Arbetslivets juridik 15 högskolepoäng

16:42 19 mars, 2019

Denna reviderade högskolekurs ger dig ökade kunskaper i arbetsrätt. Kursen ger dig redskap för att bättre kunna företräda ditt förbunds medlemmar i arbetslivet.

KURSEN ÅTERKOMMER HÖSTEN 2019 OCH ANSÖKAN ÖPPNAR PRELIMINÄRT UNDER APRIL 2019. VÄLKOMMEN TILLBAKA DÅ.

Datum:  28 augusti 2019 - 14 maj 2020  
Studietakt: 25 procent av heltidsstudier

TCO Fackliga Akademi genomför i nära samverkan med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet högskolekursen Arbetslivets juridik 15 hp. Kursledare är Erik Sjödin, jur.dr. vid Stockholms universitet som är med under alla tillfällen på Bergendal. Därtill tillkommer några gästföreläsare som bidrar med sina respektive expertkunskaper.

Syfte och mål
Kursen syftar till att ge studenterna allmän och speciell kunskap om svensk arbetsrätt och hur den reglerar arbetsmarknaden. På kursen behandlas även hur olika aktörer påverkar regleringen.

Efter kursen ska studenterna:

  • Självständigt kunna identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna
  • Ha förståelse för och kunna förklara den svenska modellens olika delar och hur kollektivavtal och lagstiftning (nationell och EU-rätt) sammantaget reglerar arbetsmarknaden
  • Kunna förklara arbetsrättsliga problem för utomstående såväl för personer kunniga i arbetsrätt 

Kursens delar och innehåll
Kursen genomförs i tre delar. Genomgående kommer EU- och annan europarätts påverkan på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare att belysas med konkreta exempel.

Del 1: Juridisk metod och kollektiv arbetsrätt omfattar frågor relaterade till juridisk metod, den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och kollektiv arbetsrätt. Den kollektiva arbetsrätten behandlar frågor om föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal, fackliga förtroendemän, medbestämmande

Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. Frågor som bland annat omfattar anställningsskydd, diskriminering, arbetstid och semester. 

Del 3: Arbetsrättslig kommunikation berör frågor om kommunikation av arbetsrättsliga frågor och olika aktörers roll i tvister samt hur skilda intressenter bidrar till rättsbildning i arbetsrätt. 

Upplägg
Kursen bedrivs i form av internat på Bergendal, egna studier och ett halvdagsseminarium på distans. Under internattillfällena blandas föreläsningar och olika former av grupparbeten dels utifrån fiktiva scenarier dels utifrån exempel som studenterna tillhandahållit.

 

Datum för seminarierna
Fyra tvådagarsseminarier (internat) på Bergendal i Sollentuna liksom en halvdag på distans är inplanerade.

Datum för seminarierna är:

  • 28-29 augusti 2019 (Bergendal)
  • 21-22 november 2019 (Bergendal)
  • 22 april 2020 (halvdag på distans)
  • 4-5 februari 2020 (på Bergendal)
  • 13-14 maj 2020 (på Bergendal)

Examination
Kursen examineras genom två stycken hemtentamina samt inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande delen examineras genom aktiv närvaro vid det avslutande internatet. Efter genomförd kurs ges ett slutbetyg. För ett få ett slutbetyg krävs att samtliga examinationsuppgifter har fullgjorts. Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala från A-F. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är förbundsanställd och/eller förtroendevald i TCO-förbunden. Du har arbetsuppgifter och/eller uppdrag som kräver en förståelse för och kunskaper inom arbetsrätt. 

Avgift
Avgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. Avgiften inkluderar undervisning och föreläsare, kurslitteratur, övernattning och samtliga måltider under seminarierna, samt transport mellan Cityterminalen i centrala Stockholm och Bergendal.

Ditt förbund/din arbetsgivare står för resan till och från Stockholm samt eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ansökan
Ansökan öppnar preliminärt i april 2019. Välkommen tillbaka då! 

Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga akademi

Visste du att kvinnor tar ut 69,7 % av alla föräldradagar?

TCO:s nya jämställdhetsindex visar att vi är på väg åt rätt håll men det tar tid. Med nuvarande utvecklingstakt kommer män och kvinnor att dela lika år 2040.

Läs mer

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

Läs mer

Välkommen till TCO:s konferens om framtidens arbetsmarknad

Vi diskuterar kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och bra välfärd.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund