German Bender: Svensk högskola förtjänar bättre

Debatt 10:57 23 april, 2014

Skolelevers sjunkande kunskapsresultat får inte tas till intäkt för att sänka kraven inom eller begränsa tillgången till högre utbildning. Tvärtom behövs det nu kraftfulla satsningar, skriver German Bender (TCO).

Det tycks inte finnas någon ände på chockerande nyheter om svenskt utbildningsväsende. I går rapporterade Svenska Dagbladet att förkunskaperna i matematik hos nybörjare på ingenjörsprogrammen vid KTH och Chalmers har försämrats kraftigt sedan 1990-talet. Det är inte första gången som det uppmärksammas och bilden stämmer väl överens med de svenska skolresultatens nedåtgående trend under drygt tio år i de internationella Pisa-undersökningarna.

För att komma till rätta med de sjunkande skolresultaten och de ökade kunskapsklyftorna mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund krävs omfattande åtgärder i grund- och gymnasieskolan. Men till dess att vi lyckats vända utvecklingen finns det en annan sida av problemet som mer sällan uppmärksammas – nämligen hur de allt fler unga som lämnar skolan med sämre kunskaper än tidigare generationer ska klara av sina högskolestudier.

Det vore allvarligt om högskolesektorn reagerade på studenternas försämrade kunskapsnivå genom att sänka kunskapskraven. Eftersom vårt nuvarande resurstilldelningssystem delvis bygger på antalet avklarade högskolepoäng går det inte att bortse ifrån den risken. Det enda som egentligen talar emot en sådan utveckling är högskolelärarnas och ledningarnas professionalitet och yrkesstolthet.

En annan djupt bekymmersam reaktion vore om det började resas krav på att begränsa tillgången till högre utbildning med hänvisning till de sökandes försämrade förkunskaper. Det skulle allvarligt hota Sveriges konkurrenskraft och förstärka den redan betydande sociala snedrekryteringen till högskolan.

Skolelevers sjunkande kunskapsresultat får inte tas till intäkt för att vare sig sänka kraven inom eller begränsa tillgången till högre utbildning. Tvärtom behövs det nu kraftfulla satsningar om vi med bibehållen kvalitet ska klara av det som alltmer framstår som en nödvändighet: en utbyggnad av högskolan.

Den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjningen inom såväl privat som offentlig sektor, den internationella konkurrensen, behoven av vidareutbildning för redan yrkesverksamma – allt talar för en utbyggnad av den högre utbildningen.

Breddad rekrytering var länge en högskolepolitisk prioritering, men på senare år har frågan i stort sett försvunnit från dagordningen. Det är dags att lyfta upp den på agendan, men nu i en uppdaterad version: breddat deltagande.

Det räcker inte att enbart rekrytera studenter från underrepresenterade grupper. Dessa studnter behöver också få stöd att slutföra sin utbildning utan att man gör avkall på de högt ställda krav som givetvis ska finnas på all akademisk verksamhet.

TCO har i flera år mätt den lärarledda undervisningstiden för studenter inom alla utbildningsområden vid lärosäten runtom i landet. Vi har konstaterat att nästan hälften av heltidsstudenterna får mindre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan, vilket egentligen ska vara lägstanivån.

Bilden bekräftades också i EU-kommissionens stora undersökning Eurostudent från 2009, där Sverige låg sist bland de 22 undersökta länderna. Dessutom visar vår undersökning att gruppstorlekarna ofta är stora, vilket ytterligare försämrar den viktiga kontakten med läraren.

Regeringen har satsat drygt en miljard kronor för att öka den lärarledda tiden, men i TCO:s undersökningar syns inga tydliga indikationer vare sig på att undervisningstiden har ökat eller att undervisningsgruppernas storlek har minskat nämnvärt. Det behövs fortsatta kvalitetssatsningar och även åtgärder för att utveckla högskolepedagogiken.

Ett annat problem är att kontakten med arbetslivet är mycket begränsad. Sju av tio studenter uppger i en stor TCO-enkät att de vill ha möjlighet till praktik och var fjärde har ingen jobbkontakt alls i sin utbildning. För att öka studenters motivation att slutföra sin utbildning och för att öka deras jobbchanser efter studierna, är arbetslivskoppling en nyckelfaktor.

En stor del av förklaringen till bristerna, både när det gäller lärarkontakten arbetslivskopplingen, är att den högre utbildningens resurstilldelningssystem missgynnar vissa ämnen och inte bidrar till att göra utbildningar relevanta för arbetsmarknaden.

Det är hög tid att det tjugo år gamla resurstilldelningssystemet ses över. Ambitionen bör bland annat vara att öka lärarkontakten på de mest eftersatta utbildningsområdena och öka utbildningarnas arbetslivskoppling.

Ungas intresse för högskolestudier är större än någonsin och lärosätena både kan och vill göra mycket för att rekrytera och stötta studenter med svaga förkunskaper. Men i dag saknas förutsättningarna för detta.

Att satsa på elitstudenter och förpassa elever med sämre förkunskaper till andra utbildningsformer vore fel väg att gå. Så gör inte en modern kunskapsnation. Det som behövs är tvärtom att vi investerar mer i den högre utbildningen och gör den tillgänglig för fler.

German Benderutredare, TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.