Målet: Inga dödsfall på våra arbetsplatser

Debatt 09:17 28 april, 2015

Regeringen och arbetsmarknadens parter går samman för en bättre arbetsmiljö.

I dag den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. 

Regeringen tar nu fram en strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Vi arbetar gemensamt för att möta arbetslivets utmaningar och möjligheter. 

2003 börjande Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s organisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet. 

Att partsmodellen är central för arbetsmiljöarbete har vi i Sverige vetat länge. Varje dag arbetar arbetsgivare och skyddsombud i samverkan med arbetstagare för att förbättra arbetsmiljön. Vi har på en stor del av arbetsmarknaden en struktur för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, vilket är en viktig förutsättning för att förebygga och åtgärda risker.

Genom förebyggande arbete, forskning och tillämpning av ny kunskap har till exempel antalet dödsolyckor på arbetsplatsen minskat kraftigt de senaste 30 åren. Vi har under åren kommit långt men kan också konstatera att mycket arbete återstår. Vi är exempelvis eniga om behovet av forskning och ny kunskap. 

 Arbetslivet förändras i snabb takt, vilket ger både möjligheter och nya utmaningar för arbetsmiljön. Nya företag och nya produkter och tjänster leder i sig till nya arbetsmiljöer, men även andra faktorer påverkar dagens och framtidens arbetsmiljöarbete.  En arbetsmarknad där allt fler arbetstagare arbetar över landsgränserna är en faktor som vi måste ta hänsyn till. Att anlitandeformerna har blivit fler och att det i många branscher är långt ifrån självklart att den person som utför arbetet har sin arbetsgivare på samma ställe, är en annan faktor. 

Teknikutvecklingen, en psykiskt påfrestande arbetsmiljö och det gränslösa arbetet är ytterligare exempel på utmaningar som måste hanteras genom att arbetsmiljöarbetet utvecklas och anpassas. Dessutom förekommer det att företag bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Att omhänderta och möta de nya utmaningarna är nödvändigt. Samtidigt måste arbetet fortsätta för att hantera de redan kända arbetsmiljöriskerna.  

Fina ord och strategiska planer förbättrar inte av sig själv arbetsmiljön, till sist är det det praktiska arbetet på arbetsplatserna som spelar roll. Men vi, regeringen och arbetsmarknadens parter, kan skapa förutsättningar för ett förstärkt arbetsmiljöarbete. Genom det arbete vi gör vill vi att signalerna går fram till varje enskild arbetsplats. Kunskap, attityder och åtgärder på arbetsplatserna är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. ILO:s tema för Världsdagen för arbetsmiljö 2015 är Join in building a Culture of Prevention on OSH. Fritt översatt innebär det en uppmaning att vi tillsammans ska arbeta för att skapa en kultur där vi förebygger ohälsa och olycksfall i arbetslivet. 

Nu lägger vi in en extra växel i vårt gemensamma arbete för att förbättra arbetsmiljön. Regeringen utformar nu, i samråd med arbetsmarknadens parter, den strategi som ska bidra till en bra arbetsmiljö och till att färre drabbas av arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. För egentligen borde det vara självklart. Alla arbetstagare ska känna sig trygga med att på deras arbetsplats är det ingen som har kompromissat med arbetsmiljön.

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister

Christer Ågren
Vice VD, Svenskt Näringsliv

Lena Micko
Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Torbjörn Johansson
Avtalssekreterare, LO

Eva Nordmark
Ordförande, TCO

Göran Arrius
Ordförande, Saco

Erna Zelmin-Ekenhem
Generaldirektör, ArbetsmiljöverketVårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.