”Meddelarfrihet krävs när privata tar över”

Debatt 10:26 7 december, 2015

Närmare 40 000 ensamkommande barn väntas i år söka sin tillflykt i Sverige. Många av dem placeras i privatägda boenden med liten insyn. Verksamheter där personalen inte kan slå larm till medierna om missförhållanden utan att riskera sitt jobb. Regeringen måste nu skynda på lagförslaget om meddelarfrihet för privatanställda i skattefinansierad verksamhet, skriver Eva Nordmark, TCO, och Veronica Magnusson, Vision.

De senaste månadernas utveckling med tusentals människor som varje månad söker asyl i Sverige har satt fokus på flera brister inom vår välfärd. Redan hårt ansträngda medarbetare gör sitt yttersta för att klara uppgiften att ge människor på flykt ett professionellt mottagande. Även om de ofta saknar rätt förutsättningar är medarbetarna stolta över att vara med och lägga grunden för att de som kommer till vårt land – och då inte minst de ensamkommande barnen – ska få en bra framtid.

Några av dem som under de senaste månaderna har fått en betydligt mer ansträngd arbetssituation är medarbetarna på HVB, Hem för vård eller boende, där många ensamkommande flyktingbarn placeras. Oavsett om arbetsgivaren är privat eller offentlig har arbetsbelastningen ökat och många medarbetare vittnar om en mycket tuff tillvaro för såväl barnen som personalen.

Samtidigt finns en avgörande skillnad i dessa medarbetares arbetssituation. Medan de anställda på kommunala HVB kan berätta om brister och missförhållanden för media, är detta inte möjligt för medarbetarna på privata HVB. Orsaken är att omfattningen av det lagstadgade stödet för meddelarfrihet för anställda beror på vilken typ av arbetsgivare de har. Det här är allvarligt eftersom media har en mycket viktig roll när det gäller att uppmärksamma missförhållanden som drabbar redan utsatta grupper, i det här fallet ensamkommande flyktingbarn.

Trots att det sedan två år tillbaka finns ett utredningsförslag hos regeringen om att meddelarfrihet ska gälla även för privata verksamheter inom skola, vård och omsorg som är finansierade med skattemedel har ingenting hänt.

Inte minst sett till den rådande situationen måste nu regeringen agera skyndsamt. Dels finns det rent allmänt ett rättmätigt behov hos allmänheten att få insyn i de verksamheter där våra skattepengar används. Dels handlar det om att situationen för de människor som bor och jobbar inom dessa verksamheter ska kunna uppmärksammas. Vi måste använda de medel vi kan för att förhindra att ensamkommande barn som redan är i en utsatt situation far illa.

När Vision nyligen lät undersöka arbetssituationen för förbundets medlemmar som arbetar med flyktingmottagandet, var det tydligt att arbetsvillkoren på många HVB för ensamkommande barn och unga har stora brister.

• Sju av tio har fått en ökad arbetsbelastning till följd av flyktingsituationen.

• Två av fem upplever att arbetsmiljön blivit mer otrygg.

• En av tre upplever större psykiska påfrestningar än tidigare.

Visions medlemmar vittnar också om hur det går ut över barnen när de inte har rätt förutsättningar för att se varje boende och dess behov.

Nyligen besökte undertecknande HVB för ensamkommande barn och unga i Malmö där vi träffade boenden, medarbetare och chefer. Bilden vi fick stärkte vår uppfattning om det fantastiska arbete som görs för att ge de utsatta barnen en bra start i Sverige.

Samtidigt är det tydligt att såväl regeringen som Sveriges kommuner har ett stort ansvar att omgående agera för att förbättra medarbetarnas arbetssituation och deras förutsättningar att ge barnen och ungdomarna det stöd de behöver.

För kommunerna handlar det om att försäkra sig om att arbetsvillkoren är rimliga i de upphandlade verksamheterna, så att varken medarbetare eller de boende far illa. Det här är inte minst aktuellt i nuläget, när prognosen pekar på att 40000 boendeplatser för ensamkommande barn och unga kommer att behövas nästa år.

För regeringen handlar det om att lägga fram ett lagförslag som innebär att meddelarfrihet gäller för anställda i privata verksamheter som är skattefinansierade, till exempel privata HVB och de stödboenden som planeras. En tydlig lag med regler som är enkla att läsa och tolka. Alla medarbetare inom skattefinansierad välfärd ska kunna vara trygga med att de kan uttala sig om missförhållanden utan att riskera repressalier.

Vi tror att det finns en vilja hos regeringen att ta fram ett sådant lagförslag och vi vill nu få besked från regeringen hur man planerar att arbeta vidare med denna fråga. Med tanke på att utredningsförslaget lades fram på uppdrag av den tidigare alliansregeringen torde det också finnas stora möjligheter att få en politisk majoritet i Sveriges riksdag för ett lagförslag som detta.

Så vad väntar regeringen på?

Eva Nordmark, ordförande TCO
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.