Så kan fler må bra på jobbet

Debatt 09:39 17 maj, 2016

En god arbetsmiljö är nyckeln såväl till lägre sjukfrånvaro som till ett längre arbetsliv. Utvecklingen med ökande sjuktal kan brytas. Lösningen är att fokusera på det som gör oss friska och samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och ­ansvariga myndigheter, skriver Eva Nordmark, TCO.

I dag går fler TCO-förbundsmedlemmar än LO-medlemmar till jobbet en vanlig arbetsdag. Det handlar om 1,35 miljoner tjänstemän i samhällsbärande yrken. Dessa tjänstemän är välutbildade och många verkar dessutom inom så kallade kontaktyrken där arbetssituationen ofta är mer utsatt.

TCO publicerar i dag rapporten ”Friskt jobbat – allt att vinna”. Rapporten baseras på statistik som TCO beställt från SCB och Arbetsmiljöverket. Undersökningen visar att 8 av 10 tjänstemän är nöjda med sitt jobb och att så många som 3 av 4 upplever arbetet som meningsfullt. Att så många tjänstemän känner arbetsglädje är mycket positivt.

 

Andra resultat i undersökningen ger en mer blandad bild. Den tekniska utvecklingen har för många tjänste­män gjort arbetslivet mer flexibelt. Det underlättar i vardagen men kan samtidigt innebära en ökad press och belastning om man ständigt är tillgänglig och därmed får svårt att stänga av och koppla ned arbetet. I andra yrken är det bristen på flexibilitet som är en källa till besvär.

TCO:s rapport visar även på könsskillnader. Kvinnliga tjänstemän har i dubbelt så hög utsträckning som manliga tjänstemän en arbetssituation med hög anspänning, som kan definieras som höga krav och låg kontroll. Kvinnorna drabbas också i högre utsträckning än männen av arbetsrelaterade besvär, såsom svårt att koppla bort tankar på jobbet, sömnsvårigheter, olust att gå till jobbet och kroppslig uttrött­ning. Särskilt oroväckande är att det främst är de yngre kvinnorna som drabbas av dessa besvär.

Det finns friskfaktorer som påverkar oss positivt på våra arbetsplatser och därmed aktivt motverkar en skadlig arbetsmiljö. Stödet i forskningen är starkt för att allt ifrån fungerande kommunikation till möjlighet att byta arbetsuppgifter bidrar till en bättre arbetsmiljö. Medarbetarnas tillgång till ett när­varande ledarskap, och chefernas möjligheter att utöva ett sådant, är också viktigt. Balansen mellan arbete och fritid är också avgörande för hur vi mår. Det måste vara möjligt att kunna förena arbete med livskvalitet i vardagen. Man ska inte behöva gå och längta efter pensionen för att man har det för stres­sigt när man arbetar. Vi måste skapa ett arbetsliv som tillåter både arbete och återhämtning samtidigt, ett arbetsliv som ger arbetsglädje och lust att jobba.

Dessa friskfaktorer är tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen grunden för det goda arbetet. TCO ser en rad åtgärder som måste till för att fler människor ska må bra på sina arbetsplatser:

• Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras, ges en högre status och tillräckliga resurser. Ett systematiskt och kvalitativt arbetsmiljöarbete ger goda effekter på lång sikt. Även om sådant arbete är förenat med kostnader, är det också förenat med vinster. Sådana vinster gäller inte bara för individer i termer av bättre arbetsvillkor och hälsa, utan även för organisationer och samhället i stort.

• Drivkrafterna för arbetsgivarna att ta ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt arbets­anpassning och rehabilitering vid sjukskrivning måste stärkas.

• Tillgång till och användningen av företagshälso­vården måste förbättras. För att säkerställa att fler får tillgång till företagshälsovård krävs en mix av kollektivavtal och delfinansiering från staten.

• För att säkerställa att Arbetsmiljöverkets nya före­skrift om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas och får effekt på arbetsplatserna bör Arbetsmiljö­verket särskilt följa upp utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Vi har en utmärkt grund att bygga vidare på i och med vetskapen om att så många trots allt tycker att arbetet är meningsfullt. Det är fantastisk potential som vi måste ta tillvara på när vi ska ta oss an utmaningarna. Att samarbeta kring dessa komplexa frågor är nödvändigt, för vi kan åstadkomma mycket genom förebyggande arbete. Om vi, alla olika aktörer tillsammans, lär oss att identifiera framgångsfaktorer i arbets­livet kan sjukfrånvaron minska, individer kan få utvecklas och må bra och fler tjänstemän kan få uppleva ett hållbart arbetsliv. Samtidigt resulterar det i ökad tillväxt och välfärd för Sverige. Hela samhället har allt att vinna på om fler kan få vara friska på jobbet.

Eva Nordmark

ordförande TCO

Efter pandemin krävs lag om personliga integriteten

Pandemin har lett till en snabb utveckling av digitala arbetssätt. För att ta vara på fördelarna men samtidigt behålla tilliten krävs tydliga regler om hur information får användas.

 

Läs mer

Debatt

Inför en lag om personlig integritet i arbetslivet

Efter pandemin måste en lag om personlig integritet i arbetslivet införas, det kräver TCO i ett brev till regeringen och i en artikel på Dagens nyheters debattsida.

Nyheter

Nya förslagen för arbetskraftinvandring räcker inte

Dagens system för arbetskraftsinvandring har flera brister som behöver åtgärdas. Men de förslag som presenteras i utredningen om arbetskraftsinvandring är inte tillräckliga.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Krävs social dialog för att få fart på europeisk ekonomi

En lyckad jobbpolitik, klimatanpassning och konkurrenskraft går hand i hand med kompetensutveckling, social trygghet och jämställdhet. Vägen dit är via starka parter på arbetsmarknaden, skriver vi tillsammans med våra nordiska kollegor på Altinget.

Nyheter

Omställning är nyckeln till snabb återhämtning för Europas ekonomi

I helgen träffas EU-ländernas regeringar och arbetsmarknadens parter i portugisiska Porto för att ta vidare arbetet från det sociala toppmöte som hölls i Göteborg 2017, där EU:s pelare för sociala rättigheter antogs. TCO har inför mötet lyft tillgång till vidareutbildning samt jämställdhet och kollektivavtalslösningar som de allra mest prioriterade frågorna för en snabb och hållbar återhämtning av den EU:s ekonomi. Inför mötet i Porto har EU-kommissionen stakat ut flera ambitiösa mål till 2025, där ett är särskilt viktigt: att 60 procent av EU:s vuxna befolkning varje år ska delta i utbildning eller kompetensutveckling.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 april, 2021

Två glädjande rapporter visar på ökad facklig styrka!

En arbetsmarknad i förändring innebär utmaningar. Arbetsvillkor förändras, nya jobb uppstår och nya branscher tillkommer där arbetsvillkoren naturligtvis ska vara schyssta. TCO-förbundens medlemmar uttrycker ett behov av kunskapshöjande insatser för att de ska klara av att hänga med i sina yrken. Då är det viktigt med ökad facklig styrka, och förra veckan presenterades två rapporter som pekade i just den riktningen.

Sofia Råsmar - EU-jurist

10 maj, 2021

Tjänstemän - vilket EU vill ni leva i?

På Europadagen 9 maj började samtalet om EU:s framtid under namnet Konferensen om Europas framtid, också kort och gott omnämnd som framtidskonferensen. I en rad debatter och diskussioner ska människor från hela EU under ca ett års tid dela med sig av sina idéer och på så sätt bidra till att skapa vår gemensamma framtid.

EU

Mika Domisch - Internationell sekreterare

06 maj, 2021

Porto visar vägen

Ibland måste man lyfta blicken för att se skogen för alla träd. EU är som bekant ett samarbete mellan 27 medlemsländer som inte bara bildar världens största marknad utan som med sin gemensamma handelspolitik är en allt tyngre global spelare. Samtidigt blir den globala ekonomiska konkurrensen allt tuffare när globalisering, digitalisering och klimatutmaningen leder till snabbt föränderliga samhällen och arbetsmarknader. Men hur ska EU hävda sig i framtiden?

EU, Partsmodellen

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

26 april, 2021

TCO fördömer fängslandet av fackliga ledare i Hongkong

Nyligen dömdes Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för den oberoende fackliga organisationen Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU, till 14 månaders fängelse. Hans brott består i att ha organiserat en demonstration mot Kinas ökande inflytande i Hongkong i augusti 2019, och att ha deltagit i protesterna mot inskränkningarna av demokratin under 2020.

Internationellt

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 april, 2021

Ännu en underbar natt!

Ikväll är det 40 år sedan det som kom att kallas ”den underbara natten” inleddes, då en politisk överenskommelse om en skattereform gjordes. En bra dag att påminna om politiska förhandlingar kräver ett gediget genomarbetat underlag för att lösningarna ska bli bra. Januariavtalets skattereform har ännu inte påbörjats. Finansministern borde jubilera genom att sätta igång en expertutredning. Så kanske ännu en underbar natt kommer!

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

21 april, 2021

Normer styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga – politiken behöver signalera att jämställt föräldraskap är målet

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex. Nyare forskning visar att normer på arbetsplatserna styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga. För att skynda på utvecklingen mot ökad ekonomisk jämställdhet behöver reglerna kring föräldraförsäkringen reformeras så att de tydligt signalerar att målet är jämställt föräldraskap – det är dags för tredelning av föräldrapenningdagarna och även dagar med ersättning på grundnivå ska vara reserverade.

Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.