Finland är nära att falla ur leken

Debatt 10:02 15 april, 2015

Anders Borg presenterade för någon vecka sedan en rapport skriven tillsammans med Juhana Vartiainen, chef för Statens ekonomiska forskningscentral VATT. Rapporten innehåller ett antal förslag som förtjänar att diskuteras. Dock ställer jag mig mycket tveksam till den diagnos som ställs vad gäller finländsk lönebildning.

Lite förvånande lyser den svenska arbetslinjen med sin frånvaro. Det nämns ingenting om sänkta ersättningar till sjuka och arbetslösa eller sänkt skatt på arbete. Alliansregeringens mantra genom sina åtta års regeringsinnehav var just att det måste ”löna sig att arbeta”.

I finländsk tappning formuleras det uppenbarligen så, att det måste löna sig att anställa. De bägge ekonomerna ger sig på det man uppfattar som pudels kärna, nämligen lönebildningen.

Enligt författarna fungerade den relativt väl fram till krisen. Men lönerna fortsatte att växa trots att produktiviteten stagnerade. Finland drog därmed på sig ett ”konkurrensgap” som uppskattas till häpnadsväckande 20 procent i förhållande till Sverige, Tyskland och den övriga eurozonen.

Borg och Vartiainen menar att detta gap måste slutas genom extremt låga löneökningar under åtminstone ett decennium.

Den slarvige läsaren kan kanske få intrycket att författarnas slutsatser är baserade på gedigen forskning. Så är dock inte fallet. Det enda belägg som redovisas i hela rapporten är ett diagram över den finländska enhetsarbetskostnaden, det vill säga arbetskostnad justerad för produktivitet. Diagrammet är hämtat ur en mer än ett år gammal OECD-publikation, där siffror har reviderats rejält och slutsatserna därför inte längre håller. 

Detta mått är också mycket godtyckligt. Det går att visa att Finland både har den svagaste eller starkaste konkurrenskraften i EU, beroende på val av jämförda branscher, tidsperiod och länder. Konkurrenskraften för den finska tillverkningsindustrin har exempelvis stärkts sedan 1995 i jämförelse med den tyska.

Författarna hänvisar till ”beräkningar” gjorda av OECD, Internationella valutafonden, Finlands bank och Finansministeriet. Dessa studier innehåller dock bara ovan nämnda diagram och ingen av dem drar så drastiska slutsatser som författarna.

IMF skriver exempelvis att den finska enhetsarbetskostnaden visserligen ökade snabbare under perioden efter krisen än i Tyskland och Sverige men ökade ”i stora drag i linje” med andra höginkomstländer.

För några år sedan fanns en befogad oro för finländsk löneutveckling. Trots svag produktivitetsutveckling steg lönerna. I EU-kommissionens landspecifika rekommendationer 2013 uppmanades därför Finland att ”stödja anpassningen av reallöne- och produktivitetsutvecklingen”. 

Efter det mycket låga löneavtalet som slöts 2013 tycks mycket av den oron ha lagt sig. EU-kommissionen strök till och med den kontroversiella lönerekommendationen ur fjolårets rapport. Sådana pekpinnar ansågs inte längre behövas.

Inte heller OECD ser idag något finländskt löneproblem. Istället varnar man för att de senaste årens återhållsamma löneutveckling har bidragit till att ”dra ner konsumtion och investeringar”.

Finland drabbades hårdare av krisen än exempelvis Sverige gjorde. Detta berodde främst på den strukturella nedgången i telekom- och pappersbranscherna. Men rensat för dessa två branscher har finsk exportindustri lyckats hålla jämna steg med både den svenska och tyska industrin, vilket rimmar illa med bilden av en allmän och extremt ofördelaktig finländsk konkurrenskraftssituation.

Finlands, Sveriges och resten av Europas huvudproblem består av alltför svag efterfrågan och detta har ingenting med konkurrenskraft att göra. Att i det här läget sträva efter sänkta reallöner i minst tio år kommer att snarare att leda till minskade konsumtion och investeringar och till ökande arbetslöshet.

Det hela påminner om leken ”Hela havet stormar”. Nu ska den finländska stolen tas bort. Möjligen kommer Finland lyckas knuffa bort någon annan från sin stol. Men antalet stolar i Europa kommer att krympa. Och det är dåligt för alla européer.

Göran Zettergren, chefsekonom TCO.

 

                       

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.