Yrkesutbildningar – en väg till framgång för individer och samhälle

Debatt 08:26 10 september, 2021

Vi står inför en kompetenskris. Det gäller framför allt bristen på personer med gymnasial yrkeskompetens där efterfrågan i arbetslivet är stor men utbildningsplatserna trots det gapar tomma. För att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet krävs flera olika åtgärder, skriver vi som en del av Forum för omställnings styrelse.

Enligt SCB:s bedömning av arbetsmarknadsläget fram till 2035 råder det brist på utbildade från flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Detta gäller till exempel personer med fordonsutbildning, industriteknisk utbildning eller med en vård- och omsorgsutbildning.

Trots det saknas enligt siffror från Svenskt Näringsliv 18 000 elever på yrkesprogrammen varje år i förhållande till behovet de kommande 14 åren. Det motsvarar 252 000 personer fram till 2035. För att antalet utexaminerade elever ska motsvara efterfrågan behöver andelen som väljer något av de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet öka från 30 till drygt 40 procent i varje årskull.

Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för såväl företag som för samhällsviktiga funktioner. Det är även en förutsättning för tillväxten och därmed för möjligheterna att utveckla välfärden i landet. Forum för Omställning anser att det krävs flera olika åtgärder för att vända utvecklingen:

  • Stärk yrkesutbildningens status. Det finns många framgångsrika exempel på yrkesutbildning som leder till god etablering på arbetsmarknaden för elever som pluggat ett yrkesprogram på gymnasial nivå. Teknikcollege och andra collegekoncept är exempel som erbjuder företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv och som öppnar vägar för den som vill plugga vidare efter gymnasiet i högskolan och yrkeshögskolan.
  • Ta bort återvändsgränderna. Sedan den allmänna behörigheten togs bort har attraktiviteten för yrkesprogrammen sjunkit. Det krävs mer informationen om möjlighet att även tillgodogöra sig behörighet på yrkesprogrammen. Det bör också finnas möjlighet att komplettera behörigheten med ett teoretiskt påbyggnadsår efter yrkesutbildningen. Därför föreslår vi att regeringen inför en pilot som bygger på den tidigare modellen med fyraårig teknisk utbildning, där man ger eleverna möjlighet att lämna utbildningen efter tre år för att återvända inom fem år och avsluta det fjärde året. Vi föreslår även att man undersöker möjligheterna att skapa yrkesutgångar från fler teoretiska program de kommande åren. Möjligheterna att studera vidare kan också breddas genom fler vägar in i eftergymnasial utbildning, exempelvis genom flera urvalsgrunder och validering av reell kompetens vid antagning.
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen. Redan innan pandemin var bristen på studie- och yrkesvägledning på grundskolenivån ett problem. En statlig offentlig utredning föreslog åtgärder 2019 men förslagen lades på is. Frågan behöver nu väckas på nytt. Stärk tillgången på studie- och yrkesvägledning i grundskolan och låt elever få en tidig och bred överblick över alla de möjliga, spännande vägar till jobb och etablering som finns på arbetsmarknaden. Det behövs även för att stärka motivationen hos alla de elever som i dag saknar behörighet till de nationella gymnasieprogrammen samt för att bryta de tydliga skillnaderna mellan pojkars och flickors utbildningsval.
  • Stärk samarbetet mellan arbetsliv och utbildning. God tillgång till praktik och handledare på arbetsplatser är centrala förutsättningar för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig yrkesutbildningen. Att ta emot unga personer under utbildning innebär också en möjlighet för verksamheten att få tillgång till ny kunskap och en chans att planera för sin kompetensförsörjning. Arbetslivet måste involveras i utbildningarna i ett tidigt skede och bistå yrkesprogrammen med praktikplatser och handledare.
  • Gör det lättare att bli yrkeslärare. Slutligen, tillgången till kvalificerade yrkeslärare behöver öka. Vi ser här en möjlighet till karriärväxling från jobb inom till exempel industri till att bli yrkeslärare. Men för att lyckas behövs ett program där flera centrala samhällsaktörer samverkar. Ett projekt för att identifiera hinder och vägar framåt för karriärväxling till lärare har också genomförts under året. Under ledning av Linköpings universitet har vi deltagit i projektet tillsammans bland annat SKF, Volvo, Trygghetsfonden TSL och Sveriges Kommuner och Regioner, med finansiering av Wallenbergstiftelserna.

Forum för Omställnings styrelse:

Anders Ferbe
Ordförande Arbetsförmedlingens styrelse

Therese Svanström
Ordförande TCO

Carl Leinar
Senior rådgivare

Caroline Berg
Ordförande Axel Johnson International

Göran Arrius
Ordförande SACO

Helen Dannetun
Professor Linköpings universitet

Magnus Tyreman
Managing Partner McKinsey Europe

Marcus Wallenberg
Ordförande SEB

Martin Lundstedt
Vd Volvo

Oscar Stege Unger
Grundare och vd Canucci

Susanne Ackum
Dekan Linnéuniversitetet

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 juni, 2022

Jämställdhetsindex visar på behoven av en reformerad föräldraförsäkring

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningdagarna har avtagit senaste åren och i år går utvecklingen till och med bakåt. Hur kan det förklaras? Varför är det ett problem? Och vad behövs för att vända utvecklingen?

Jämställdhet, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.