Yrkesutbildningar – en väg till framgång för individer och samhälle

Debatt 08:26 10 september, 2021

Vi står inför en kompetenskris. Det gäller framför allt bristen på personer med gymnasial yrkeskompetens där efterfrågan i arbetslivet är stor men utbildningsplatserna trots det gapar tomma. För att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet krävs flera olika åtgärder, skriver vi som en del av Forum för omställnings styrelse.

Enligt SCB:s bedömning av arbetsmarknadsläget fram till 2035 råder det brist på utbildade från flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Detta gäller till exempel personer med fordonsutbildning, industriteknisk utbildning eller med en vård- och omsorgsutbildning.

Trots det saknas enligt siffror från Svenskt Näringsliv 18 000 elever på yrkesprogrammen varje år i förhållande till behovet de kommande 14 åren. Det motsvarar 252 000 personer fram till 2035. För att antalet utexaminerade elever ska motsvara efterfrågan behöver andelen som väljer något av de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet öka från 30 till drygt 40 procent i varje årskull.

Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för såväl företag som för samhällsviktiga funktioner. Det är även en förutsättning för tillväxten och därmed för möjligheterna att utveckla välfärden i landet. Forum för Omställning anser att det krävs flera olika åtgärder för att vända utvecklingen:

  • Stärk yrkesutbildningens status. Det finns många framgångsrika exempel på yrkesutbildning som leder till god etablering på arbetsmarknaden för elever som pluggat ett yrkesprogram på gymnasial nivå. Teknikcollege och andra collegekoncept är exempel som erbjuder företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv och som öppnar vägar för den som vill plugga vidare efter gymnasiet i högskolan och yrkeshögskolan.
  • Ta bort återvändsgränderna. Sedan den allmänna behörigheten togs bort har attraktiviteten för yrkesprogrammen sjunkit. Det krävs mer informationen om möjlighet att även tillgodogöra sig behörighet på yrkesprogrammen. Det bör också finnas möjlighet att komplettera behörigheten med ett teoretiskt påbyggnadsår efter yrkesutbildningen. Därför föreslår vi att regeringen inför en pilot som bygger på den tidigare modellen med fyraårig teknisk utbildning, där man ger eleverna möjlighet att lämna utbildningen efter tre år för att återvända inom fem år och avsluta det fjärde året. Vi föreslår även att man undersöker möjligheterna att skapa yrkesutgångar från fler teoretiska program de kommande åren. Möjligheterna att studera vidare kan också breddas genom fler vägar in i eftergymnasial utbildning, exempelvis genom flera urvalsgrunder och validering av reell kompetens vid antagning.
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen. Redan innan pandemin var bristen på studie- och yrkesvägledning på grundskolenivån ett problem. En statlig offentlig utredning föreslog åtgärder 2019 men förslagen lades på is. Frågan behöver nu väckas på nytt. Stärk tillgången på studie- och yrkesvägledning i grundskolan och låt elever få en tidig och bred överblick över alla de möjliga, spännande vägar till jobb och etablering som finns på arbetsmarknaden. Det behövs även för att stärka motivationen hos alla de elever som i dag saknar behörighet till de nationella gymnasieprogrammen samt för att bryta de tydliga skillnaderna mellan pojkars och flickors utbildningsval.
  • Stärk samarbetet mellan arbetsliv och utbildning. God tillgång till praktik och handledare på arbetsplatser är centrala förutsättningar för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig yrkesutbildningen. Att ta emot unga personer under utbildning innebär också en möjlighet för verksamheten att få tillgång till ny kunskap och en chans att planera för sin kompetensförsörjning. Arbetslivet måste involveras i utbildningarna i ett tidigt skede och bistå yrkesprogrammen med praktikplatser och handledare.
  • Gör det lättare att bli yrkeslärare. Slutligen, tillgången till kvalificerade yrkeslärare behöver öka. Vi ser här en möjlighet till karriärväxling från jobb inom till exempel industri till att bli yrkeslärare. Men för att lyckas behövs ett program där flera centrala samhällsaktörer samverkar. Ett projekt för att identifiera hinder och vägar framåt för karriärväxling till lärare har också genomförts under året. Under ledning av Linköpings universitet har vi deltagit i projektet tillsammans bland annat SKF, Volvo, Trygghetsfonden TSL och Sveriges Kommuner och Regioner, med finansiering av Wallenbergstiftelserna.

Forum för Omställnings styrelse:

Anders Ferbe
Ordförande Arbetsförmedlingens styrelse

Therese Svanström
Ordförande TCO

Carl Leinar
Senior rådgivare

Caroline Berg
Ordförande Axel Johnson International

Göran Arrius
Ordförande SACO

Helen Dannetun
Professor Linköpings universitet

Magnus Tyreman
Managing Partner McKinsey Europe

Marcus Wallenberg
Ordförande SEB

Martin Lundstedt
Vd Volvo

Oscar Stege Unger
Grundare och vd Canucci

Susanne Ackum
Dekan Linnéuniversitetet

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Replik: En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Arbetsmarknadspolitiken måste breddas för att stödja både jobbyten och omställning vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll vid omställning men svensk a-kassa har blivit allt sämre de senaste 20 åren. Ersättningsnivåerna är nu bland de lägsta i hela EU, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett svar till Liberalerna.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.