Regionalt skyddsombud - ditt uppdrag under en pandemi: distansutbildning

14:00 31 augusti, 2020

Vad ingår i uppdraget som regionalt skyddsombud? Hur kan man utföra sitt uppdrag under rådande pandemi?
Detta specialdesignade utbildningsprogram ger dig kunskap och verktyg för att bättre kunna utföra uppdraget som RSO/RAMO.
Vi arbetar med erfarenhetsutbyte och uppgifter både i grupp och enskilt, föreläsningar och ett eget arbetsplatsbesök.
Vi möts enbart digitalt under programmets gång, på plattformarna Zoom och Slack.

13 oktober till 16 december 2020 (15 - 18 timmar totalt) 
Utbildningsprogrammet syftar till att göra dig skickligare och tryggare i uppdraget som RSO/RAMO.

Med hjälp av arbetsmiljöexperten Maria Steinberg går vi igenom lagstiftningen och  vad uppdraget som regionalt skyddsombud/arbetsmiljöombud (RSO/RAMO) innebär.

Idag har vi också coronaviruset som kan hindra RSO/RAMO från att besöka arbetsplatser, som ju är en viktig del för att stötta det lokala arbetsmiljöarbetet. Hur kan vi jobba istället? Vilka nya metoder har vi och vilka kan vi utveckla?

Vi inom TCO som har uppdrag som regionalt skyddsombud/arbetsmiljöombud företräder både dem som fortsatt gå till jobbet varje dag och dem som fått sin arbetsplats flyttad till sitt hem.
Oavsett vilka yrkesgrupper du verkar för har du troligtvis ställts inför situationer och utmaningar av nytt slag. Med pandemin kommer nya arbetsmiljöfrågor och delvis nya arbetssätt, samtidigt som uppdraget som RSO/RAMO är detsamma.

Mål

Efter detta utbildningsprogram förväntas deltagarna:

  • veta vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO
  • ha utvecklat sin förmåga att utföra sitt uppdrag
  • kunna föreslå lämpliga arbetsmiljöinsatser i olika situationer

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som redan har ett uppdrag som regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO), inom ett TCO-förbund.

Programdesign

I programmet ingår att du genomför ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO, antingen fysiskt på arbetsplatsen eller digitalt. Helst under november månad.
Hela utbildningsprogrammet är på distans och består av fem delar. Vissa delar genomförs vid särskilda tillfällen tillsammans med andra deltagare. Andra kan du utföra när det passar dig. 

Del 1: Introduktion
Tisdag 13 oktober, kl. 9-12 (3 timmar).
Teknisk introduktion till plattformarna och utbildningen. Föreläsning MTO-perspektivet. Problemlösning i grupp.  

Del 2: Uppdraget som RSO/RAMO
När det passar dig under perioden 13–21 oktober (3-4 timmar).
Förinspelade föreläsningsklipp med Maria Steinberg om skyddsombudsrätt. Enskild förberedelse- samt en uppföljningsuppgift.

Del 3: Frågor och svar med Maria Steinberg
Du deltar antingen torsdag 22 oktober, eftermiddag, eller fredag 23 oktober, förmiddag (två timmar). Boka båda tillfällena tills vidare.  

Del 4: Dokumentation och reflektion över eget arbetsplatsbesök.  
När det passar dig under perioden 26 oktober – 9 december (2-3 timmar samt arbetstid för arbetsplatsbesök du ändå skulle ha gjort). Du ger återkoppling till några andra deltagares reflektionsuppgifter (1-2 timmar).

Del 5: Uppföljning och erfarenhetsutbyte
Du deltar antingen tisdag 15 december, eller onsdag 16 december (3 timmar). Boka båda tillfällena tills vidare. Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, kopplat till det arbetsplatsbesök med tillhörande reflektionsuppgift du gjort.  

Kostnad

Ingen deltagaravgift. Ingår gör föreläsningar, litteratur samt återkoppling på genomförda uppgifter.

Litteratur

En bok kommer att skickas med post till den adress du uppger i samband med ansökan. Det är därför viktigt att vi har rätt adressuppgifter till dig. Du behöver inte skaffa boken själv. Vi kommer att använda oss av boken Skyddsombudsrätt: skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn av Maria Steinberg.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningsprogrammet lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter se nedan.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

Takten har avtagit mot ett mer jämställt föräldrapenningsuttag

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året, visar TCO:s jämställdhetsindex. Den ojämna fördelningen är en viktig förklaring till inkomstskillnadernamellan kvinnor och män. 

Se hela jämställdhetsindex

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

21 april, 2021

Normer styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga – politiken behöver signalera att jämställt föräldraskap är målet

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex. Nyare forskning visar att normer på arbetsplatserna styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga. För att skynda på utvecklingen mot ökad ekonomisk jämställdhet behöver reglerna kring föräldraförsäkringen reformeras så att de tydligt signalerar att målet är jämställt föräldraskap – det är dags för tredelning av föräldrapenningdagarna och även dagar med ersättning på grundnivå ska vara reserverade.

Jämställdhet

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.