”Kvarts miljon har mycket korta anställningskontrakt”

Debatt 06:01 18 juni, 2014

Över 40 procent av de visstidsanställda har anställningar kortare än en vecka, och 65.000 har varit hos samma arbetsgivare i över fem år. EU kräver att regeringen senast denna vecka vidtar åtgärder. Nu har arbetsmarknadsministern chansen att göra rätt, skriver TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Tidsbegränsade anställningar fyller en viktig funktion på den svenska arbetsmarknaden. När anställda är föräldralediga eller sjukskrivna måste arbetsgivare ha möjlighet att ta in vikarier. En tillfällig eller osäker uppgång i efterfrågan måste kunna mötas med en utökning av personalstyrkan, liksom tillfälliga behov av personal med en särskild kompetens. Tidsbegränsade anställningar kan också vara ett sätt för arbetsgivare att pröva personer som de känner sig osäker på och är en vanlig väg in på arbetsmarknaden.

Samtidigt vet vi att tidsbegränsade anställningar kan skapa problem för individen. Ekonomisk osäkerhet gör det svårt att planera sitt liv och svårare att få lån eller bostad. Forskningen visar att visstidsanställda i högre utsträckning än tillsvidareanställda upplever koncentrationssvårigheter, oro och nervositet samt har lägre självskattad hälsa.

 

Detta innebär att lagstiftning och kollektivavtal måste skapa en balans mellan arbetsgivares behov av att kunna anställa tidsbegränsat och arbetstagarnas behov av trygghet. Det vi i dag ser är tyvärr att en del arbetsgivare, såväl privata som offentliga, använder visstidsanställningar trots att de egentligen har ett kontinuerligt behov av arbetskraft. Resultatet är dels långa kedjor av tidsbegränsade anställningar, dels timanställningar och andra korta anställningar där arbetstagarna ofta inte vet om de har ett jobb i morgon eller nästa vecka men i praktiken står till arbetsgivarens förfogande.

Det senare, som uppmärksammats i den pågående konflikten på spårtrafikens område, är inte någon marginell företeelse på arbetsmarknaden. I en undersökning som TCO låtit Novus göra svarade 44 procent av de tidsbegränsade anställda, vilket skulle motsvara drygt 250.000 personer, att de var timanställda eller ofta hade visstidsanställningar som var kortare än en vecka. Detta var vanligast bland yngre, men även i åldrarna 28–44 år och över 45 år var det kring en tredjedel av de tidsbegränsat anställda som hade denna anställningsform.

2007 ändrades anställningsskyddslagens regler om tidsbegränsade anställningar. Reformen innehöll en välbehövlig förenkling av reglerna men innebar samtidigt att det blev möjligt för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar och att ha samma person visstidsanställd år ut och år in utan att denna någonsin får rätt till en tillsvidareanställning, trots att arbetsgivaren har ett permanent behov av arbetskraft.

TCO anmälde då Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU-direktivet om visstidsarbete (1999/70/EG), vilket kräver att medlemsstaterna har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar.

Kommissionen gav TCO rätt och inledde ett fördragsbrottsärende mot Sverige. 2010 kom en formell underrättelse, 2013 ett motiverat yttrande och i april i år ett kompletterande motiverat yttrande. Den svenska regeringens försvarslinje har varit att hävda att de svenska reglerna visst uppfyller EU-rättens krav samt att missbruk av visstidsanställningar inte förekommer, i vart fall inte i någon större utsträckning. I sitt senaste yttrande underkänner emellertid EU-kommissionen regeringens argumentation på båda dessa punkter, bland annat på grundval av den undersökning som TCO presenterade på DN Debatt den 22 juli förra året och som visade att 65.000 personer varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i mer än fem år, något som inte hade varit möjligt om Sverige hade följt EU-rätten.

