”Myt att familjer tjänar på att kvinnan är hemma mer”

Debatt 00:45 7 mars, 2015

Behåll jämställdhetsbonusen. Det är en missuppfattning att familjer alltid tjänar på att låta en mamma med lägre inkomst än pappan ta ut större del av ­föräldraledigheten. Med jämställdhetsbonusen tjänar många familjer på att dela lika. Det vore olyckligt om ­regeringen tog bort bonusen, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Män och kvinnor i Sverige lever huvudsakligen jämställt. Detta gäller fram till den dagen de skaffar barn. Då tar kvinnorna ut huvuddelen av föräldraledigheten, tar ett större ansvar för hemarbetet och nästan hälften går ner i arbetstid. Detta får negativa konsekvenser för lönen, kompetens- och karriärutveckling samt för den framtida pensionen för kvinnorna.

TCO har i sitt pappaindex visat att män visserligen ökar sitt uttag av föräldraledighet men att det med dagens ökningstakt kommer ta över 50 år innan landets pappor och mammor delar lika. Konsekvenserna av det ojämställda uttaget blir stora för både kvinnor och män.

Konsekvenserna för männen är att de inte får samma starka anknytning till sina barn deras första tid i livet. När tidningen Kamratposten frågade 6.000 av sina unga läsare vem de gick till när de var ledsna hamnade mamma på första plats. Pappa kom först på femte plats efter ”ingen”. Det finns även en tydlig koppling för män mellan ett litet uttag av föräldraledighet och en ökad risk för sämre kontakt med barnen vid en eventuell separation mellan föräldrarna. Försäkringskassan har visat att det finns ett samband mellan längden på föräldraledigheten och hur mycket man gör av hushållsarbetet och omvårdnaden av barnen när man har återgått till förvärvsarbete efter avslutad ledighet.

Trots att fler månader reserverats för respektive förälder, att inkomsttaket i föräldraförsäkringen höjts och att en jämställdhetsbonus på 13.500 kronor införts är det endast 14 procent av familjerna i vårt land som delar lika på föräldraledigheten. Hur kommer det sig?

Ett av de absolut vanligaste argumenten för att inte dela jämställt på föräldradagarna är att hushållets ekonomi inte skulle klara av att den som tjänar mest tar ut sin föräldraledighet. Att familjen tjänar mer på att den som har lägst lön tar ut de överlåtbara dagarna med föräldrapenning från den andra föräldern. TCO kan visa att detta är en myt och att det tvärtom lönar sig ekonomiskt att dela mer jämställt på föräldraledigheten.

Vi har, utifrån lönestatistik från SCB, räknat på hur inkomsterna påverkas för några typiska familjer inom TCO:s medlemsgrupper som delar lika på föräldraförsäkringen. I samtliga exempel nedan finns värdet av kollektivavtalet inräknat, det vill säga rätten till 90 procent av lönen i 180 dagar när man är föräldraledig.

A Familjen A består av en mamma som är grundskolelärare med en månadslön på 27.500 kronor och en pappa som är civilingenjör med en månadslön på 46.600 kronor. Om vi antar att familj A väljer att pappa tar ut bara de reserverade 60 dagarna med föräldrapenning och mamma tar ut resterande 305 föräldradagar under ett kalenderår skulle hushållets disponibla inkomst, inklusive barnbidrag, föräldrapenning och lön landa på 599.493 kronor. Om de i stället skulle dela jämställt och ta ut hälften av dagarna var, skulle familjens disponibla inkomst summeras till 626.204 kronor under året med föräldralön, barnbidrag, lön och jämställdhetsbonus. Hushållets disponibla inkomst skulle då öka med 26.711 kronor. Familjen skulle alltså tjäna över 2.000 kronor per månad eller 26.000 kronor per år om de valde att dela lika på föräldraledigheten.

B Familj B består av mamma som är sjuksköterska med en månadslön på 29.200 kronor och pappa som är dataspecialist med en månadslön på 39.900 kronor.

Om pappa i familj B tar ut bara 60 dagar, och mamma tar ut resten av dagarna under året, skulle hushållets disponibla årsinkomst bli 574.095 kronor. Om de i stället tar ut hälften av dagarna med föräldrapenning var, skulle familjens disponibla inkomst summeras till 595.094 kronor med föräldralön, barnbidrag, lön och jämställdhetsbonus. Hushållets disponibla inkomst skulle då öka med 20.999 kronor. Familjen skulle alltså tjäna mer än 1.700 kronor per månad eller 21.000 kronor per år om de valde att dela lika på föräldraledigheten.

C Familj C består av mamma som är fritidspedagog med en månadslön på 26 370 kronor och pappa som är inköpare med en månadslön på 37.900 kronor.

Om pappa i familj C nöjer sig med att ta ut 60 dagar och överlåter resten, så att mamma tar ut 305 föräldradagar det året, skulle hushållets disponibla inkomst landa på 541.823 kronor. Väljer familjen i stället att dela jämställt och under året tar ut 182 föräldradagar på pappa och 183 dagar för mamma, skulle familjens disponibla inkomst summeras till 559.099 kronor med föräldralön, barnbidrag, lön och jämställdhetsbonus. Hushållets disponibla inkomst skulle då öka med 17.276 kronor. Familjen skulle alltså tjäna mer än 1.400 kronor per månad eller 17.000 kronor per år om de valde att dela lika på föräldraledigheten.

Alla föräldrarna i exemplen ovan har kollektivavtal, som ytterligare bidrar till att det lönar sig att dela lika. Men jämställdhetsbonusen gör att det lönar sig att dela lika även om man bara räknar med föräldrapenning från Försäkringskassan. TCO har gjort beräkningar på hushåll med två vuxna där det skiljer 10.000 i månadslön mellan makarna. Det visar sig att om makarnas inkomster är 15.000 och 25.000 kr eller 51.000 och 61.000 kr per månad, och allt däremellan, så tjänar man, mellan 5.800 och 14.600 kr på ett år om man delar lika. Jämställdhetsbonusen gör det lönsamt för familjer att dela lika på föräldradagarna.

Tillsammans med den kollektivavtalade föräldralönen och de två reserverade månaderna i föräldraförsäkringen är jämställdhetsbonusen oerhört viktig. Ett stort problem är den allmänna uppfattningen om att man förlorar ekonomiskt på att dela jämställt, när det i själva verket är tvärt om. Man förlorar ekonomisk på att dela ojämställt. Försäkringskassan måste få i uppdrag att genomföra en rejäl informationssatsning om vad jämställdhetsbonusen faktiskt ger. Om fler kände till att man får 13.500 kronor skattefritt skulle också fler dela jämställt.

Det skulle vara djupt olyckligt om regeringen väljer att avskaffa bonusen. En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen tillsammans med en stärkt jämställdhetsbonus och en informationssatsning om vad den faktiskt ger, skulle vara viktigt för att forma ett mer jämställt Sverige. Både i hemmet och på arbetsplatsen.

Läs artiklen på DN Debatt.

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.