Låg a-kassa är dyrt för kommunerna

Debatt 10:11 3 april, 2014

Staten övervältrar kostnader för arbetslösheten på kommunerna. Det är effekten av många års ovilja att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Bortfall av skatteintäkter och ökade utgifter för försörjningsstöd är den direkt synliga notan som staten skickar till kommunerna, pengar som i stället borde användas till annat som vård, skola och omsorg.

Sveriges exportberoende och den globala konkurrensen sätter starkt tryck på omställningen på arbetsmarknaden. Varje år försvinner 400 000 jobb och nästan lika många nya jobb skapas. Omställningen på arbetsmarknaden är hög, vilket är en förutsättning för välstånd. För att omställningen skall fungera måste människor känna en viss ekonomisk trygghet. I dag hotas denna genom det låga taket i a-kassan.

De kompletterande ersättningarna som kommer via kollektivavtal (omställningsavtalen) eller via fackens inkomstförsäkringar ligger ”ovanpå” a-kassan. Urholkas denna så blir kostnaderna för de kompletterande ersättningarna snart för höga. Redan i nästa lågkonjunktur kan problem komma att uppstå. Då hotas a-kassans funktion som smörjmedel i ekonomin. Då blir det besvärligare för den enskilde att växla över från ett jobb till ett annat därför att tappet i hushållsekonomin riskerar bli för högt.

Men a-kassans täckningsgrad har också minskat. Det beror på att antalet människor som är på arbetsmarknaden har ökat kraftigt under ett antal år samtidigt som kraven för att få ersättning har skärpts. Det betyder att en lägre andel arbetslösa får överhuvudtaget ersättning i dag jämfört med för åtta år sedan.

I februari i år var 215 763 personer inskrivna som öppet arbetslösa. Bara drygt hälften, eller 122 748 personer, fick ersättning från a-kassan. Övriga var tvungna att söka hjälp hos kommunen eller på annat håll för att klara uppehället. Socialstyrelsens statistik visar att den andel av de som fick ekonomiskt bistånd, som var arbetslösa utan ersättning, ökade med tio procentenheter mellan 2007 och 2011. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) noterar de ökande kostnaderna för försörjningsstödet och hur detta gröper ur de kommunala budgetarna. SKL:s principiella hållning är att staten, inte kommunerna, bör stå för arbetslöshetens kostnader. Det är också TCO:s hållning. Att så inte sker är en nitlott för kommunerna.

Det skall genast sägas att TCO på intet sätt vill ändra försörjningsstödets roll som ett yttersta skyddsnät i samhället för människor som hamnar i nödlägen. Tvärtom är detta stöd en viktig del i ett humant välfärdssamhälle. Men tillfällig arbetslöshet kommer inte att vara ett undantag framöver. Människor kommer i ökande utsträckning att vara arbetslösa en tid mellan två jobb eller innan man helt har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det är inte rätt att de individer som har en anknytning till arbetsmarknaden ska försörjas genom bidrag. De bör i princip få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Försörjningsstödets villkor är också sådana att den enskilde måste göra sig av med alla tillgångar för att få del av det. Det är stigmatiserande, tar fokus från jobbsökandet och ger negativa incitament att arbeta.

Om den arbetssökande är berättigad till ersättning från a-kassan, så har personen även automatiskt tillgång till aktiviteter och service i Arbetsförmedlingens regi. Jag vet att många kommuner också försöker ge den som får försörjningsstöd samma anknytning till Arbetsförmedlingen, vilket är bra. Dock visar studier att de arbetslösa som får a-kassa och tillgång till statlig arbetsmarknadspolitik fortare kommer ur arbetslösheten än de arbetslösa som lever på försörjningsstöd.

En av orsakerna till att många hamnar i kommunernas försörjningsstöd är att kvalifikationskraven i a-kassan skärptes samt att studerandevillkoret avskaffades 2007. I dag krävs minst halvtidsarbete i minst 6 månader för att få någon a-kassa. Principen för grundförsäkringen bör i stället vara att en människa som har en anknytning till arbetsmarknaden ska ha a-kassa, inte försörjningsstöd.

En försämrad a-kassa, både utifrån hur många som kan få a-kassa överhuvudtaget och på vilken nivå ersättningen ligger, betyder också lägre skatteintäkter för stat och kommun. Arbetslöshetsersättningen är till skillnad från försörjningsstödet beskattningsbar inkomst. Växlas kostnader över från försörjningsstöd till arbetslöshetsersättning så minskar kommunernas kostnader för försörjningsstöd samtidigt som skatteintäkterna från arbetslöshetsersättningen ökar. Cirka en tredjedel av de ökade kostnaderna för a-kassan går tillbaka till kommunerna.

I dag är arbetslöshetsförsäkringen en kassako för finansdepartementet. Finansieringen av försäkringen sker från två källor. Dels tas en arbetsgivaravgift ut, arbetsmarknadsavgiften, och dels betalas en individuell medlemsavgift till den a-kassa man är medlem i. År 2013 gav finansieringen staten 10 miljarder i överskott. TCO menar att dessa medel bör användas för att restaurera försäkringen genom högre tak och ökad täckningsgrad.

Nyligen har ordförandena i LO och Saco tillsammans med mig välkomnat ett nytt frihandelsavtal mellan Europa och USA. Ett sådant avtal kommer att sätta ännu högre omvandlingstryck på vår arbetsmarknad. Då behövs en arbetslöshetsförsäkring som fungerar och en bättre balans i ansvarstagandet mellan staten och individen och mellan stat och kommun.

Nu är det bara Moderaterna som i Alliansen motsätter sig en förbättring av arbetslöshetsförsäkringen sedan KD-ledaren Göran Hägglund nyligen sagt att det är dags att höja a-kassans nivå. Finansminister Anders Borg har uttalat sig för att arbetslöshetsförsäkringen förr eller senare måste höjas. Professor Lars Calmfors kommer till samma slutsats, liksom många andra bedömare av arbetsmarknad och ekonomi. Vi vet också att 67 procent av de moderata väljarna vill se en höjning av a-kassan. Nu borde partiet ge ett tydligt besked om att en höjning av taket i a-kassan ska genomföras snarast!

Eva Nordmark

Tidigare ordförande

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.