En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Remisser

TCO har getts möjlighet att yttra sig över styr- och resursutredningens slutbetänkande, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

TCO välkomnar att högskolans styrning och resurstilldelning ses över. TCO anser att delar av utredningens förslag är positiva och att andra behöver utvecklas vidare för att kunna genomföras.

Utredningen presenterar ett ramverk för högskolans styrning och resurstilldelning utan författningsförslag. Detta försvårar i vissa fall möjligheten att bedöma de exakta konsekvenserna av deras genomförande. Det innebär även att somliga förslag kommer att behöva vidareutvecklas på Utbildningsdepartementet.

Detta gäller exempelvis förslaget om ett förfarande med överenskommelser mellan lärosäte och departement. TCO ställer sig skeptisk till förslaget. Om regeringen avser genomföra det vill TCO betona vikten av att det görs stegvis, inte minst för att finna formerna för en fungerande modell för uppföljning och utvärdering, vilket saknas i förslaget. Inget konkret förslag på hur uppföljning bör ske presenteras i utredningen och ingen avvägning görs därmed huruvida ökade krav på uppföljning skulle undergräva fördelarna med modellen. 

TCO ser dock gärna att regeringen fördjupar och utvecklar myndighetsdialogen med lärosätena.

TCO anser även att vissa frågor inte bara kan hänskjutas till överenskommelserna. Det gäller exempelvis frågan om breddad rekrytering där TCO efterfrågar ytterligare initiativ under mandatperioden.

Däremot menar TCO att det finns delar av utredningen som regeringen omgående kan gå vidare med och vill särskilt lyfta fram förslaget om livslångt lärande. TCO ställer sig positiv till att utredningen föreslår att högskolans ansvar för livslångt lärande skrivs in i högskolelagen (1992:1434). TCO anser att detta är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för högskolan. TCO anser dock att förslaget är för snävt då det enbart omfattar fort- och vidareutbildning. När författningstexten bereds anser TCO att det bör formuleras i termer av ett omställningsuppdrag så att det även omfattar karriärväxling och andra behov av omställning på arbetsmarknaden. Därutöver menar TCO att en förutsättning för att det ska bli verklighet av det livslånga lärandet är att särskilda resurser tillsätts. Dels behöver högskolan byggas ut så att det livslånga lärandet inte sker på bekostnad av antalet nybörjarplatser inom den högre utbildningen. Dels menar TCO, till skillnad från utredningen, att det är viktigt att ekonomiska incitament införs för att täcka utvecklingskostnader för detta nya utbildningsutbud samt för att säkerställa att uppdraget inte hamnar i skymundan av andra verksamheter inom högskolan.

Generellt anser TCO att utredningen har en för restriktiv inställning till särskilda medel. TCO anser exempelvis att det är angeläget att en resurstilldelning för validering tas fram. Utredningens argument emot detta är inte övertygande.

TCO ställer sig i grunden positiv till utredningens ansats om att förstärka kopplingen mellan utbildning och forskning. TCO tillstyrker därför förslaget om en sammanhållen proposition för utbildning och forskning. TCO ställer sig däremot skeptisk till förslaget om ett samlat anslag, och vill bestämt framföra att en modell för uppföljning i syfte att säkerställa transparens är en förutsättning för förslagets genomförande. 

TCO menar att utredningen inte tar ett helhetsgrepp om kompetensförsörjningsfrågorna. TCO hade bland annat gärna sett skarpare förslag på hur tillgängligheten av utbildning i hela landet samt utbildningssamverkan regionalt och nationellt kan förbättras. TCO menar dock att det finns flera relevanta och viktiga förslag att bygga vidare på från andra utredningar. Regeringen bör skyndsamt gå vidare med förslagen från Valideringsdelegationen. Regeringen bör även gå vidare med Arbetsmarknadsutredningens förslag om en samlad kompetensförsörjningspolitik, och ge högskolan en tydlig roll i denna.

TCO ställer sig positiv till förslaget om ändring av högskolelagen i syfte att bredda högskolans uppdrag att bedriva samverkan. TCO delar däremot inte utredningens bedömning vad gäller frågan om att främja samverkan ekonomiskt. TCO anser att Utbildningsdepartementet bör ta ytterligare initiativ för att utveckla ekonomiska incitament för samverkan inom såväl forskning som utbildning. TCO tillstyrker utredningens förslag om att stärka den akademiska friheten genom en förändring av högskolelagen.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund