Andelen kvinnor som är chefer har ökat

Pressmeddelanden 14:39 4 mars, 2013

En högre andel kvinnor har blivit chefer både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. Utvecklingen i privat sektor har skett från en långsam och ibland stillastående utveckling av den kvinnliga chefsandelen i början och mitten av 2000-talet.

- Det är glädjande att andelen chefer i privat sektor som är kvinnor ökar, men det går för långsamt, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. En jämn könsfördelning på alla nivåer i samhället är viktigt och kanske av störst betydelse på högre positioner där beslut som rör många fattas. Beslut blir bättre i grupper med blandade erfarenheter.

Framstegen i privat sektor finns dock mestadels på mellanchefsnivå, andelen kvinnliga VD:ar är fortsatt låg. Kvinnor återfinns också framförallt inom de traditionella stabsfunktionerna ekonomi/personal/ information, och inte på de mer operativa resultatinriktade funktionerna som försäljning och marknad – den karriärväg som leder snabbast till toppen.

Andelen chefer som är kvinnor i det privata näringslivet är 34 procent i mindre företag och 29 procent i större företag. Det betyder att under de senaste fyra åren har kvinnliga chefers andel ökat med nästan två procentenheter om året i de mindre företagen. I de större företagen med i genomsnitt en procentenhet om året. Inom bemannings- och rekryteringsbranschen är den kvinnliga chefsandelen näst högst.

Andelen chefer som är kvinnor i offentlig sektor har sedan 2008 ökat från 62 till 66 procent. I landstingen är andelen kvinnliga chefer hela 73 procent, i kommunerna 68 och i staten 43 procent. Den vanligaste chefsposten för kvinnor i offentlig sektor är rektor, följt av enhetschef. För män är den vanligaste chefsposten IT-chef.

- Det finns könsmönster som behöver brytas också inom chefsområdet, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande. Där inte traditionerna är så starka som i nya branscher tar sig glädjande nog kvinnor snabbt fram till chefspositioner.
Lönemässigt ligger kvinnor som är chefer efter sina manliga kollegor i privat sektor medan löneskillnaderna är små inom den offentliga sektorn.

- Det är välkänt att de största löneskillnaderna finns mellan privatanställda kvinnor och män med högre utbildning, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Nu kan vi se att det även gäller på chefsposition. Det kan finnas relevanta förklaringar men det har också med chefens könstillhörighet att göra och det måste vi sätta ljuset på för att kunna ändra.

Kvinnor som är chefer har högre psykisk stress än män som är chefer

Data ur TCO:s kommande stressbarometer visar att kvinnor som är chefer med underställd personal har högre press på sig vad gäller arbetsbelastning, möjligheten till kontroll över arbetstidens förläggning och när arbetsuppgifter skall utföras samt psykisk stress som att inte kunna koppla bort tankarna på jobbet. Fler kvinnor som är chefer än män anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten

- Det speglar troligen att så många av kvinnor som är chefer finns inom utbildning och omsorg där pressen är stor, säger Eva Nordmark. Vi vet att exempelvis rektorer och arbetsledare inom omsorgen har ett stort antal underställd personal och kraftig press att leverera mer till lägre kostnader. Det här kommer inte i längden att vara hållbart.

Så här är undersökningen om antalet chefer som är kvinnor utförd

TCO har undersökt antalet chefer, från mellanchefer upp till toppchefsnivå uppdelat på kön via person- och adressregistret PAR. PAR säljer adresser till olika befattningshavare i Sverige och dess databas innehåller uppgifter om en miljon befattningshavare. Adresser är en färskvara och varje dag görs 20 000 ändringar i databasen. Inrapporteringen av namnen på de olika befattningshavarna sker via en kontaktperson på företaget/hos arbetsgivaren, det vill säga inte av enskilda individer. Registret gör det möjligt att dela in cheferna efter flera faktorer, som funktion, bransch, företagets storlek och olika geografiska områden.


Gällande uppgifter om genomsnittslöner är dessa hämtade från Medlingsinstitutet 2011. Avser genomsnittlig månadslön, tid – och prestationslön inkluderat. Då det är en urvalsundersökning ska data tolkas med viss försiktighet

Så här är undersökningen om arbetsmiljön för chefer som är kvinnor med underställd personal utförd

Statistiken är hämtad från kommande Stressbarometern 2013. Undersökningen genomfördes av Novus Opinion oktober 2012 bland drygt 3000 tjänstemän. Enkäten inkluderar frågor om tjänstemännens arbetssituation; arbetsbelastning, krav, kontroll, psykisk stress et cetera. 201 kvinnor som är chefer med underställd personal (331 män i samma position) ligger till grund för svaren och det är exempelvis 1:a linjens chefer, mellanchefer, högre chefer samt företagsledande ställning – samtliga har underställd personal

För ytterligare information om rapporten kontakta Ulrika Hagström, utredare och jämställdhetsansvarig på TCO, 070-555 12 20 samt Jana Fromm, utredare och arbetsmiljöansvarig vid TCO, 070481 91 24..

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund