"Arbetskraftsinvandring är i grunden något positivt"

Debatt 14:04 5 juni, 2013

Arbetskraftsinvandring är i grunden något positivt. Men de regler vi har idag öppnar för missbruk och måste ändras. MP och regeringen kan inte längre låsa in sig, utan måste öppna upp för dialog med arbetsmarknadens parter om hur reglerna ska se ut för att fungera i verkligheten.

Vi behöver hitta regler som tar tillvara möjligheterna i arbetskraftsinvandringen. För individen kan det vara nyckeln till ett bättre liv och en möjlighet att utvecklas i sitt arbete. För arbetsgivare kan arbetskraftsinvandring vara ett sätt att undvika brist på arbetskraft med viss kompetens och en källa till nya impulser. Företag som vill kunna konkurrera på en global marknad måste kunna rekrytera de bästa, oavsett var de kommer ifrån. Men arbetskraftsmigration är också förknippat med risker. 

Den utsatthet det ofta innebär att vara ny i ett land gör att många migrerande arbetstagare arbetar för låga löner i en dålig arbetsmiljö.
Den allmänna debatten ger alltför ofta intrycket av att det skulle finnas en inbyggd motsättning mellan å ena sidan öppenhet och å andra sidan bra löner och villkor för dem som kommer till Sverige för att arbeta. Det är fel. 

Likabehandling och respekt för fackliga rättigheter bör tvärtom vara den vägledande principen vid alla former av gränsöverskridande arbetskraftsrörlighet. Likabehandlingsprincipen garanterar schyssta villkor och förhindrar att arbetstagare från andra länder diskrimineras. 

Likabehandlingsprincipen innebär även konkurrens på lika villkor mellan företag.
Grundtanken i 2008 års arbetskraftsinvandringsreform var god. Den som får erbjudande om ett arbete i Sverige där löner, försäkringar och övriga villkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal ska kunna komma hit att arbeta. Villkoren för att få arbetstillstånd ska säkra att de migrerande arbetstagarnas likabehandling inte bara är teoretisk.

Vad som tidigt blev uppenbart var att avsaknaden av kontroll och sanktioner gjorde att reglerna kunde missbrukas av oseriösa arbetsgivare. Exemplen där arbetstagarna inte har fått de löner och villkor som utlovats, fått betala för sina arbetstillstånd eller där ibland rent kriminella element har dragit nytta av de migrerande arbetstagarnas utsatta position är nu så många att de är omöjliga att ignorera. Även i övrigt seriösa företag letar efter kryphål, bland annat då personal formellt är anställda i ett annat land. Såväl OECD som den parlamentariska utredningen om cirkulär migration (SOU 2010:40) har påtalat bristerna. Ändå har inget hänt.

TCO har sedan 2010 krävt en översyn av reglerna och presenterat en rad konkreta förslag till hur efterlevnaden kan förbättras utan att vi minskar öppenheten. Det har handlat om att stärka arbetserbjudandets rättsliga ställning, införa verksamma sanktioner mot oseriösa arbetsgivare och systematiska efterhandskontroller av utbetalda löner. TCO önskar dock inte, till skillnad från t ex LO, någon återgång till den gamla arbetsmarknadsprövningen.
Regeringen har dock valt att utöver rena artighetsvisiter inte föra några diskussioner med arbetsmarknadens parter. När regeringen och Miljöpartiet sent omsider nu ser över reglerna så sker det bakom stängda dörrar. 

Arbetsmarknadens parter har inte fått lämna bidrag till analysen eller diskutera olika tänkbara lösningar. Det innebär en risk såväl kvaliteten på de kommande förslagen som för deras möjlighet att finna acceptans hos arbetsmarknadens parter.

TCO vill se en bred uppgörelse om arbetskraftsinvandring som ger långsiktiga spelregler och som omfattar såväl arbetsmarknadens parter som de politiska partier som accepterar att invandring i grunden är något positivt för Sverige. Utgångspunkten för en sådan uppgörelse bör vara öppenhet och likabehandling.
Vi är övertygade om att det går – bara den politiska viljan finns.
 
Eva Nordmark

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.