Hur väga upp våra koldioxidutsläpp?

Rapporter

TCO arbetar strategiskt med frågor som rör ekonomin, jobben och välfärden. I det arbetet har frågorna om hur den ekonomiska utvecklingen ska bli socialt och ekologiskt hållbar blivit allt viktigare. Inte minst gäller detta energianvändning och klimatutsläpp, som dessutom är viktiga konkurrenskraftsfaktorer. Som en del i det arbetet rangordnar TCO världens länder utifrån hur de med hjälp av ändrade produktionsmönster, ökad energieffektivitet, ökad andel förnybar energi och minskad kolintensitet i den ändliga energimixen lyckats balansera den ökning av koldioxidutsläpp som befolkningsökning och ökad medelinkomst leder till.

FNs klimatpanel kommer snart med sin femte utvärdering. För varje utvärdering har den ökade kunskapen visat att de stundande klimatproblemen verkar bli värre än vad som spåddes förra gången. FNs medlemsländer samlas i månadsskiftet november-december för att klimatförhandla. 2013 står Polen för värdskapet och förhandlingarna
syftar till att få till ett bindande avtal som ska ersätta Kyotoprotokollet som löpte ut 2012. Målet nu är att ett nytt avtal ska kunna presenteras 2015, även om de i avtalet inskrivna utsläppsbegränsningarna troligen inte kommer börja gälla förrän år 2020. Ska de energirelaterade koldioxidutsläppen hålla sig inom dessa uppsatta begränsningar handlar det i praktiken om att «skruva på de reglage» som beskrivs i denna rapport.

TCO presenterar i denna TCO Rio Rankingrapport klimatförhandlingsrelaterade data för över 100 länder för åren
1990-2009.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund