Vi vill se ett EU som sätter medborgarna främst

Debatt 09:03 16 januari, 2019

Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett val om vilken inriktning EU bör ha. Ska vi ha ett fortsatt öppet, demokratiskt och solidariskt europeiskt samarbete eller ett Europa där protektionism, nationalism och främlingsfientlighet tar över? Ska EU ha en social dimension eller ensidigt fokusera på ekonomi och handel? För TCO är svaret enkelt, vi vill ha ett öppet Europa som sätter medborgarna i främsta rummet, skriver Eva Nordmark i Göteborgs-Posten.

Europeiska unionen är av avgörande betydelse för de svenska jobben, för tillväxten och vårt välstånd. Två tredjedelar av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Den inre marknaden har inte bara öppnat upp för en ökad handel utan erbjuder också fri rörlighet för personer.Idag kan man på ett enkelt sätt både studera och jobba i ett annat medlemsland. EU gör skillnad för Sverige, för medborgarna och är också en potentiell kraft för positiv utveckling för hela den europeiska kontinenten och omvärlden. Men det finns utmaningar.

Storbritannien är på väg att lämna samarbetet. EU:s medlemsländer har inte kunnat enas om asyl- och flyktingpolitiken. Grundläggande värden som demokrati och rättsstat ifrågasätts alltmer, inte minst av regeringarna i Polen och Ungern.

En bidragande orsak till denna utveckling är de ökade klyftorna mellan och inom länder, bland annat vad gäller inkomster, rikedom och sysselsättning. Att utjämna dessa ojämlikheter är inte bara en fråga om rättvisa, det är också en ekonomisk fråga. Allt fler internationella aktörer, såsom ILO, IMF, Världsbanken och OECD,  pekar på det faktum att ojämlikhet hindrar ekonomiska framsteg.

Vi såg prov på denna insikt vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017, då EU:s ledare tillsammans med arbetsmarknadens parter samlades för att diskutera hur man kan främja jobb och tillväxt och samtidigt stärka sociala rättigheter. På toppmötet undertecknades dessutom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det var en stor framgång för de som förordar ett mer socialt Europa - ett Europa med fler och bättre jobb, hållbar och inkluderande tillväxt samt likabehandling av arbetstagarna.

TCO samlar nästan 1,4 miljoner tjänstemän. Tre av fyra av oss är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Det visar en undersökning som TCO har låtit Novus genomföra. Vi tycker att klimat, flyktingpolitik och sociala frågor är viktiga utmaningar för EU att hantera. Det finns ett mycket starkt stöd för den fria rörligheten för människor inom EU och vi vill att arbetstagare på samma arbetsplats ska behandlas lika, oavsett vilket medlemsland hen kommer ifrån. Detta är frågor som ledamöterna i Europaparlamentet aktivt kan driva i förhandlingar med medlemsstaterna och EU-kommissionen och det spelar därför roll vilka politiska företrädare som sitter där.

Vi i TCO upplever dessutom att svenska politiker informerar väljarna i alltför låg grad om vad man vill med EU. 85 procent av de tillfrågade tjänstemännen önskar att partierna ska informera mycket mer om vad de vill med EU.

Det är snart bara fyra månader kvar till valet till Europaparlamentet. TCO uppmanar därför partierna att tydliggöra hur de ser på EU-samarbetet och vilka frågor de vill driva i Europaparlamentet.

TCO vill bidra till debatten inför valet till Europaparlamentet och har därför antagit en plattform där vi lyfter fram tre prioriterade områden:

  1. Respektera grundläggande värden, likabehandling och fackliga rättigheter. EU bör införa ett effektivare sanktionssystem för medlemsstater som bryter mot grundläggande principer kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. Vi vill att EU arbetar för bättre skydd mot diskriminering i arbetslivet och för att fackliga rättigheter och ekonomiska intressen på den inre marknaden ska gå hand i hand.
  2. Investera i fler och bättre jobb. Konkurrensen på EU:s inre marknad ska ske med kvalitet, kunskap och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Om levnadsstandarden och arbetsvillkoren i övriga EU-länder höjs så minskar det risken för en nedåtgående spiral som även kan drabba Sverige. Det finns därför behov av gemensamma minimistandarder, att den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs och ett mer strategiskt arbete med arbetsmiljö och jämställdhet. EU:s budget måste dessutom fokusera på investeringar i innovationer, utbildning, kompetensutveckling, forskning, klimatomställning och ny teknik. 
  3. Främja parternas och kollektivavtalens roll. Självständiga, starka och ansvarsfulla parter på arbetsmarknaden är ett viktigt verktyg för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Europa. Partssamverkan och kollektivavtalssystemen i hela EU bör stärkas genom ökade EU-medel och uppföljning i den ekonomiska planeringsterminen. Alla EU-initiativ måste respektera de nationella partsmodellerna, det vill säga kollektivavtal och arbetsmarknadsparternas autonomi.

Valet till Europaparlamentet kommer mer än någonsin handla om att visa styrkan bland oss som vill ha ett Europa som står upp för öppenhet, demokrati, solidaritet och alla människors lika värde. Genom att engagera oss i EU:s framtid, både som folkvalda, medborgare och företrädare för arbetsmarknadens parter eller civilsamhället, kan vi hålla de anti-demokratiska och protektionistiska krafterna borta från EU-samarbetet. Så skapar vi en bättre framtid tillsammans i Europa.

Eva Nordmark
Ordförande TCO

EU

En ganska bra omställningsbudget

Statsbudgeten går i stora delar i den riktning som TCO efterfrågat. Det tillfälliga taket i a-kassan permanentas inte, men det förlängs i två år. Budgeten innehåller även satsningar på utbildningar för yrkesverksamma samt ytterligare ekonomiskt stöd till kommuner och regioner till följd av pandemin.

Läs mer

Debatt

Nivåerna för a-kassan har inverkan på landets ekonomi

Den allra viktigaste frågan i höstens budget blir vilka förutsättningar vi har för att snabbt vända den nedgång i ekonomin som pandemin gett upphov till. Ersättningsnivåerna för a-kassan kan inte enbart begränsas till att handla om den enskildes privatekonomi utan den faktiska ersättningen har inverkan på landets ekonomi. Att behålla den tillfälliga höjningen bidrar till att hålla uppe den inhemska konsumtionen, samtidigt som den är positiv för ekonomin i kommuner och regioner.

Nyheter

Fortsätt sök gemensamma lösningar - bortom egenintresset

Det är halvtid i mandatperioden och sista halvåret har präglats av pandemin. TCO uppmanar riksdagsledamöterna att de går in i det nya riksdagsåret med en fortsatt vilja till att hitta gemensamma lösningar. Pandemin är inte över och vi behöver göra stora satsningar på Sveriges förmåga att ställa om.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Sacos krav: Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus

LO, TCO och Saco är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus. Idag lämnade de tre organisationerna över en kravlista från hela den nordiska fackföreningsrörelsen till den belarusiska ambassadören i Stockholm.

Debatt

Att försvaga anställningsskyddet är inte lösningen

REPLIK. Vi delar bilden av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Det är därför med viss förvåning vi ser att Gulan Avci (L) utmålar de fackliga organisationerna som motståndare mot reformer. Det skriver representanter för Saco och TCO på Altinget Debatt.

Nyheter

Satsa på trygghetssystem, utbildning och välfärden i budgeten för 2021

Att det finns fungerande trygghetssystem och satsning på utbildning är nödvändigt i den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i. Under pandemin har antalet arbetssökande ökat och sysselsättningen sjunkit. Nu behövs därför kraftfulla satsningar för omställning och ett besked om att staten är beredd att ta ansvar för att säkra välfärdens finansiering fullt ut.

