Fler kvinnor leder - men få når toppen

Rapporter

En allt större andel av landets chefer är kvinnor. Andelen har ökat de senaste åren, men det är mest bland mellanchefer. På toppnivå är det fortfarande glest mellan kvinnorna inom näringslivet. Där råder en kraftig överrepresentation av män på högre chefspositioner. 

Diskussionen kring jämställdhet i näringslivet och om kvinnor på maktpositioner har länge varit fokuserad kring styrelser i börsbolagen. Vi vill skifta ljuset till chefspositioner och ledningsgrupper. Det är i företagsledningen den operativa och exekutiva makten i vardagen finns, och det är där könsfördelningen idag är som snedast. Kön tycks fortfarande i många fall vara ett urvalskriterium för avancemang inom näringslivet.

Denna rapport redovisar inte enbart andelen chefer som är kvinnor som grupp, oavsett vilken nivå de sitter på, utan vi har också gått in på djupet och studerat de olika befattningar de innehar, samt bedömt den relativa makten en sådan position innebär.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund