Vi vill se ett EU som sätter medborgarna främst

Debatt 09:03 16 januari, 2019

Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett val om vilken inriktning EU bör ha. Ska vi ha ett fortsatt öppet, demokratiskt och solidariskt europeiskt samarbete eller ett Europa där protektionism, nationalism och främlingsfientlighet tar över? Ska EU ha en social dimension eller ensidigt fokusera på ekonomi och handel? För TCO är svaret enkelt, vi vill ha ett öppet Europa som sätter medborgarna i främsta rummet, skriver Eva Nordmark i Göteborgs-Posten.

Europeiska unionen är av avgörande betydelse för de svenska jobben, för tillväxten och vårt välstånd. Två tredjedelar av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Den inre marknaden har inte bara öppnat upp för en ökad handel utan erbjuder också fri rörlighet för personer.Idag kan man på ett enkelt sätt både studera och jobba i ett annat medlemsland. EU gör skillnad för Sverige, för medborgarna och är också en potentiell kraft för positiv utveckling för hela den europeiska kontinenten och omvärlden. Men det finns utmaningar.

Storbritannien är på väg att lämna samarbetet. EU:s medlemsländer har inte kunnat enas om asyl- och flyktingpolitiken. Grundläggande värden som demokrati och rättsstat ifrågasätts alltmer, inte minst av regeringarna i Polen och Ungern.

En bidragande orsak till denna utveckling är de ökade klyftorna mellan och inom länder, bland annat vad gäller inkomster, rikedom och sysselsättning. Att utjämna dessa ojämlikheter är inte bara en fråga om rättvisa, det är också en ekonomisk fråga. Allt fler internationella aktörer, såsom ILO, IMF, Världsbanken och OECD,  pekar på det faktum att ojämlikhet hindrar ekonomiska framsteg.

Vi såg prov på denna insikt vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017, då EU:s ledare tillsammans med arbetsmarknadens parter samlades för att diskutera hur man kan främja jobb och tillväxt och samtidigt stärka sociala rättigheter. På toppmötet undertecknades dessutom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det var en stor framgång för de som förordar ett mer socialt Europa - ett Europa med fler och bättre jobb, hållbar och inkluderande tillväxt samt likabehandling av arbetstagarna.

TCO samlar nästan 1,4 miljoner tjänstemän. Tre av fyra av oss är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Det visar en undersökning som TCO har låtit Novus genomföra. Vi tycker att klimat, flyktingpolitik och sociala frågor är viktiga utmaningar för EU att hantera. Det finns ett mycket starkt stöd för den fria rörligheten för människor inom EU och vi vill att arbetstagare på samma arbetsplats ska behandlas lika, oavsett vilket medlemsland hen kommer ifrån. Detta är frågor som ledamöterna i Europaparlamentet aktivt kan driva i förhandlingar med medlemsstaterna och EU-kommissionen och det spelar därför roll vilka politiska företrädare som sitter där.

Vi i TCO upplever dessutom att svenska politiker informerar väljarna i alltför låg grad om vad man vill med EU. 85 procent av de tillfrågade tjänstemännen önskar att partierna ska informera mycket mer om vad de vill med EU.

Det är snart bara fyra månader kvar till valet till Europaparlamentet. TCO uppmanar därför partierna att tydliggöra hur de ser på EU-samarbetet och vilka frågor de vill driva i Europaparlamentet.

TCO vill bidra till debatten inför valet till Europaparlamentet och har därför antagit en plattform där vi lyfter fram tre prioriterade områden:

  1. Respektera grundläggande värden, likabehandling och fackliga rättigheter. EU bör införa ett effektivare sanktionssystem för medlemsstater som bryter mot grundläggande principer kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. Vi vill att EU arbetar för bättre skydd mot diskriminering i arbetslivet och för att fackliga rättigheter och ekonomiska intressen på den inre marknaden ska gå hand i hand.
  2. Investera i fler och bättre jobb. Konkurrensen på EU:s inre marknad ska ske med kvalitet, kunskap och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Om levnadsstandarden och arbetsvillkoren i övriga EU-länder höjs så minskar det risken för en nedåtgående spiral som även kan drabba Sverige. Det finns därför behov av gemensamma minimistandarder, att den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs och ett mer strategiskt arbete med arbetsmiljö och jämställdhet. EU:s budget måste dessutom fokusera på investeringar i innovationer, utbildning, kompetensutveckling, forskning, klimatomställning och ny teknik. 
  3. Främja parternas och kollektivavtalens roll. Självständiga, starka och ansvarsfulla parter på arbetsmarknaden är ett viktigt verktyg för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Europa. Partssamverkan och kollektivavtalssystemen i hela EU bör stärkas genom ökade EU-medel och uppföljning i den ekonomiska planeringsterminen. Alla EU-initiativ måste respektera de nationella partsmodellerna, det vill säga kollektivavtal och arbetsmarknadsparternas autonomi.

Valet till Europaparlamentet kommer mer än någonsin handla om att visa styrkan bland oss som vill ha ett Europa som står upp för öppenhet, demokrati, solidaritet och alla människors lika värde. Genom att engagera oss i EU:s framtid, både som folkvalda, medborgare och företrädare för arbetsmarknadens parter eller civilsamhället, kan vi hålla de anti-demokratiska och protektionistiska krafterna borta från EU-samarbetet. Så skapar vi en bättre framtid tillsammans i Europa.

Eva Nordmark
Ordförande TCO

EU

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.