Fel ställa utbyggnad mot ökad kvalitet

Debatt 12:04 17 november, 2015

Företrädare för Saco skriver på SvD Debatt att regeringen beter sig ”oansvarigt” när den aviserar en fortsatt utbyggnad av den högre utbildningen. TCO delar inte på något sätt den uppfattningen utan menar att regeringen bör stå fast vid sin linje, skriver Eva Nordmark, TCO.

En välutbildad befolkning är av avgörande betydelse för ett land med Sveriges ambitioner vad gäller välstånd och välfärd. Det är med kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster vi kan konkurrera på världsmarknaderna och det är kunskap som skapar offentliga tjänster av hög kvalitet. Samtidigt är utbildningsnivån i Sverige, jämfört med andra ledande industriländer, inte anmärkningsvärt hög.

Nu höjs återigen röster om att utbyggnaden av högskolan bör avstanna. Företrädare för Saco skriver på SvD Debatt att regeringen beter sig ”oansvarigt” när den aviserar en fortsatt utbyggnad av den högre utbildningen. TCO delar inte på något sätt den uppfattningen utan menar att regeringen bör stå fast vid sin linje. Däremot behövs det förändringar vad gäller utbildningarnas innehåll och organisation för att bättre möta det moderna arbetslivets behov.

I artikeln för Saco fram förslag som även vi i TCO fört fram i egna rapporter. För att minska avhoppen bör studenter ges bättre förutsättningar att göra väl underbyggda utbildningsval genom bättre studieinformation och studievägledning. TCO har också under många år hävdat att satsningar på ökad kvalitet är nödvändiga för att minska avhoppen. I flera rapporter har vi visat att det bland annat behövs mer lärarledd tid, mindre undervisningsgrupper och en mer studentcentrerad pedagogik. För detta krävs mer resurser än regeringen har aviserat, där är vi överens med Saco, men mycket kan också åstadkommas genom mer effektiv användning av befintliga medel.

Men att, som Saco, ställa resurser för fler utbildningsplatser mot resurser för ökad kvalitet, är att göra det enkelt för sig. Sverige måste investera i bättre utbildning för fler om vi ska kunna möta de ökade kunskapskraven på arbetsmarknaden och de ökade behoven av vidareutbildning även för äldre yrkesverksamma. TCO har i rapporten ”Ny kunskap för nya jobb” visat att kurser av vidareutbildningskaraktär minskat sedan 2008. Samma sak konstaterade även den tidigare universitetskanslern Lars Haikola nyligen i en stor utredning om högskolans utbildningsutbud, och en viktig orsak är enligt honom att lärosätena använder fristående kurser som dragspel och gör neddragningar i tider av ekonomisk press. Att minska resurserna för utbyggnad på det sätt som Saco vill skulle alltså försvåra yrkesverksammas möjligheter till vidareutbildning. Det skulle förstås även drabba Sacoförbundens egna medlemmar, eftersom högutbildade är de som i störst utsträckning återkommer till studier under yrkeslivet. En annan anledning till att TCO vill se fler utbildningsplatser är att det är en viktig åtgärd för att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, eftersom det ger fler unga från studieovana hem chansen att studera.

TCO har också flera gånger de senaste åren påpekat att fördelningen av utbildningsresurser till lärosätena sker enligt ett förlegat system som är i akut behov av en översyn. Detta har också påtalats av olika myndigheter och utredningar, senast nu i dagarna av Ledningsutredningen.

Högskolan behöver resurser, men den behöver också andra principer för hur resurser fördelas. Resurstilldelningssystemet måste ses över, både för att främja kvaliteten och för att utbildningarna bättre ska möta arbetsmarknadens behov.

Eva Nordmark
ordförande, TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.