14 000 nya högskoleplatser

Debatt 13:14 22 januari, 2015

En öppen högskola av hög kvalitet med fler utbildningsplatser i hela landet är avgörande för samhällets utveckling, skriver Helene Hellmark Knutsson och Eva Nordmark i en gemensam debattartikel som publicerades i UNT idag.

Antalet studenter vid Sveriges universitet och högskolor har ökat under 1900-talet, liksom i de flesta jämförbara länder. Det har varit en positiv utveckling som medfört ökade möjligheter i livet för tiotusentals människor och en alltmer välutbildad arbetskraft för samhället i stort. Ett viktigt strategiskt vägval som gjort detta möjligt är den utbyggnad av den svenska högskolan som genomförts av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar, med starkt stöd från TCO.

Nu står Sverige inför ett nytt utbildningspolitiskt vägskäl. Konkurrensen om platser ökar, enligt statistik från myndigheterna Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Det har blivit allt svårare att komma in på högskolan, särskilt för personer över 30 år.

Utbyggnaden av högskolan har avstannat under de senaste tio åren och andelen sökande som antas till högskolan har minskat kraftigt de tre senaste åren. Därför vill regeringen investera i drygt 14 000 nya utbildningsplatser till och med 2018.

När fler människor än någonsin vill studera på högskolan vore det ett uppenbart slöseri med resurser och utvecklingspotential för Sverige att stänga dörren framför deras ansikten. Att möta framtidens utmaningar och det ökande studieintresset genom att minska möjligheten till utbildning är fel väg att gå. Den rätta vägen framåt är att investera i kunskap och utbildning av hög kvalitet för fler – både för unga som vill studera och för yrkesverksamma.

All statistik visar nämligen att de med högst utbildningsnivå vidareutbildar sig i störst utsträckning under yrkeslivet. Det innebär att de yrkesverksammas behov av vidareutbildning även på högskolenivå har ökat kraftigt, eftersom de högutbildade blivit många fler.

I en modern kunskapsnation som Sverige kan högskolestudier inte längre vara en kort fas i unga människors liv som leder till ett yrke man sedan ska ha under resten av livet. Så ser inte verkligheten ut i dag och ännu mindre i framtiden – utbildningskraven på arbetsmarknaden höjs hela tiden. Högre utbildning måste bli ett naturligt och återkommande inslag i allt fler människors liv.

Om vi sänker ambitionen för hur många som ska kunna läsa på högskolan blir det långsiktiga priset mycket högt.

Att fler lär sig mer är nämligen avgörande för framtidens jobb och konkurrenskraft – och därmed för vår välfärd. Dessutom ger utbildning människor ökad frihet att forma sina egna liv. I ett internationellt perspektiv måste Sverige också se till att inte halka efter andra länders kunskapsnivå, vilket vi sett oroväckande tecken på de senaste åren. Vi är övertygade om att Sverige ska konkurrera med investeringar i kunskap och kompetens – vi behöver inte bara fler utan också bättre jobb.

Fler platser över hela landet och god flexibilitet bidrar även till en breddad rekrytering till högre studier. I dag har föräldrarnas utbildningsnivå fortfarande stor betydelse för vilka som väljer att studera vidare eller ej.

Att alla människors potential och talanger får möjlighet att blomstra är inte bara en fråga om jämlikhet – det är en ekonomisk vinst för hela samhället.

Därför måste arbetet för att motverka den sociala snedrekryteringen till högskolan prioriteras under mandatperioden.

En ökning av antalet platser ska ske hand i hand med en förstärkning av utbildningarnas kvalitet. TCO har i en rad rapporter visat på allvarliga kvalitetsbrister i den högre utbildningen. Det handlar bland annat om alltför lite lärarledd tid, stora undervisningsgrupper och en pedagogik som inte sätter studenten i centrum.

Risken med detta är att alltför få fullföljer sina studier och att utbildningarna inte ger den kunskap som de är menade att ge.

Regeringen kommer därför att agera för att stärka kvaliteten i den högre utbildningen. Från 2016 har regeringen därför föreslagit att avsätta en kvarts miljard per år för att stärka kvaliteten i den högre utbildningen. Efter Decemberöverenskommelsen hoppas vi nu att diskussionen om att säkerställa en hög utbildningskvalitet kan fortsätta. Vi tror att det går att finna en samsyn över blockgränsen i denna viktiga framtidsfråga.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Eva Nordmark, ordförande TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.