Flera fallgropar med den nya utvecklingstiden

Debatt 13:51 14 oktober, 2019

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har bestämt att införa utvecklingstid i budgetpropositionen för 2020. Detta har väckt stark kritik. När regeringen nu går vidare med reformen får utvecklingstiden inte tränga ut andra och viktigare satsningar på vidareutbildning och omställning på arbetsmarknaden, skriver Åsa Odin Ekman, utredare TCO.

Utvecklingstid var ett vallöfte från Miljöpartiet som motiverar reformen med att detta är något annat än det gamla friåret. I stället för ren ledighet syftar utvecklingstiden till att möta behov av kompetensutveckling och omställning. Regeringen har nu gett budgetbesked om reformen, som fullt utbyggd kommer att kosta en miljard kronor om året. Däremot finns inget besked om exakt hur utvecklingstiden ska utformas.

Att man vill förbättra möjligheterna till vidareutbildning och att starta företag är en bra ambition, men det finns många problem med utvecklingstiden och dess utformning. Därför var TCO en av flera remissinstanser som framförde stark kritik mot det utredningsförslag som remitterades under 2018.

Om regeringen nu går vidare med utvecklingstiden är det viktigt att ta till sig av kritiken så att utformningen av reformen i minsta möjliga mån leder till de problem som förutsetts under remissbehandlingen.

För det första får utvecklingstiden inte bli ett sätt för arbetsgivare att föra över kostnaden på staten och individen för den kompetensutveckling som är arbetsgivarens ansvar. Det finns reella risker för det eftersom arbetsgivarens godkännande krävs för att en arbetstagare överhuvudtaget ska beviljas utvecklingstid. Det kan bli svårt för den enskilde arbetstagaren att komma överens med sin arbetsgivare om ledighet för studier som inte är i enlighet med arbetsgivarens önskemål, vilket skulle motverka syftet med utvecklingstiden.

För det andra är vi även bekymrade över att utvecklingstiden på övergripande nivå kan försvåra det arbete som pågår med att få till stånd bättre möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom flera branscher och professioner. Därför är det viktigt att utvecklingstiden respekterar och inte försvagar de kollektivavtalade lösningar som arbetsmarknadens parter har för kompetensutveckling, till exempel akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och utvecklade omställningsavtal.

För det tredje är det viktigt att utvecklingstiden inte tränger ut andra nödvändiga satsningar på omställning och vidareutbildning, vilket en kostsam reform kan göra. Vi efterfrågar i stället ett helhetsgrepp där politiken genomför långsiktiga reformer för att stärka samhällets förmåga till omställning genom vidareutbildning. Bland annat behövs förändringar av studiemedelssystemet, bättre möjligheter till validering, fler utbildningsplatser och ett mer relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma. Utvecklingstiden får inte komma i vägen för dessa steg.

För det fjärde är det viktigt att utformningen inte är fastlåst vid den gamla friårsmodellen. Givet att syftet med utvecklingstid är en annan än det gamla friåret måste även konstruktionen se annorlunda ut. Såväl utredningsförslaget som regeringens preliminära besked pekar tyvärr i en annan riktning. Vi vill påminna om att det redan finns en stark rätt till studieledighet. Utvecklingstiden bör därför utformas med utgångspunkt i existerande lagstiftning, snarare än som ett återinförande av friårsmodellen som riskerar att bli krånglig och kontraproduktiv.

Allt detta talar för att utvecklingstiden behöver ges tydliga ramar och utformas med utgångspunkt i de reella behoven på arbetsmarknaden, både när det gäller arbetstagares behov av omställning och rekryteringsbehoven till yrken där det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Inte minst är det viktigt för dess legitimitet då det rör sig om en hög ersättningsnivå för den utvecklingsledige.

Bland annat behöver det tydligt framgå att utvecklingstiden inte är till för personalutbildning eller kompetensutveckling för arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter. Utvecklingstiden behöver även utformas med utgångspunkt i förutsättningar för vidareutbildning för yrkesverksamma. Bland annat behöver utvecklingstiden göras mer flexibel så att det går att kombinera deltidsstudier med arbete.

Regeringen måste hörsamma dessa farhågor när de nu går vidare med utvecklingstidens praktiska utformning. Annars är risken stor att de genomför en dyr reform som försvårar snarare än främjar det samlade grepp kring omställning och vidareutbildning som Sverige behöver.

Digitaliseringen, automatiseringen och klimatförändringarna gör att nya krav ställs på arbetstagarna. Tiden är knapp, så låt oss inte spilla tid på reformer som missar målet.

Åsa Odin Ekman, utredare TCO

En ganska bra omställningsbudget

Statsbudgeten går i stora delar i den riktning som TCO efterfrågat. Det tillfälliga taket i a-kassan permanentas inte, men det förlängs i två år. Budgeten innehåller även satsningar på utbildningar för yrkesverksamma samt ytterligare ekonomiskt stöd till kommuner och regioner till följd av pandemin.

Läs mer

Debatt

Nivåerna för a-kassan har inverkan på landets ekonomi

Den allra viktigaste frågan i höstens budget blir vilka förutsättningar vi har för att snabbt vända den nedgång i ekonomin som pandemin gett upphov till. Ersättningsnivåerna för a-kassan kan inte enbart begränsas till att handla om den enskildes privatekonomi utan den faktiska ersättningen har inverkan på landets ekonomi. Att behålla den tillfälliga höjningen bidrar till att hålla uppe den inhemska konsumtionen, samtidigt som den är positiv för ekonomin i kommuner och regioner.

Nyheter

Fortsätt sök gemensamma lösningar - bortom egenintresset

Det är halvtid i mandatperioden och sista halvåret har präglats av pandemin. TCO uppmanar riksdagsledamöterna att de går in i det nya riksdagsåret med en fortsatt vilja till att hitta gemensamma lösningar. Pandemin är inte över och vi behöver göra stora satsningar på Sveriges förmåga att ställa om.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Sacos krav: Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus

LO, TCO och Saco är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus. Idag lämnade de tre organisationerna över en kravlista från hela den nordiska fackföreningsrörelsen till den belarusiska ambassadören i Stockholm.

Debatt

Att försvaga anställningsskyddet är inte lösningen

REPLIK. Vi delar bilden av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Det är därför med viss förvåning vi ser att Gulan Avci (L) utmålar de fackliga organisationerna som motståndare mot reformer. Det skriver representanter för Saco och TCO på Altinget Debatt.

Nyheter

Satsa på trygghetssystem, utbildning och välfärden i budgeten för 2021

Att det finns fungerande trygghetssystem och satsning på utbildning är nödvändigt i den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i. Under pandemin har antalet arbetssökande ökat och sysselsättningen sjunkit. Nu behövs därför kraftfulla satsningar för omställning och ett besked om att staten är beredd att ta ansvar för att säkra välfärdens finansiering fullt ut.

Pressmeddelanden

TCO: En ganska bra omställningsbudget från regeringen och samarbetspartierna

Nästa års statsbudget går i stora delar i den riktning som TCO efterfrågat. Det tillfälliga taket i a-kassan permanentas inte, men det förlängs i två år. Budgeten innehåller även satsningar på utbildningar för yrkesverksamma samt ytterligare ekonomiskt stöd till kommuner och regioner till följd av pandemin.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 september, 2020

Flera viktiga budgetbesked – men många saknas ännu

Under de senaste veckorna har budgetutspel från regeringen och samarbetspartierna presenterats nästan dagligen. Flera viktiga besked har lämnats i frågor som TCO drivit. Egenföretagare får ett Coronastöd som kommer att betyda mycket för många medlemsgrupper i olika TCO-förbund. Satsningen på lärcenter ligger också i linje med vad TCO har efterfrågat. Tillskotten till kommuner och regioner till följd av ökade kostnaden under pandemin är också mycket viktiga. Men de stora satsningarna på a-kassan och utbildning för omställning lyser fortfarande med sin frånvaro.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

23 september, 2020

Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus!

TCO, LO och SACO är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus och träffade igår den belarusiska ambassadören i Stockholm. En tydlig lista med krav på förbättringar av situationen för fackliga kollegor i Belarus lämnades över.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

23 september, 2020

Swedish trade unions meet Belarusian ambassador

TCO, LO and Saco are deeply concerned about the escalating violence and the lack of respect for democracy in Belarus. The three presidents Therese Svanström, Susanna Gideonsson and Göran Arrius met with the Belarusian Ambassador to Sweden in Stockholm yesterday, calling for immediate improvement of the situation for trade unionists in Belarus.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

08 september, 2020

TCO rejects EU law on minimum wages

Last week, the European Commission closed its consultation on whether to introduce an EU directive regulating minimum wages in Member States. TCO's reply is crystal clear: we reject the idea of an EU directive, thereby completely rejecting the idea that issues regarding wages should be regulated at EU level.

Maria Ahrengart - Nationalekonom

04 september, 2020

Varför behöver ersättningen från a-kassan höjas?

Det tillfälligt höjda taket i a-kassan bör permanentas. Att det behöver höjas beror på just det faktum att de gamla nivåerna inte är tillräckliga 2020. Ett litet land som Sverige är beroende av att arbetsmarknaden präglas av en god omställningsförmåga. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig beståndsdel i det. Det finns tre skäl till varför TCO anser att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen måste höjas.

A-kassan

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

04 september, 2020

Tydligt nej från TCO till EU-reglerade minimilöner

Idag avslutas EU-kommissionens samråd med arbetsmarknadens parter kring frågan om att reglera minimilöner i medlemsländerna genom ett EU-direktiv. Tillsammans med LO och SACO, samt facken i Danmark, Norge och Island, har TCO lämnat in ett svar till kommissionen. Budskapet är kristallklart: vi säger nej till ett EU-direktiv, och därmed nej till att EU ska reglera frågor kring lön.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

29 September

Tisdag 29 september 08:30 - 09:15 | Via länk som skickas ut efter anmälan

Ställ inte in - ställ om! Men hur då?

Coronapandemin har satt omställningsfrågorna i fokus. För TCO har dessa frågor alltid varit i ropet. TCO bjuder därför in till ett webbinarium där vi presenterar den nya rapporten "Vidareutbildning, varför och för vad? - Om tjänstemäns utbildningsbehov på en arbetsmarknad i förändring".

Läs mer Anmäl dig här!

2 Oktober

Fredag 2 oktober 09:00 - 13:00 | Digitalt event på tco.se

Digital@Idag 2020

Inom ramen för temadagen Digital@Idag anordnar TCO ett online-seminarium som tar sin utgångspunkt i ett antal aktuella frågeställningar: Hur är läget på den svenska arbetsmarknaden just nu? Hur kommer det se ut imorgon? Vilka krav kommer att ställas på politiken, arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet för att hänga med i teknikomvandlingen?

Läs mer

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.