Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Debatt 13:37 25 januari, 2022

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Stödet för att Sverige är med i EU ligger sedan ett par år på den högsta nivån någonsin. Och det är inte förvånande. Flera hundra tusen jobb i Sverige är kopplade till handel med andra medlemsländer, vilket bidrar till tillväxt och välfärd här hemma. När EU:s Eurobarometer frågar svenskarna om de viktigaste frågorna för EU just nu hamnar klimatet och ekonomin högst på listan – områden där vi ser att Europasamarbetet verkligen kan göra skillnad.

Samtidigt har vi sett hur viktigt EU varit under pandemin. Ett gemensamt vaccinbevis har snabbt tagits fram, vaccin och skyddsutrustning har handlats upp gemensamt. Dessutom har EU lyckats enas om kraftfulla investeringar för återhämtning av ekonomin.

Men att stödet för EU är högt i Sverige innebär inte att vi kan slå oss till ro. Idag står Europasamarbetet inför fortsatt stora utmaningar. En handlar om hur EU kan bidra till att stärka vår gemensamma säkerhet och bidra till att slå vakt om demokratin i vår omvärld. Den frågan lär naturligt stå i fokus när riksdagen idag samlas till debatt om regeringens EU-prioriteringar.

Men det finns också en rad andra frågor som behöver finnas med i debatten, och där TCO anser att regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU.

Återupprätta den fria rörligheten

Brist på arbetskraft och rätt kompetens är den största utmaningen på arbetsmarknaden i många EU-länder. Att den fria rörligheten fungerar är därför avgörande för att nya jobb ska växa fram och välfärden fungera. Men under pandemin har de öppna gränserna ersatts av ett lappverk av inreserestriktioner, som begränsat möjligheten till rörlighet över gränserna. Enligt en undersökning från i höstas tror över 60 procent av TCO-förbundens medlemmar att gränskontroller och inreseförbud bidragit till att vi vill röra oss mindre i Europa. Därför är det viktigt att samordnade regler återigen kommer på plats så att gränsarbete och arbetspendling fungerar, även vid en pandemi.

Fokus på kompetensutveckling

Ska vi lyckas med omställningen till en klimatneutral och digital ekonomi krävs att Europas arbetstagare hänger med när gamla jobb ersätts med nya. I handlingsplanen för den sociala pelaren har EU slagit fast att 60 procent av EU:s vuxna befolkning ska delta i vidareutbildning varje år. Ska det bli verklighet krävs precis som här hemma att EU-länderna bygger ut system för vidareutbildning och kompetensutveckling, men också stärker samverkan mellan fack och arbetsgivare.

Jämställd arbetsmarknad i Europa

Idag är det jämställt på toppen i EU:s beslutande organ -men så är inte läget på arbetsmarknaden i Europa. Enligt siffror från Eurofound innebär jämställdhetsgapet på EU:s arbetsmarknad en förlust på 3600 miljarder kronor varje år, och kompetensbristen gör behovet av en jämställd arbetsmarknad än mer akut. I många EU-länder behövs utbyggd förskola, äldreomsorg och förändrade skatteregler som gör det lönsamt och möjligt för kvinnor att yrkesarbeta. Här bör EU göra tydliga rekommendationer till medlemsländerna så att reformer genomförs.

Mer kollektivavtal och partssamverkan

Just nu ligger flera lagförslag på bordet om EU-reglering inom det sociala området, förslag på olika sätt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För TCO är arbetet för bättre arbetsvillkor helt centralt, men gemensam lagstiftning är inte vägen framåt i ett Europa där modeller för lönebildning och andra frågor på arbetsmarknaden kraftigt skiljer sig åt. EU bör i stället göra betydligt mer för att stärka partssamverkan och stötta möjligheter till kollektivavtalsförhandlingar kring omställning och arbetsvillkor runt om i Europa. I de fall EU-kommissionen lägger fram lagförslag på arbetsmarknadsområdet måste välfungerande partsmodeller som den svenska respekteras fullt ut.

Värna rättsstaten och demokratin

Idag ser vi hur EU-länder som Polen och Ungern aktivt diskriminerar HBTQ-personer, underminerar demokratin och agerar i strid med rättsstatens principer. EU måste vid varje given tidpunkt bevaka och se till att medlemsländerna upprätthåller och efterlever grundläggande värden. Det är utmärkt att EU-kommissionen nu håller inne medel från återhämtningsfonden till Ungern och Polen, och den principen måste gälla i samtliga fall där grundläggande värden inte respekteras.

TCO har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus.

Therese Svanström
Ordförande TCO

EU

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.