I den inhemska debatten har regeringen hävdat att skärpta regler för visstidsanställningar är ett hot mot jobben. Det är inte sant. Varken TCO eller EU-kommissionen kräver något stopp för visstidsanställningar som sådana, bara mot att dessa missbrukas. Ett effektivt skydd mot missbruk skulle kunna uppnås genom en mycket liten ändring i anställningsskyddslagen med innebörden att tid i olika visstidsanställningar räknas samman. Med en övre sammanlagd tidsgräns på tre år under en femårsperiod skulle det fortfarande vara möjligt att ta in vikarier, projektmedarbetare, särskild kompetens eller extrapersonal samt säsongsanställa. De branscher som behöver andra regler kan teckna kollektivavtal om detta, då reglerna är semidispositiva.

Ända sedan fördragsbrottsärendet inleddes 2010 har TCO försökt få regeringen att diskutera frågan med arbetsmarknadens parter. Men oavsett om arbetsmarknadsministern har hetat Sven-Otto Littorin, Hillevi Engström eller Elisabeth Svantesson så har den vägrat. Detta är särskilt anmärkningsvärt då EU-direktivet uttryckligen föreskriver att medlemsstaternas regeringar ska samråda med arbetsmarknadens parter.

I stället har arbetsmarknadsdepartementet vid två tillfällen, 2011 och 2012, utan sedvanliga konsultationer med parterna presenterat interna utredningar (Ds 2011:22 och Ds 2012:25). I båda fall var kritiken hård, såväl från arbetsmarknadens parter som från olika experter, och inget av förslagen har lett till lagstiftning.

Enligt det kompletterande motiverade yttrandet ska den svenska regeringen senast den 22 juni ”vidta de åtgärder som är nödvändiga” för att leva upp till EU-rättens krav. Elisabeth Svantesson har nu chansen att göra rätt där hennes företrädare misslyckats. Det besked som TCO, i egenskap av anmälare, vill ha är en statlig utredning om ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar. Av direktiven bör även framgå att timanställdas situation ska beaktas särskilt, att de regler som tillåter ytterligare visstidsanställningar på det statliga området ses över – samt givetvis att arbetsmarknadens parter ska involveras i utredningens arbete.

Samuel Engblom, chefsjurist, TCO

Sverige behöver TCO:arna mer än någonsin

TCO-förbundens medelmmar har länge visat, och alldeles extra under denna pandemi, att de är samhällsbärare. Tack för ert jobb!

Läs bloggen

Debatt

Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet

Arbetsgivare och anställda måste ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär, det skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Idag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.

Debatt

Arbetslösa förtjänar en a-kassa värd namnet

Mer än hälften tycker att ersättningen vid arbetslöshet ska ligga på ett europeiskt genomsnitt. Verkligheten är en annan. Sverige ligger i botten vid en jämförelse av ersättningen vid arbetslöshet och är sämst av de nordiska länderna, skriver Therese Svanström, ordförande TCO.

Nyheter

Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 juli, 2021

Tack alla TCO:are!

Våren 2021 blev inte heller den en "vanlig" vår. Pandemin höll oss i sitt grepp, och på olika sätt har vi gjort både förändringar och uppoffringar i vår tillvaro för att anpassa oss och hantera de utmaningar vi mött, såväl i arbetslivet som privat.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

14 juli, 2021

Förslaget till ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, vad innebär det?

TCO har i dagarna skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag om ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som är tänkt att från och med år 2023 ersätta det nuvarande direktivet från 2014, NFRD- Non-Financial Reporting Directive.

EU, Internationellt

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

06 juli, 2021

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2021

Livslängden ökar – men även variationen beroende på utbildning och yrke

Att medellivslängden ökar och vi förväntas leva och även förbli relativt friska längre är ju glädjande. Men det kan också medföra påfrestningar för pensionssystemet. Flera aktörer har visat att fler äldre skulle kunna och vilja arbeta längre upp i åren – med rätt förutsättningar. Resultaten visar också att om inget görs riskerar klyftorna mellan olika kategorier pensionärer att öka, mer än klyftorna mellan olika kategorier arbetskraft.

Trygghetssystem

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

01 juli, 2021

Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Distansrevolutionen

Frågan om distansarbete är högaktuell. Aldrig tidigare har en förändring genomförts så snabbt och genomgripande för så stora tjänstemannagrupper. Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet kanske aldrig kommer att bli sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser.

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.