Arbetstagares rätt ska vara lika för alla

Debatt 08:09 2 januari, 2014

Tyvärr tycks intresset för att hitta ett regelverk för arbetskraftsinvandring som åtnjuter brett politiskt stöd vara svalt. Partierna rör sig snarare bort från varandra. Men om dagens grundregler faktiskt följs, behövs inte arbetsmarknadsprövning införas, skriver Eva Nordmark, TCO.

Den fria rörligheten, som ger en möjlighet att arbeta eller studera i ett annat EU-land, är en av EU-samarbetets grundstenar och bra både för den enskilde individen och för Europas utveckling. En av nycklarna till den fria rörligheten är likabehandling. Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet ger både tillträde till jobb i andra EU-länder och i grunden har samma rättigheter som värdlandets egna medborgare. Likabehandling ger den fria rörligheten legitimitet.

Men kopplingen mellan fri rörlighet och likabehandling ifrågasätts nu från flera håll. Den brittiska regeringen har deklarerat att den kommer att göra det svårare för EU-medborgare att kvalificera sig för socialförsäkringar och att den vill inskränka den fria rörligheten för arbetstagare och personer. Detta trots att hotet om ”social turism” gång på gång har visat sig vara falskt eller överdrivet. TCO anser att detta vore fel väg att gå.

Ett annat område där migrerande arbetstagares rätt till likabehandling ifrågasätts är vid utstationering av arbetskraft, det vill säga när arbetstagare som formellt är anställda i ett EU-land skickas till annat EU-land av sin arbetsgivare inom ramen för den fria rörligheten för tjänster. EU-domstolen har på senare år, bland annat i Lavaldomen, kommit att se krav på likabehandling i sådana situationer som ett hinder för företagens fria rörlighet. Ett resonemang som även anammats av EU-kommissionen, vissa medlemsländer och Europaparlamentariker. Det är mycket oroande.

Konsekvensen är att om en arbetstagare från ett EU-land åker och arbetar för en arbetsgivare i ett annat EU-land är värdlandet skyldigt att garantera att arbetstagaren likabehandlas. Men om samma arbetstagare skulle utföra samma arbete, och vistas lika lång tid i värdlandet, men formellt vara anställd av ett företag hemlandet, då är värdlandet förbjudet från att kräva likabehandling. Det senare innebär även en begränsning av fackliga organisationers möjlighet att förmå det gästande företaget att teckna ett fullvärdigt kollektivavtal.

TCO välkomnar gränsöverskridande tjänstehandel. Men förbud mot likabehandling och svårigheterna att övervaka att reglerna följs när en arbetstagare som är anställd i ett land arbetar i ett annat, har skapat en oacceptabel situation. Vi har fått en inre marknad för tjänster där vinnarna inte är de företag som har störst innovationsförmåga eller bäst kvalitet utan de som hittar de mest avancerade rättsliga uppläggen eller som bäst utnyttjar svårigheterna att kontrollera att gällande regler följs.

Det är därför oroväckande att arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, i en intervju i SVT den 27 november, benämnde krav på svenska kollektivavtal för arbete som utförs i Sverige som ”protektionism”. Vi har tidigare, trots de meningsskiljaktigheter som finns mellan TCO och regeringen beträffande till exempel Lavallagens förenlighet med FN:s och Europarådets regler, alltid haft intrycket att regeringen ställer upp bakom den svenska modellen och försvarar denna i EU. Om Elisabeth Svantessons uttalande ska tolkas som en omsvängning kräver det en förklaring.

TCO:s utgångspunkt är enkel: den fria rörligheten ska värnas och utvecklas, inte inskränkas. Samtidigt ska en arbetstagares nationalitet inte avgöra vilka villkor och rättigheter denne har på arbetsmarknaden.

Detta synsätt gäller också beträffande arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. TCO stödjer grundtankarna i dagens svenska system som innebär att arbetsgivare kan rekrytera fritt från andra länder så länge löner och arbetsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal. TCO vill, till skillnad från till exempel LO och Socialdemokraterna, inte att någon form av arbetsmarknadsprövning återinförs. Samtidigt kräver vi effektiva kontroller av att reglerna följs, en rätt för migrantarbetare att få utlovade löner och villkor samt kännbara sanktioner för de arbetsgivare som inte följer reglerna. De förslag till skärpta kontroller som nu bereds i regeringskansliet (Ds 2013:57) är dock inte tillräckliga för att lösa problemen.

För ett litet land som Sverige finns det all anledning att verka för goda möjligheter för människor att röra sig över gränserna. Samtidigt är det viktigt att se till så att arbetsvillkoren för de som gör så är goda och att konkurrensen mellan företag inte snedvrids. Om detta borde det gå att nå bred politisk enighet.

Den fria rörligheten för arbetskraft från andra EU-länder och deras rätt till likabehandling är som TCO uppfattar det inte ifrågasatt i Sverige. Vad utstationering inom ramen för den fria rörligheten för tjänster beträffar så borde det vara möjligt att nå en samsyn, givet att alla partier som säger sig ställa upp på den svenska modellen faktiskt gör det. En sådan samsyn stärker inte bara Sverige i EU-samarbetet utan ökar också möjligheterna att på hemmaplan hitta lösningar som främjar goda arbetsvillkor och motverkar en snedvriden konkurrens.

Vad arbetskraftsinvandring från tredje land beträffar ser jag med stigande oro på de politiska partiernas agerande. Tyvärr tycks intresset för att hitta ett regelverk som åtnjuter brett politiskt stöd vara svalt. Partierna rör sig snarare bort från varandra. Ändå är min bedömning att det inte heller i denna fråga egentligen är särskilt mycket som skiljer. Om kontroll, sanktioner och migrantarbetares rättigheter kan skärpas på ett sätt som gör att dagens grundregler faktiskt följs, borde återinförd arbetsmarknadsprövning kunna avföras från dagordningen.

Eva Nordmark,
ordförande, TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.