonomin, inte nämna finanskrisen en enda gång och inte bry sig om att kommentera att de data man har att tillgå inte tar hänsyn till hur a-kassan faktisk fungerar är inget annat än anmärkningsvärt. Detta behöver belysas och diskuteras. Därför skriver vi denna artikel.

GÖRAN ZETTERGREN
chefsekonom TCO

ROGER MÖRTVIK
samhällspolitisk chef, TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.