Atypiska företagare - Om relationen mellan företagare och deras uppdragsgivare

Rapporter

Vad gäller företagare så innehåller varken arbetsmarknadsstatistiken eller statistiken över företag uppgifter som gör det möjligt att analysera hur förhållandet mellan företagarna och deras uppdragsgivare ser ut. TCO har därför uppdragit åt SCB att genomföra en enkätundersökning bland såväl tillsvidareanställda som atypiskt anlitande där ett syfte har varit att få in uppgifter kring relationen mellan företagare och deras uppdragsgivare.

Undersökningens resultat visar att det finns en stor grupp företagare som avviker från den traditionella bilden av en självständig företagare och som i vissa fall uppbär stora likheter i med arbetstagare i relationen till sina uppdragsgivare.

70 procent av alla företagare som säljer tjänster till andra företag, myndigheter eller organisationer förväntas utföra hela eller det mesta av arbetet själv och en knapp tredjedel hade haft tre eller färre olika uppdragsgivare de senaste sex månaderna. Sex av tio samarbetar i stor eller ganska stor utsträckning med uppdragsgivarens egen personal när arbetet utförs och nästan hälften uppger att deras uppdragsgivare i stor eller ganska stor utsträckning bestämmer på vilket sätt deras arbete ska utföras. 

Undersökningen ger även möjlighet att analysera hur dessa olika dimensioner av relationen mellan företagaren och dennes uppdragsgivare överlappar. Genom att utgå från de kriterier som finns i arbetsrätten för att avgöra om en person är arbetstagare eller uppdragstagare visar analysen att 8,6 procent av de företagare som säljer tjänster till andra företag, myndigheter eller organisationer gör det under förhållanden som innebär att de uppfyller de tre viktigaste kriterierna för att anses som arbetstagare. I absoluta tal rör det sig om cirka 9 000 individer.  

Alla dessa skulle inte vid en prövning i domstol anses som arbetstagare, men sammantaget kan man dock dra slutsatsen att det på den svenska arbetsmarknaden finns ett antal tusen företagare som är falska i bemärkelsen att de av sig själva eller andra uppfattas ha en annan status än den de skulle ha om deras fall prövades i domstol. 

Rapporten avslutas med att peka ut fyra saker som kan göras för att förbättra villkoren för företagare: 

  • Anpassa trygghetssystemen 
  • Se över arbetsmiljöansvaret 
  • Var vaksam mot missbruk 
  • Organisera företagare i de fackliga organisationerna

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund