Bråttom att ta fram utbildningar för yrkesverksamma

Debatt 06:00 21 februari, 2022

Om lite mer än ett halvår öppnar möjligheten att söka studiestöd för att ställa om. Reformen är avgörande för att vi ska klara såväl digitalisering som grön omställning. Men vilka utbildningar ska yrkesverksamma kunna söka till våren 2023? Den frågan har ännu inget tydligt svar och det är bråttom. Vi har fem förslag som kan snabba på processen, skriver Therese Svanström, TCO:s ordförande i en debattartikel på Altinget.

Förmågan till omställning är ett mått på hur väl ett samhälle fungerar. Arbetsmarknaden förändras ständigt och gårdagens kompetens är inte alltid efterfrågad på morgondagens arbetsmarknad.

Vi ser idag tydliga tecken på både matchningsproblem och kompetensbrist i såväl näringsliv som offentlig sektor. Det kommer även att ställas krav på nya kompetenser när vissa jobb försvinner och andra skapas för att klara klimatkrisen. När vi jobbar allt längre upp i åren ökar dessutom behovet av reella möjligheter att byta bana, vidareutbilda sig eller kompetensutveckla sig. Strukturomvandling är välkommet och nödvändigt – men det kräver trygghet och tillit till möjligheten att ställa om. Därför är partsöverenskommelsens omställningsstudiestöd helt centralt för Sveriges framtida omställningsförmåga.  

Genom en SCB-undersökning från hösten 2019 vet vi också att tjänstemännens behov av kompetensutveckling och vidareutbildning är stort. Fyra av tio yrkesverksamma tjänstemän angav att de mycket snart skulle behöva vidareutbildning som de inte räknade med att få inom ramen för arbetet.

Undersökningen visade också på flera hinder för vidareutbildning. Det allra största var kopplat till studiefinansiering, som det alltså snart finns en lösning på. Men ett annat stort hinder var utbildningsutbudet. Närmare hälften av tjänstemännen ansåg att utbudet av korta och mer flexibla kurser var för litet. Den frågan är ännu inte löst och det är ont om tid.

Från den 1 oktober i år kommer det vara möjligt att söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar våren 2023. Ansökningstiden för universitet och högskola går ut den 15 oktober, vilket i realiteten innebär att eventuella nya utbildningar i form av kortare och flexibla kurser måste finnas på plats redan i september.

TCO har i flera år, gång på gång, lyft att utbildningsutbudet för yrkesverksamma måste utvecklas. På måndag har regeringen kallat arbetsmarknadens parter, tillsammans med företrädare för utbildningsanordnare, till ett inledande möte. Det är bra, men behovet av mer verkstad är akut. Vi har fem förslag som kan snabba på den fortsatta processen:

  • Mer verkstad med en samordnare. Ge en samordnare i uppdrag sammanföra parter och enskilda utbildningsanordnare på en operativ nivå.
  • Ge flera omställningsuppdrag. En del lärosäten har redan idag kommit längre än andra. Låt lärosäten ansöka om egna omställningsuppdrag som ser olika ut, då kan redan fungerande utbildningar snabbt skalas upp.
  • Ge utvecklingsmedel till nya utbildningar. Att utveckla en utbildning som inte får tillräckligt många sökande är ekonomiskt riskfyllt idag. För att lärosäten ska våga chansa måste det bli billigare att misslyckas.
  • Stöd samverkan och effektivisering. Skapa tydliga incitament för lärosäten att både utveckla och anordna gemensamma utbildningar. Premiera åtgärder som öppnar och synliggör kurser och utbildningsmoment som idag finns inlåsta i program.
  • Lär av Lärcentra. Lärcentra ger människor möjlighet studera på hemorten vilket leder till breddad rekrytering och ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Många lärcentra har också god erfarenhet av att utifrån regionala arbetsmarknadsbehov dimensionera ett utbildningsutbud som innefattar både högskole-, yrkeshögskole- och vuxenutbildning.

Therese Svanström, ordförande TCO

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.