Arbetsrätt, normer och diskriminering

Samhällets normer och outtalade förväntningar påverkar hur vi ser på andra människor och hur vi bedömer olika situationer och händelser.
På den här utbildningen får du träning i att identifiera diskriminering och kränkande särbehandling, tips om hur du bäst kan använda arbetsrätt och diskrimineringslag och en chans att fundera över vilka osynliga normer och strukturer som påverkar dig, i din egen vardag och hur du kan förändra dem.

När: den 2-3 maj på konferensanläggning samt digital uppföljning en halvdag den 17 maj 
När det passar dig:
genomgång av relevanta delar av lagar och ev kollektivavtal. Några spaningar och inventeringar att utföra på hemmaplan. 

I Sverige har vi fört en lång och framgångrik kamp för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ändå är det långt kvar till verklig jämställdhet. Den diskriminering och särbehandling som drabbar till exempel människor med utomeuropeisk bakgrund, med funktionsvariationer, eller den som är hbtqi-person fungerar på samma vis men är för många ändå svår att identifiera. 

Diskriminering och kränkande bemötande finns i hela samhället. Ofta beror det på att vi styrs av sociala normer, (outtalade samhällsregler och förväntningar) som vi inte är medvetna om. Som fackligt engagerad är det en fördel att kunna reflektera över hur normer påverkar hur vi tolkar olika händelseförlopp och hur vi använder arbetsrätten, arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.

I denna utbildning får du genom olika övningar hjälp att få syn på dina egna normer.
På ett lekfullt sätt och med konkreta exempel utforskar vi hur vi tolkar människor och vilka konsekvenser det ger, beroende vem du själv är.
Med hjälp av konkreta exempel och fallbeskrivningar tränar vi för att bli bättre i att  använda de fackliga verktygen,  för likabehandling och för ett mer inkluderande arbetsliv. 

Medverkar gör Emelie Karinsdotter, nätverks- och utbildningsansvarig på Maktsalongen  samt Majid Saliba, jurist och ombudsman på Unionen Stockholm. 

Mål

Målet är att utveckla deltagarnas förmåga att i sin fackliga roll:

  • känna igen och kunna agera mot diskriminering och kränkande särbehandling
  • använda sina fackliga verktyg utifrån ett mer normmedvetet tänkande
  • reflektera kring sin egen position i samhällets sociala normsystem
  • verka för likabehandling och ett mer inkluderande arbetsliv

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som vill utveckla sin förmåga att kunna bedöma och handla mer normmedvetet i sin fackliga roll.  Deltagare bör på förhand ha grunderna i arbetsrätten och diskrimineringslagen.

Program & tider

Slutet av april när det passar dig: genomgång av relevanta delar av arbetsrätten, diskrimineringslagen och någon spaning på hemmaplan kring utbildningens teman. 

Måndagen den 2 maj - tisdagen den 3 maj: liveträff med workshops, övningar, presentationer och erfarenhetsutbyte. Vi ses på konferenscentrat Bergendal i Sollentuna klockan 11.00 dag 1 (Transport dit från Cityterminalen avgår kl 10.10)  Vi avslutar kl 16.00 dag 2, då transport avgår tillbaka till Cityterminalen. 

4 maj - 16 maj när det passar dig: Fortsatt inventering och spaning på hemmaplan, utifrån några korta uppgifter kursledningen ger.

17 maj kl 09.00-11.30: uppföljning och fortsatt diskussion kring spaningar och inventering. Presentation och avslutning

Avgift

Att delta i Arbetsrätt, normer och diskriminering kostar 4 800 kronor exklusive moms, per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund eller eventuellt av din arbetsgivare.

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, föreläsare, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Frågor? Kontakta Kristina Mattsson - se nedan

Välkommen med din ansökan! 

Kristina Mattsson

Utbildningschef, Fackliga akademin, TCO

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Replik: En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Arbetsmarknadspolitiken måste breddas för att stödja både jobbyten och omställning vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll vid omställning men svensk a-kassa har blivit allt sämre de senaste 20 åren. Ersättningsnivåerna är nu bland de lägsta i hela EU, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett svar till Liberalerna.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.