Pressmeddelanden

TCO: En ganska bra omställningsbudget från regeringen och samarbetspartierna

Nästa års statsbudget går i stora delar i den riktning som TCO efterfrågat. Det tillfälliga taket i a-kassan permanentas inte, men det förlängs i två år. Budgeten innehåller även satsningar på utbildningar för yrkesverksamma samt ytterligare ekonomiskt stöd till kommuner och regioner till följd av pandemin.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 september, 2020

Flera viktiga budgetbesked – men många saknas ännu

Under de senaste veckorna har budgetutspel från regeringen och samarbetspartierna presenterats nästan dagligen. Flera viktiga besked har lämnats i frågor som TCO drivit. Egenföretagare får ett Coronastöd som kommer att betyda mycket för många medlemsgrupper i olika TCO-förbund. Satsningen på lärcenter ligger också i linje med vad TCO har efterfrågat. Tillskotten till kommuner och regioner till följd av ökade kostnaden under pandemin är också mycket viktiga. Men de stora satsningarna på a-kassan och utbildning för omställning lyser fortfarande med sin frånvaro.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

23 september, 2020

Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus!

TCO, LO och SACO är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus och träffade igår den belarusiska ambassadören i Stockholm. En tydlig lista med krav på förbättringar av situationen för fackliga kollegor i Belarus lämnades över.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

23 september, 2020

Swedish trade unions meet Belarusian ambassador

TCO, LO and Saco are deeply concerned about the escalating violence and the lack of respect for democracy in Belarus. The three presidents Therese Svanström, Susanna Gideonsson and Göran Arrius met with the Belarusian Ambassador to Sweden in Stockholm yesterday, calling for immediate improvement of the situation for trade unionists in Belarus.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

08 september, 2020

TCO rejects EU law on minimum wages

Last week, the European Commission closed its consultation on whether to introduce an EU directive regulating minimum wages in Member States. TCO's reply is crystal clear: we reject the idea of an EU directive, thereby completely rejecting the idea that issues regarding wages should be regulated at EU level.

Maria Ahrengart - Nationalekonom

04 september, 2020

Varför behöver ersättningen från a-kassan höjas?

Det tillfälligt höjda taket i a-kassan bör permanentas. Att det behöver höjas beror på just det faktum att de gamla nivåerna inte är tillräckliga 2020. Ett litet land som Sverige är beroende av att arbetsmarknaden präglas av en god omställningsförmåga. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig beståndsdel i det. Det finns tre skäl till varför TCO anser att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen måste höjas.

A-kassan

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

04 september, 2020

Tydligt nej från TCO till EU-reglerade minimilöner

Idag avslutas EU-kommissionens samråd med arbetsmarknadens parter kring frågan om att reglera minimilöner i medlemsländerna genom ett EU-direktiv. Tillsammans med LO och SACO, samt facken i Danmark, Norge och Island, har TCO lämnat in ett svar till kommissionen. Budskapet är kristallklart: vi säger nej till ett EU-direktiv, och därmed nej till att EU ska reglera frågor kring lön.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

29 September

Tisdag 29 september 08:30 - 09:15 | Via länk som skickas ut efter anmälan

Ställ inte in - ställ om! Men hur då?

Coronapandemin har satt omställningsfrågorna i fokus. För TCO har dessa frågor alltid varit i ropet. TCO bjuder därför in till ett webbinarium där vi presenterar den nya rapporten "Vidareutbildning, varför och för vad? - Om tjänstemäns utbildningsbehov på en arbetsmarknad i förändring".

Läs mer Anmäl dig här!

2 Oktober

Fredag 2 oktober 09:00 - 13:00 | Digitalt event på tco.se

Digital@Idag 2020

Inom ramen för temadagen Digital@Idag anordnar TCO ett online-seminarium som tar sin utgångspunkt i ett antal aktuella frågeställningar: Hur är läget på den svenska arbetsmarknaden just nu? Hur kommer det se ut imorgon? Vilka krav kommer att ställas på politiken, arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet för att hänga med i teknikomvandlingen?

Läs mer

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.