Många i offentlig sektor går tillbaka till en eftersatt arbetsmiljö

Debatt 10:47 25 augusti, 2021

TCO har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning. Den i särklass viktigaste åtgärden för att minska sjukfrånvaron är en förbättrad arbetsmiljö.

Nu i augusti återvänder 100 000-tals anställda inom offentlig sektor till sina arbeten efter en välbehövlig semester – i bästa fall till en arbetsplats med god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Kvinnor i offentlig sektor är dock särskilt drabbade vad gäller psykisk ohälsa och sjukskrivning,

76 procent av de långtidssjukskrivna är kvinnor och mer än hälften arbetar i offentlig sektor. TCO har kartlagt riskfaktorerna för sjukskrivning och ser att en förbättrad arbetsmiljö är i särklass den allra viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen.

Sjukskrivningarna har historiskt varierat mycket i Sverige. I början av 2000-talet var sjukfrånvaron mycket hög, för att sedan nå historiskt låga nivåer runt 2010. Sedan dess har sjukfrånvaron ökat igen. TCO har låtit SCB genomföra en enkätundersökning bland sjukskrivna tjänstemän som presenteras i rapporten Från riskfaktorer till friskfaktorer. Resultatet visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen är en relativt heterogen grupp som består av både manliga och kvinnliga tjänstemän som har arbetat inom olika sektorer. Samtidigt finns det en överrepresentation av kvinnliga tjänstemän som arbetat i offentlig sektor. Psykisk ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken.

En stor andel av de långtidssjukskrivna tjänstemännen har varit exponerade för så kallade riskfaktorer i sitt arbete tiden innan de blev sjukskrivna. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ohälsa och sjukskrivning. Exempel på sådana faktorer är en hög arbetsbelastning, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och bristande stöd från chefer.

Av tjänstemännen som arbetade på en arbetsplats där det fanns ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de blev sjukskrivna, blev 44 procent sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Det kan jämföras med 67 procent av tjänstemännen som arbetade på arbetsplatser där det saknades ett systematiskt arbetsmiljöarbete när de blev sjukskrivna.

Undersökningen visar tydligt att denna utveckling går att vända genom att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöarbetet, det ger en möjlighet att förvandla riskfaktorerna till friskfaktorer. Friskfaktorer är sådant som främjar en god hälsa och tenderar att motverka ohälsa och sjukfrånvaro som en god arbetsmiljö, kontroll över det egna arbetet rimlig arbetsbelastning och tillgång till företagshälsovård.

TCO ser att det finns behov av att skärpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därtill arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. TCO vill därför se följande förändringar:

  • Koppla sanktionsavgifter till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna är centrala i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö och för att förbättra efterlevnaden av föreskrifterna föreslår TCO att sanktionsavgifter kopplas till dem.

  • Slå vakt om de fackliga skyddsombudens roll och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med skyddsombud närvarande på arbetsplatsen ökar förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

  •  Inför hälsobokslut i offentligt finansierade verksamheter. TCO:s undersökning visar att sjuktalen är högre i verksamheter i offentlig sektor. En metod för att åstadkomma synliggöra och identifiera problemen är att fastställa och redovisa nyckeltal för arbetsmiljön, även kallat hälsobokslut.

  • Inför en lag mot trakasserier i arbetslivet. Det är vanligt att mobbning på arbetsplatsen leder till sjukskrivning. Även om trakasserierna upphör känner den drabbade ofta att den inte får upprättelse. Därför krävs inte bara åtgärder inom arbetsmiljön utan även på det arbetsrättsliga området.

Med ovanstående förslag, och större fokus på arbetsmiljön kan vi få ner sjuktalen och vända riskfaktorer till friskfaktorer. Det är viktigt både för de breda tjänstemannagrupperna och för samhället i stort. 

Therese Svanström, Ordförande, TCO

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.