Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 2016:72, del 2

Remisser

TCO anser att många av utredningens förslag är otydligt formulerade och därför svåra att kommentera i detalj. Detta trots att utredningens syfte med flera av ändringsförslagen är positiva ur arbetstagares synvinkel.
Men konsekvenserna för de arbetstagare som berörs är i flera delar både oklara och svåröverblickbara.

När det gäller den andra delen av betänkandet yttrar sig TCO endast vad avser företagsrekonstruktion och de förslag om ändringar i lagen om företagsrekonstruktion (1996:764), LFR, som är av särskilt intresse ur ett arbetstagarperspektiv.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund