Många i offentlig sektor går tillbaka till en eftersatt arbetsmiljö

Debatt 10:47 25 augusti, 2021

TCO har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning. Den i särklass viktigaste åtgärden för att minska sjukfrånvaron är en förbättrad arbetsmiljö.

Nu i augusti återvänder 100 000-tals anställda inom offentlig sektor till sina arbeten efter en välbehövlig semester – i bästa fall till en arbetsplats med god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Kvinnor i offentlig sektor är dock särskilt drabbade vad gäller psykisk ohälsa och sjukskrivning,

76 procent av de långtidssjukskrivna är kvinnor och mer än hälften arbetar i offentlig sektor. TCO har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning och ser att en förbättrad arbetsmiljö är i särklass den allra viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen.

Sjukskrivningarna har historiskt varierat mycket i Sverige. I början av 2000-talet var sjukfrånvaron mycket hög, för att sedan nå historiskt låga nivåer runt 2010. Sedan dess har sjukfrånvaron ökat igen. TCO har låtit SCB genomföra en enkätundersökning bland sjukskrivna tjänstemän som presenteras i rapporten Från riskfaktorer till friskfaktorer. Resultatet visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen är en relativt heterogen grupp som består av både manliga och kvinnliga tjänstemän som har arbetat inom olika sektorer. Samtidigt finns det en överrepresentation av kvinnliga tjänstemän som arbetat i offentlig sektor. Psykisk ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken.

En stor andel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen har varit exponerade för så kallade riskfaktorer i sitt arbete tiden innan de blev sjukskrivna. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ohälsa och sjukskrivning. Exempel på sådana faktorer är en hög arbetsbelastning, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och bristande stöd från chefer.

Av tjänstemännen som arbetade på en arbetsplats där det fanns ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de blev sjukskrivna, blev 44 procent sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Det kan jämföras med 67 procent av tjänstemännen som arbetade på arbetsplatser där det saknades ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de blev sjukskrivna.

Undersökningen visar tydligt att denna utveckling går att vända genom att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöarbetet, det ger en möjlighet att förvandla riskfaktorerna till friskfaktorer. Friskfaktorer är sådant som främjar en god hälsa och tenderar att motverka ohälsa och sjukfrånvaro som en god arbetsmiljö, kontroll över det egna arbetet rimlig arbetsbelastning och tillgång till företagshälsovård.

TCO ser att det finns behov av att skärpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därtill arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. TCO vill därför se följande förändringar:

  • Koppla sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna är centrala i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö och för att förbättra efterlevnaden av föreskrifterna föreslår TCO att sanktionsavgifter kopplas till dem.

  • Slå vakt om de fackliga skyddsombudens roll och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med skyddsombud närvarande på arbetsplatsen ökar förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

  •  Inför hälsobokslut i offentligt finansierade verksamheter. TCO:s undersökning visar att sjuktalen är högre i verksamheter i offentlig sektor. En metod för att åstadkomma synliggöra och identifiera problemen är att fastställa och redovisa nyckeltal för arbetsmiljön, även kallat hälsobokslut.

  • Inför en lag mot trakasserier i arbetslivet. Det är vanligt att mobbning på arbetsplatsen leder till sjukskrivning. Även om trakasserierna upphör känner den drabbade ofta att den inte får upprättelse. Därför krävs inte bara åtgärder inom arbetsmiljön utan även på det arbetsrättsliga området.

Med ovanstående förslag, och större fokus på arbetsmiljön kan vi få ner sjuktalen och vända riskfaktorer till friskfaktorer. Det är viktigt både för de breda tjänstemannagrupperna och för samhället i stort. 

Therese Svanström, Ordförande, TCO

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.